| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/31/2010 Rady Gminy w Łącznej

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 - Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/31/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna Na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela Rada Gminy ustala tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. Zgodnie z orzecznictwem ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród powinno być przedmiotem odrębnej uchwały. Do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród nie jest konieczne uzgodnienie projektu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, a jedynie zaopiniowanie uchwały przez związki zawodowe na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez nauczycielskie związki zawodowe. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Powyższa uchwała stanowi akt wykonawczy do Karty Nauczyciela i podejmowana jest na podstawie upoważnień ustawowych.


Załącznik do Uchwały Nr XLII/31/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 30 września 2010 r.

R E G U L A M I N

określający wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć – przedszkole, oddział wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, szkołę podstawową, gimnazjum - dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna,

2) Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt. 1,

3) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Łączna,

4) Roku szkolnym – należy przez to rozumieć - okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

CZĘŚĆ II. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ORAZ KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA

§ 2. 1. Środki na nagrody - w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół – tworzy się w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kadry kierowniczej - z przeznaczeniem na wypłaty nagród przez organ prowadzący szkoły i dyrektorów szkół.

2. Środki przeznaczone na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród są rozdzielone dla dysponentów - z tym, że:

a) 80 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody dla nauczycieli, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, których dysponentem jest dyrektor szkoły,

b) 20 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, których dysponentem jest Wójt Gminy.

3. Nagrody z funduszu nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły mają charakter uznaniowy, w związku z czym pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie i wypłatę.

§ 3. 1)Z wnioskami o nagrodę Wójta Gminy - dla dyrektorów szkół - może występować:

a) Wójt Gminy z własnej inicjatywy jako przedstawiciel organu prowadzącego,

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy w Łącznej,

c) Rada Pedagogiczna danej szkoły,

2) Z wnioskami o nagrodę Wójta Gminy - dla nauczycieli - może występować:

a) Dyrektor szkoły

b) Wójt Gminy z własnej inicjatywy jako przedstawiciel organu prowadzącego,

c) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy w Łącznej,

3) Z wnioskami o nagrodę dyrektora szkoły - dla nauczycieli - może występować:

a) Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy,

b) Rada Pedagogiczna danej szkoły.

4) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są:

a) z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

b) za zgodą Wójta Gminy z różnych ważnych okazji związanych z życiem szkoły.

5) Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku oraz posiadającemu pozytywną ocenę pracy pedagogicznej w szkole

§ 4. Wnioski wymienione w § 3 Regulaminu winny być składane w następujących terminach:

1) do 30 września – z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

2) z miesięcznym wyprzedzeniem z okazji szczególnie ważnych wydarzeń szkolnych /np. nadanie imienia, sztandaru szkole, obchody jubileuszowe, itp./

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 5. 1. Wysokość nagrody przyznanej przez Wójta Gminy nie może być niższa niż 25 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami i nie może przekroczyć 100 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami.

2.Wysokość nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły nie może być niższa niż 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami i nie może przekroczyć 100 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami.

3. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda pieniężna, otrzymuje pisemne poświadczenie o przyznanej nagrodzie do akt osobowych.

4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę i miejsce jego urodzenia;

3) staż pracy w szkole;

4) stanowisko i miejsce pracy;

5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela oraz datę otrzymania oceny pracy;

6) uzasadnienie;

7) datę i podpis składającego wniosek.

§ 6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, który posiada pozytywną ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia dodatkowe kryteria:

1) wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z wymaganiami reformy edukacji, potrzebami społecznymi i regionalnymi,

2) zapewnienie uczniom (wychowankom) i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie mobbingowi i kierowanie zespołem ludzi zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

3) prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem placówki, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4) prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami placówki w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

5) realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej placówki i umożliwienie nauczycielom rozwoju zawodowego,

7) osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

8) podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki,

9) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

10) skutecznie promuje szkołę w dostępnych mediach lokalnych i regionalnych.

§ 7. Nagroda może być przyznana nauczycielowi za udokumentowane osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, który posiada pozytywną ocenę pracy oraz spełnia dodatkowe kryteria:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej;

a) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod form nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

b) osiąga dobre wyniki edukacyjne, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach, konkursach przedmiotowych, przeglądach i festiwalach regionalnych, wojewódzkich czy ogólnopolskich,

c) ma udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

d) organizuje wycieczki szkolne, zawody sportowe i inne imprezy kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe, z uczniami lub na ich rzecz.

e) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz organizuje w swoim środowisku imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach zagospodarowania wolnego czasu – szczególnie w okresach ferii i wakacji.

2) w zakresie organizacji pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom i wychowankom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych,

b) prowadzi aktywną działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

3) w zakresie działalności pozaszkolnej: organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne w różnych formach - z uczniami i wychowankami w swoim środowisku – w ramach wolontariatu.

CZĘŚĆ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 8. 1. Wprowadzanie zmian w Regulaminie może być dokonywane w trybie uchwalania regulaminu przez Radę Gminy w Łącznej.

2. Regulamin został uzgodniony z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Skarżysku-Kam. oraz Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchedniowie w trybie art. 30 ust. 6a – ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych /Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z późn. zm. / .

§ 9.

Wykonanie regulaminu powierza się Wójtowi Gminy Łączna i dyrektorom szkół.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »