| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/163/2010 Rady Gminy w Radkowie

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.Uz 2009 r., Nr 175 poz.1362 z poź. zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/75/04 z dnia 28.09.2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie


Krzysztof Błaut


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/163/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 28 września 2010 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Radków.

2. Statut określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Radków.

4. Nadzór nad merytoryczna działalnością Ośrodka sprawuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Polityki Społecznej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr.175, poz. 1362 ze. zm.).

2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm. ).

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm. ).

4. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm. ).

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. ).

6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ).

7. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm.).

8. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr.223, poz.1458).

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157 poz. 1240 ze zm.).

10. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

11. Uchwały Nr IX/27/90 rady Narodowej w Radkowie z dnia 5 maja 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Niniejszego statutu.

Rozdział 2.
NAZWA SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 3. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Radkowie

§ 5. Ośrodek swoim działaniem obejmuje teren Gminy Radków.

Rozdział 3.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. 1. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, strategii, uchwały Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

2. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

3. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania własne gminy Radków o charakterze obowiązkowym określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych ,

2) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

4) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,

5) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

6) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

7) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

8) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką,ojcem lub rodzeństwem,

10) udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

11) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,

12) dożywianie dzieci,

13) sporządzanie sprawozdawczości,

14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

15) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

16) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

18) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

19) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 8. Ośrodek realizuje inne zadania własne gminy obejmujące w szczególności:

1) przyznawanie zasiłków specjalnych celowych,

2) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym,

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

5) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie Radków, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z administracją rządową, obejmujące w szczególności:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej.

5) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

§ 10. Ośrodek realizuje zadania powierzone i przyjęte do realizacji na podstawie upoważnienia Wójta Gminy bądź uchwały Rady Gminy, w szczególności:

1) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

2) zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3) zadania wynikające z umów w sprawie dofinansowania w ramach EFS projektów POKL, „Aktywna integracja w gminie Radków”,

4) zadania wynikające z umów w sprawie realizacji programów, w tym pilotażowych, organizowanych przez PFRON,

5) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 11. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

§ 12. W granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka realizacja niektórych zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej może być zlecana organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

§ 14. Księgowość Ośrodka jest prowadzona zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy o rachunkowości.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

§ 16. Działalność Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy. W zakresie zadań zleconych finansowanie odbywa się ze środków przydzielonych z budżetu państwa.

§ 17. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, w tym z darowizn, zgodnie ze wskazanymi celami ich przeznaczenia przez ofiarodawcę lub zgodnie z zadaniami Ośrodka z zakresu pomocy społecznej.

§ 18. 1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Radków.

2. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 19. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, celowości i efektywności ich wykorzystania.

§ 20. 1. Ośrodkiem jednoosobowo kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

2. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagana jest odrębna zgoda Wójta Gminy.

3. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy na zasadach wskazanych ustawą o pracownikach samorządowych.

4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika Ośrodka dokonuje Wójt Gminy. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest bezpośrednio Wójt Gminy.

5. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

§ 21. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy, w tym ustalenie i opracowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka określającego szczegółową organizację i funkcjonowanie Ośrodka,

2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku,

3) załatwianie indywidualnych spraw w zakresie pomocy społecznej oraz wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy,

4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami,

5) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

6) przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej,

7) dokonywanie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na urzędniczych stanowiskach na podstawie zarządzenia obowiązującego w jednostce,

8) ustalanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania,

9) wydawanie zarządzeń oraz ustalanie innych niż wymienione w pkt. 1 i pkt. 8 regulaminów w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawne.

§ 22. 1. Kierownik Ośrodka realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach, udzielonych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy.

2. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy może występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.

§ 23. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika.

§ 24. 1. Ośrodek wykonuje swoje zadania przy udziale pracowników zatrudnionych na wyodrębnionych stanowiskach pracy zgodnie przypisanymi im zakresami czynności.

2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

3. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy, a w kwestiach nie unormowanych ww. przepisami, przepisy Kodeksu Pracy wraz z aktami wykonawczymi.

§ 25. 1. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

2. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

§ 26. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje Główny Księgowy lub upoważniony przez Kierownika inny pracownik Ośrodka.

§ 27. 1. Statut Ośrodka jest nadawany przez Radę Gminy Radków

2. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »