| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/1302/2010 Rady Miasta Kielce

z dnia 12 października 2010r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.74 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz z art. 400a ust.1,pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223,poz.1464, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz.1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 217, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019) i ,,Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienie ogólne
§ 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zadania obejmującego przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
§ 2. O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot, o którym mowa w § 1 uchwały, którego budynki położone są w granicach administracyjnych Miasta Kielce.
§ 3. Dofinansowaniu w formie dotacji podlegają koszty poniesione w związku z:
1) rozbiórką pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest;
2) zabezpieczeniem odpadów azbestowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) załadunkiem, transportem i składowaniem odpadów zawierających azbest;
4) utylizacją zdjętych płyt azbestowo-cementowych.
Rozdział 2
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
§ 4. Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o dotację.
§ 5. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich składania, w ramach dostępnych środków finansowych przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 6. 1.Wniosek o dotację powinien zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, wraz z określeniem powierzchni i ilości azbestu do usunięcia,
2) uchwałę właściwego organu podmiotu ubiegającego się o dotację lub oświadczenie właściciela nieruchomości o zamiarze realizacji przedsięwzięcia w zakresie wskazanym w § 3 uchwały,
3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wykonaną zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
4) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac obejmujących usuwanie wyrobów zawierających azbest,
5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
6) uzasadnienie dotyczące celowości, możliwości i racjonalności przedsięwzięcia oraz kalkulację kosztów realizacji zadania i źródeł finansowania.
2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu, o czym wnioskodawcy powiadamiani będą pisemnie w terminie trzech tygodni od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miasta Kielce.
§ 7. 1. Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają zaopiniowaniu przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Kielce, która bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) celowość i racjonalność przedsięwzięcia,
2) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
3) ocenę kosztów realizacji zadania przedstawioną przez wnioskującego i źródła finansowania,
4) wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w uchwale budżetowej.
2. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji, wnioskodawcy powiadamiani będą pisemnie w ciągu dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia.
3. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach podawane są na bieżąco do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.
§ 8. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy o udzielenie dotacji oraz zlecenie wykonania prac, o których mowa w § 3 wykonawcy posiadającemu stosowne zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (azbest).
2. Dotacja jest wypłacana po wykonaniu zadania do wysokości udokumentowanych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania i przy uwzględnieniu środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym.
Rozdział 3
Sposób kontroli wykonania zleconego zadania oraz sposób rozliczania dotacji
§ 9. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli i ocenie prowadzonej przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne miasta, przede wszystkim w zakresie:
a) stanu realizacji zadania i zgodności z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji;
b) efektywności, jakości i rzetelności wykonania zadania oraz jego terminowości;
c) zgodności wydatkowania środków z celem związanym z realizacją zadania;
d) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków publicznych;
e) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy o przyznaniu dotacji.
2. Podmiot dotowany zobowiązany, w ramach kontroli i oceny, o której mowa w ust. 1, udostępniać dotującemu na każde żądanie wszelkie dokumenty związane z realizacją zadania oraz zapewnić w każdym czasie wstęp na nieruchomość, na której zadanie jest lub było realizowane.
3. Na żądanie Prezydenta Miasta Kielc podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotowanego zadania w określonym terminie.
4. Podmiot dotowany zobowiązany jest do zapewnienia dotującemu prawa kontroli realizacji zadania, w tym wstępu na teren nieruchomości, w każdym czasie.
5. Niepoddanie się kontroli w zakresie wskazanym w ust. 2-4 skutkuje utratą prawa do otrzymania dotacji.
§ 10. 1. Wypłata kwoty przyznanej dotacji następuje po wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu odbioru wykonanych prac przez osoby upoważnione przez dotującego.
2. Podstawą wypłaty dotacji są następujące dokumenty:
a) kserokopia faktur/y VAT lub rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wystawionych za przeprowadzony demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację;
b) dowód uiszczenia zapłaty przedsiębiorcy, któremu zlecono wykonanie zadania,
c) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (oryginał do wglądu);
d) kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu odbiorcy, zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213).
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 12. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Słoń
 
UZASADNIENIE
Z uwagi na przeciągające się prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian do ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dające możliwości finansowania likwidacji azbestu ze środków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska w formie dotacji udzielanej m. in. osobom fizycznym, prawnym (np. spółdzielniom), wspólnotom mieszkaniowym oraz przedsiębiorcom w ramach ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz w związku ze zbliżającymi się terminami rozliczeń bieżących działań wprowadzamy narzędzia umożliwiające rozliczenia finansowe w oparciu o istniejący art. 221 ustawy o finansach publicznych. Gminy w Polsce wykorzystują także jako prawną podstawę rozliczeń art. 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proponowane w niniejszej uchwale rozwiązania są powszechniejsze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »