| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/1321/2010 Rady Miasta Kielce

z dnia 12 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 i Dz. U. Nr 96, poz. 620 ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/184/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ §1 ust. 1 zwalnia się z podatku od nieruchomości, zwanego dalej „podatkiem”, nieruchomości zabudowane, w których w latach 2007-2013 dokonany zostanie remont elewacji budynków położonych w centrum Miasta Kielce na obszarze ograniczonym ulicami: IX Wieków Kielc od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki, Czarnowską, Żelazną od skrzyżowania z ulicą Czarnowską, Żytnią, Ogrodową, Seminaryjską do skrzyżowania z ulicą Stefana Żeromskiego, Stefana Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą Seminaryjską, Placu Stanisława Moniuszki i Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ulicą IX Wieków Kielc, z zastrzeżeniem ust. 3.”
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Słoń
 
UZASADNIENIE
do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Stosownie do postanowień przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 tego artykułu. Zwolnienie dla podatników, którzy wykonują remont elewacji nieruchomości w centrum Miasta funkcjonuje już od 2004 roku. Kontynuując politykę podatkową Miasta Kielce proponuje się przedłużenie powyższego zwolnienia na kolejne 3 lata. Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości, w których dokonany został remont elewacji budynków stanowi częściową rekompensatę nakładów poniesionych na remont, co pozytywnie wpływa na zakres przeprowadzanych remontów, a w konsekwencji znacznie poprawia kompleksowo estetykę nieruchomości położonych w centrum Miasta. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »