| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/333/10 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 22 października 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) Rada Gminy w Strawczynie, u c h w a l a co następuje:

§ 1.

1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12,20 zł brutto za jeden odbiór pojemnika 110 l i 122,00 zł brutto za jeden odbiór pojemnika 1100 l.

2. Ustala się górna stawkę opłat ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 18,19 zł brutto za 1 m3 .

§ 2.

1. Stawkę określoną w § 1 pkt 1 dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie sołectwa Promnik obniża się o 60 %, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Stawkę określoną w § 1 pkt 1 dla właścicieli nieruchomości położonych w pozostałych sołectwach gminy Strawczyn obniża się o 30 %, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Różnicę wynikającą z ulg wprowadzonych dla właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów pokrywa się z budżetu gminy.

4. Ulgi wymienione w § 2 pkt 1 i 2 obowiązują w 2011, 2012 i 2013 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXI/153/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Piotrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »