| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/1319/2010 Rady Miasta Kielce

z dnia 12 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020/ uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r.w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010r., zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XLV/1077/2010 i Nr XLV/1078/2010 z dnia 21 stycznia 2010r.; Nr XLVI/1094/2010 i Nr XLVI/1095/2010 z dnia 18 lutego 2010r.; Nr XLVII/1123/2010 i Nr XLVII/1124/2010 z dnia 18 marca 2010r. oraz zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XLIX/1145/2010, Nr XLIX/1146/2010, Nr XLIX/1147/2010 i Nr XLIX/1148/2010 z dnia 22 kwietnia 2010r.; Nr L/1171/2010, Nr L/1172/2010 i Nr L/1173/2010 z dnia 27 maja 2010r.; Nr LI/1192/2010, Nr LI/1193/2010, Nr LI/1194/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.; Nr LII/1220/2010 i Nr LII/1221/2010 z dnia 29 lipca 2010r.; Nr LIII/1264/2010 i Nr LIII/1265/2010 z dnia 9 września 2010r. oraz Nr LIV/1287/2010 i Nr LIV/1288/2010 z dnia 12 października 2010r.,dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 8.493.908 zł, w tym:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 545.437 zł,
b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.948.471 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.557.042 zł, w tym:
a) zwiększa sie plan wydatków bieżących o kwotę 443.881 zł,
b) zwiększa sie plan wydatków majątkowych o kwotę 1.113.161 zł,
oraz przenosi się wydatki w ramach działu i między działami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
3) zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 6.936.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych 2010 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 douchwały.
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 16 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Kielce, stanowiących załącznik Nr 17 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/1288/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. pn. "Zmiany w planie wydatków ogółem według działów i rozdziałów", otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.
§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.
§ 10. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 175.852.917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów długoterminowych 161.485.764 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 14.367.153 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 226.056.889 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 50.203.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
§ 11. W uchwale, o której mowa w § 1, § 13. otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 161.485.764 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 82.536.739 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 35.203.972 zł”.
§ 12. W uchwale, o której mowa w § 1, w § 14.:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 50.000.000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 161.485.764 zł,
w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 82.536.739 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 35.203.972 zł.”
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Krzysztof Słoń
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik1.RTF

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik2.RTF

Zmiany w planie dochodów według źródeł
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik3.RTF

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik4.RTF

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik5.RTF

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik6.RTF

Zmiany w planie przychodów i rozchodów
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik7.RTF

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2010 R.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik8.RTF

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik9.RTF

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik10.RTF

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik11.RTF

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik12.RTF

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA KIELCE
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik13.RTF

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik14.RTF

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
Załącznik nr 15
do Uchwały Nr LV/1319/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik15.doc

U z a s a d n i e n i e

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »