| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXX/714/10 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 94 oraz 212 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapis § 2 cytowanej uchwały, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1. Pożyczka zaciągnięta jest na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Funduszu Spójności pn.: "Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany" - Projekt 2 w ramach projektu grupowego "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany" realizowanego przy udziale środków z Funduszu Spójności. Poręczenie udziela się do kwoty 5 603 879,75 zł (słownie zł: pięć milionów sześćset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł 75/100) na okres do 20.12.2021 roku.

2. Poręczenie obejmować będzie okresy spłat i kwoty zadłużenia według poniższego zestawienia:

infoRgrafika

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXX/714/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki.Art. 94 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) mówi, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia winny być uwzględnione w uchwałach budżetowych kolejnych lat począwszy od 2010 roku aż do całkowitej spłaty zadłużenia objętego poręczeniem tj. 2021 roku. Dotychczasowa forma poręczenia wymagała zabezpieczenia całej kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami w poszczególnych latach, po rozpatrzeniu wniosku złożonego do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzyskaliśmy zgodę na zmianę z poręczenia wekslowego na poręczenie cywilne z terminem ważności do 21.12.2021 roku, z ograniczeniem Gminy Staszów do kwoty rocznych spłat kapitału pożyczki i odsetek.

Poręczenie spłaty pożyczki określonej w § 1 niniejszej uchwały nie stanowi pomocy publicznej.

W/w pożyczkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Funduszu Spójności pn.: "Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany" - Projekt 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »