| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2010 Rady Gminy Tuczępy

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 2l4,poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr l02, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;z 2001 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 773,poz. 12181; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009r. Nr52, poz.420) i art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.708, Nr217, poz.1590, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320;z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 44, poz.362, Nr 57, poz.466) Rada Gminy uchwala co, następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

„1.Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, środków transportowych i części do środków transportowych”.

2. „Targowisko Gminne” – oznacza część targowiska na terenie m.Tuczępy utworzonego uchwałą Nr VIII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu zmienioną uchwałą Nr IV/28/2010 z 30 grudnia 2010r.

3. „Stanowisko Targowe A” - oznacza część targowiska na terenie m.Tuczępy utworzonego uchwałą Nr VIII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu zmienioną uchwałą Nr IV/28/2010 z 30 grudnia 2010r.

4. „Stanowisko Targowe B” - oznacza część targowiska na terenie m.Tuczępy utworzonego uchwałą Nr VIII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu zmienioną uchwałą Nr IV/28/2010 z 30 grudnia 2010r.

5. „Stanowisko handlowe” – umowna jednostka utwardzonej powierzchni „ Targowiska gminnego” lub „Stanowiska Targowego” „A” lub „B” , które dla poszczególnych rodzajów sprzedaży wynosi:

- dla sprzedaży ze ; starganu, ławy , stołu , rozłożonego na placu , itp. - o wym. 2,5 m x 4,50m lub innym, którego wielkość po przeliczeniu wynosi 11,25 m2

- dla sprzedaży z sam. dostawczego, przyczepy - o wym. 2,5 m x 6,00m lub innym, którego wielkość po przeliczeniu wynosi 15 m2

- dla sprzedaży z sam. osobowego - o wym. 2,5 m x 4,50m lub innym, którego wielkość po przeliczeniu wynosi 11,25 m2

6. W przypadku sprzedaży przez jeden podmiot ze stanowiska o różnym charakterze ( np. ze stołu, skrzynki i samochodu, itp. ) stosuje się jedną opłatę tą , która jest większa.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na „Targowisku Gminnym”

1. od sprzedaży ziemiopłodów przez rolników:

a) przy sprzedaży z wozu konnego – 5 zł.

b) przy sprzedaży z samochodu , przyczepy o ładowności powyżej 1 t. – 5

c) przy sprzedaży z samochodu przyczepy o ładowności poniżej 1 t. – 6

d)przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza , wiadra, skrzynki itp. poza wydzielonym stanowiskiem handlowym. – 1

e) przy sprzedaży ze stolika ,stołu , straganu, ławy oraz towaru rozłożonego na placu targowym na wydzielonym stanowisku handlowym - 5 zł za stanowisko (opłata za 1 stanowisko oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni przekraczającej powierzchnię ustaloną dla stanowiska handlowego)

2. przy sprzedaży wszelkich artykułów i płodów rolnych od osób prowadzących działalność sprzedażową:

a) przy sprzedaży z autobaru w tym wózkowego minibaru – 10 zł

b) przy sprzedaży z autosklepu – 10 zł

c) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przyczepy – 10 zł

d) z samochodu ciężarowego – 8

e) z samochodu dostawczego – 6 zł za stanowisko*

f) z samochodu osobowego – 5 zł za stanowisko*

g) przy sprzedaży na wydzielonym stanowisku handlowym na „Targowisku Gminnym” : artykułów spożywczych - 10 zł za stanowisko*

pozostałych artykułów - 15 zł za stanowisko*

* opłata za 1 stanowisko oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni przekraczającej powierzchnię ustaloną dla danego rodzaju stanowiska handlowego

3.Przy sprzedaży towaru rozłożonego na „Targowisku Gminnym” od każdej osoby – 1 zł za m², pod warunkiem zajmowania max. do 30 % powierzchni określającej jedno stanowisko handlowe , w przypadku zajmowania powierzchni większej jak 30 % określonej dla jednego stanowiska handlowego stawka opłaty targowej będzie pobierana wg stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. e/ oraz pkt 2 lit. e/ .

4. Dzienne stawki opłaty targowej na „Stanowiskach Targowych”( „A” lub „B") oraz pozostałych targowiskach na terenie m. Tuczępy będą wyższe o 100% od stawek określonych w § 2 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały

5. Miesięczna opłata z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego :

a/ przy sprzedaży określonej w § 2 pkt. 1

- na „Targowisku gminnym” – 15,00 zł

b/ przy sprzedaży określonej w § 2 pkt. 2

- na „Targowisku gminnym” – 30,00 zł

- na pozostałych targowiskach - 50,00 zł

6. Uiszczenie opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego za dany miesiąc zwalnia dany podmiot z uiszczania dziennej stawki opłaty targowej wg stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. e/ oraz pkt 2 lit. e/ w danym miesiącu, z wyłączeniem podmiotów , którym zwrócono opłatę zgodnie z § 5

3. wprowadza sie dodatkowy § , który otrzymuje nr 3 w następującym brzmieniu

“§ 3. 1.Opłatę targową za dni w których będzie prowadzona sprzedaż można wpłacić również na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Tuczępach.

2. Miesięczną opłatę z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na dany miesiąc należy uiścić na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Tuczępach w terminie najpóźniej do 5 dnia miesiąca , za który będzie dokonywana opłata z tego tytułu”

4. wprowadza sie dodatkowy § , który otrzymuje nr 4 w następującym brzmieniu

“§ 4. Opłata wpłacona na rachunek wskazany przez Urząd Gminy, za dni w których będzie prowadzona sprzedaż nie podlega zwrotowi w przypadku gdy sprzedający nie zwróci się o jej zwrot na piśmie, które powinno wpłynąć do Urzędu Gminy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym Urzędu poprzedzającym sprzedaż. “

5. wprowadza sie dodatkowy § , który otrzymuje nr 5 w następującym brzmieniu

“§ 5. Opłata wpłacona na rachunek wskazany przez Urząd Gminy, za rezerwację stanowiska handlowego na dany miesiąc , w którym będzie planowana sprzedaż nie podlega zwrotowi w przypadku gdy sprzedający nie zwróci się o jej zwrot na piśmie, które powinno wpłynąć do Urzędu Gminy najpóźniej do 1 dnia miesiąca (w dzień roboczy Urzędu) za który została uiszczona opłata za rezerwację.”

6. zmienia sie numerację paragrafów

§ 3 otrzymuje nr jako § 6 ,

§ 4 otrzymuje nr jako § 7 ,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011.

Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy


Bogdan Gozdek


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/29/2010
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

W związku z koniecznością pokrycia rosnących kosztów związanych z utrzymaniem porządku na placu targowym oraz mając na względzie usprawnienie funkcjonowania placu i poprawę obsługi osób korzystających z placu targowego znajdującego się na terenie m.Tuczępy było zasadne podjęcie stosownej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »