| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2010 Rady Gminy Tuczępy

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 2l4,poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr l02, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;z 2001 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 773,poz. 12181; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009r. Nr52, poz.420) i art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.708, Nr217, poz.1590, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320;z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 44, poz.362, Nr 57, poz.466) Rada Gminy uchwala co, następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

„1.Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, środków transportowych i części do środków transportowych”.

2. „Targowisko Gminne” – oznacza część targowiska na terenie m.Tuczępy utworzonego uchwałą Nr VIII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu zmienioną uchwałą Nr IV/28/2010 z 30 grudnia 2010r.

3. „Stanowisko Targowe A” - oznacza część targowiska na terenie m.Tuczępy utworzonego uchwałą Nr VIII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu zmienioną uchwałą Nr IV/28/2010 z 30 grudnia 2010r.

4. „Stanowisko Targowe B” - oznacza część targowiska na terenie m.Tuczępy utworzonego uchwałą Nr VIII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu zmienioną uchwałą Nr IV/28/2010 z 30 grudnia 2010r.

5. „Stanowisko handlowe” – umowna jednostka utwardzonej powierzchni „ Targowiska gminnego” lub „Stanowiska Targowego” „A” lub „B” , które dla poszczególnych rodzajów sprzedaży wynosi:

- dla sprzedaży ze ; starganu, ławy , stołu , rozłożonego na placu , itp. - o wym. 2,5 m x 4,50m lub innym, którego wielkość po przeliczeniu wynosi 11,25 m2

- dla sprzedaży z sam. dostawczego, przyczepy - o wym. 2,5 m x 6,00m lub innym, którego wielkość po przeliczeniu wynosi 15 m2

- dla sprzedaży z sam. osobowego - o wym. 2,5 m x 4,50m lub innym, którego wielkość po przeliczeniu wynosi 11,25 m2

6. W przypadku sprzedaży przez jeden podmiot ze stanowiska o różnym charakterze ( np. ze stołu, skrzynki i samochodu, itp. ) stosuje się jedną opłatę tą , która jest większa.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na „Targowisku Gminnym”

1. od sprzedaży ziemiopłodów przez rolników:

a) przy sprzedaży z wozu konnego – 5 zł.

b) przy sprzedaży z samochodu , przyczepy o ładowności powyżej 1 t. – 5

c) przy sprzedaży z samochodu przyczepy o ładowności poniżej 1 t. – 6

d)przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza , wiadra, skrzynki itp. poza wydzielonym stanowiskiem handlowym. – 1

e) przy sprzedaży ze stolika ,stołu , straganu, ławy oraz towaru rozłożonego na placu targowym na wydzielonym stanowisku handlowym - 5 zł za stanowisko (opłata za 1 stanowisko oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni przekraczającej powierzchnię ustaloną dla stanowiska handlowego)

2. przy sprzedaży wszelkich artykułów i płodów rolnych od osób prowadzących działalność sprzedażową:

a) przy sprzedaży z autobaru w tym wózkowego minibaru – 10 zł

b) przy sprzedaży z autosklepu – 10 zł

c) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przyczepy – 10 zł

d) z samochodu ciężarowego – 8

e) z samochodu dostawczego – 6 zł za stanowisko*

f) z samochodu osobowego – 5 zł za stanowisko*

g) przy sprzedaży na wydzielonym stanowisku handlowym na „Targowisku Gminnym” : artykułów spożywczych - 10 zł za stanowisko*

pozostałych artykułów - 15 zł za stanowisko*

* opłata za 1 stanowisko oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni przekraczającej powierzchnię ustaloną dla danego rodzaju stanowiska handlowego

3.Przy sprzedaży towaru rozłożonego na „Targowisku Gminnym” od każdej osoby – 1 zł za m², pod warunkiem zajmowania max. do 30 % powierzchni określającej jedno stanowisko handlowe , w przypadku zajmowania powierzchni większej jak 30 % określonej dla jednego stanowiska handlowego stawka opłaty targowej będzie pobierana wg stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. e/ oraz pkt 2 lit. e/ .

4. Dzienne stawki opłaty targowej na „Stanowiskach Targowych”( „A” lub „B") oraz pozostałych targowiskach na terenie m. Tuczępy będą wyższe o 100% od stawek określonych w § 2 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały

5. Miesięczna opłata z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego :

a/ przy sprzedaży określonej w § 2 pkt. 1

- na „Targowisku gminnym” – 15,00 zł

b/ przy sprzedaży określonej w § 2 pkt. 2

- na „Targowisku gminnym” – 30,00 zł

- na pozostałych targowiskach - 50,00 zł

6. Uiszczenie opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego za dany miesiąc zwalnia dany podmiot z uiszczania dziennej stawki opłaty targowej wg stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. e/ oraz pkt 2 lit. e/ w danym miesiącu, z wyłączeniem podmiotów , którym zwrócono opłatę zgodnie z § 5

3. wprowadza sie dodatkowy § , który otrzymuje nr 3 w następującym brzmieniu

“§ 3. 1.Opłatę targową za dni w których będzie prowadzona sprzedaż można wpłacić również na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Tuczępach.

2. Miesięczną opłatę z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na dany miesiąc należy uiścić na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Tuczępach w terminie najpóźniej do 5 dnia miesiąca , za który będzie dokonywana opłata z tego tytułu”

4. wprowadza sie dodatkowy § , który otrzymuje nr 4 w następującym brzmieniu

“§ 4. Opłata wpłacona na rachunek wskazany przez Urząd Gminy, za dni w których będzie prowadzona sprzedaż nie podlega zwrotowi w przypadku gdy sprzedający nie zwróci się o jej zwrot na piśmie, które powinno wpłynąć do Urzędu Gminy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym Urzędu poprzedzającym sprzedaż. “

5. wprowadza sie dodatkowy § , który otrzymuje nr 5 w następującym brzmieniu

“§ 5. Opłata wpłacona na rachunek wskazany przez Urząd Gminy, za rezerwację stanowiska handlowego na dany miesiąc , w którym będzie planowana sprzedaż nie podlega zwrotowi w przypadku gdy sprzedający nie zwróci się o jej zwrot na piśmie, które powinno wpłynąć do Urzędu Gminy najpóźniej do 1 dnia miesiąca (w dzień roboczy Urzędu) za który została uiszczona opłata za rezerwację.”

6. zmienia sie numerację paragrafów

§ 3 otrzymuje nr jako § 6 ,

§ 4 otrzymuje nr jako § 7 ,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011.

Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy


Bogdan Gozdek


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/29/2010
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

W związku z koniecznością pokrycia rosnących kosztów związanych z utrzymaniem porządku na placu targowym oraz mając na względzie usprawnienie funkcjonowania placu i poprawę obsługi osób korzystających z placu targowego znajdującego się na terenie m.Tuczępy było zasadne podjęcie stosownej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »