| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/206/2011 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr VI/88/2011 i Nr VI/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.; Nr VII/115/2011 z dnia 17 lutego 2011r.; Nr VIII/132/2011 i Nr VIII/133/2011 z dnia 17 marca 2011r. oraz Nr IX/161/2011 i Nr IX/162/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r., dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 5.837.748 zł, w tym:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 946.173 zł,
b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.891.575 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 12.298.748 zł, w tym:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 343.173 zł,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.955.575 zł
oraz przenosi się wydatki w ramach działu i między działami, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 6.364.089 zł oraz zmniejsza sie plan rozchodów budżetu Miasta o kwote 96.911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 5. Dokonuje sie zmian w wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących tabelę Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
§ 9. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/161/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011 r. pn. "Zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.
§ 10. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 15 do uchwały.
§ 11. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 177.268.707 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów długoterminowych 156.881.193 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 20.387.514 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 263.402.730 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 86.134.023 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”
§ 12. W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w celu:
a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 156.881.193 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 77.953.734 zł,
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.134.023 zł.”
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczacy Rady Miasta Kielce

Tomasz Bogucki
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik4.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik5.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zmiany w planie przychodów i rozchodów
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik7.doc

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2011 R.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik9.doc

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik10.doc

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik11.doc

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik12.doc

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik13.doc

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik14.RTF

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
Załącznik nr 15
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik15.doc

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
Załącznik nr 16
do Uchwały Nr X/206/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik16.doc

U z a s a d n i e n i e

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »