| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/51/11 Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1592 z późn. zm./, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2011 rok o kwotę 1.770.472,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok o kwotę 1.770.472,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” do Uchwały Nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” do Uchwały Nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” do Uchwały Nr X/47/11 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 8 „Dotacje celowe w 2011 r.” do Uchwały X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 9 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r." do Uchwały Nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady


Damian Sierant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/51/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/51/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/51/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/51/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/51/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/51/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/51/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.xls


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2011 rok polegających na :
I. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.960.010,45 zł w tym:
1. Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.618.222,95 zł z tego:
-rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 450.000 zł tytułem otrzymanych zwrotów niewykorzystanych terminowo dotacji,
-rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.023.011,51 zł z tego: 603.541 zł tytułem otrzymanej dotacji z budżetu państwa i pomocy finansowej z gmin w kwocie 419.470,51 zł.
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 145.211,44 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej z gmin na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 10.518,50 zł tytułem otrzymanych odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w kwocie 6.918,50 zł oraz obciążenia jednostek powiatowych za udział w szkoleniu z zakresu kontroli zarządczej w kwocie 3.600 zł.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 77.019 zł tytułem otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa
4. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 252.300 zł tytułem otrzymanych środków na inwestycje na drogach publicznych
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.950 zł tytułem otrzymanych darowizn z Kopalni ,,Siarkopol" Grzybów i PGKiM Staszów na organizację IV Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego.
II. Zmniejszeniu planu dochodów:
1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 184.438,13 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Staszów na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0832T Sielec-Grzybów,
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.100 zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na wniosek Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
III. Zwiększeniu planu wydatków:
1. Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2.885.821,46 zł w tym:
-rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 300.000 zł na dofinansowanie zadania pn. ,,Opracowanie projektu budowlanego: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą Nr 875",
- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.034.558,99 zł na realizację zadań: ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych I etap" w kwocie 1.847.755,04 zł, "Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 0352T i nr 0828T łączących drogi wojewódzkie nr 764 i nr 756 z zaporą zbiornika Chańcza" w kwocie 110.600 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec ul. Ogrodowa w m. Oleśnica" w kwocie 76.203,95 zł
-rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 551.262,47 zł na realizację zadań wymienionych w poz.10 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały i poz.5 i 6 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 10.518,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 77.019 zł na bieżącą działalność KPPSP, zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych i jednocześnie w dziale tym dokonuje się przesunięć środków celem dostosowania do obowiązującej grupy układu paragrafów wydatków budżetowych 2011.
4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.096 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby w WTZ na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Ponadto w rozdz. 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć środków w kwocie 4.500 zł w ramach projektu "Moje kompetencje paszportem do lepszej przyszłości" celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie z dn. 14.06.2011r.
5. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy niezbędnych do wczesnego stymulowania rozwoju dzieci.
6. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.950 zł na organizację IV Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego.
IV. Zmniejszeniu planu wydatków:
1. Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 1.199.736,64 zł w tym:
-rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.015.298,51 zł z tego: ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap" o kwotę 472.795,51 zł, wyłączono z realizacji zadania: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Klimontów (392.503 zł), "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany-Luszyca od km 0+000 do km 1+420" (150.000zł)
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 184.438,13 zł z zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ujętych w poz. 10 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.096 zł (rezerwa ogólna).
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł na zabezpieczenie środków w planie finansowym PPPP w Staszowie.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków, a mianowicie:
1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesuwa się środki w kwocie 3.216,70 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wydatków majątkowych celem zabezpieczenia środków na zakup gruntu pod inwestycje,
2. Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przesunięć środków w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych,
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące i rozdz. 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się przesunięć kwoty 56.859,89 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych celem zabezpieczenia w planach finansowych jednostek środków na wydatki związane z egzaminem maturalnym w sesji letniej 2010/2011
- przesuwa się środki w kwocie 700,87 zł z rozdz. 80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli do rozdz. 80195 Pozostała działalność celem zabezpiecznia środków na odpis na ZFŚS za nauczycieli emerytów na wniosek z dnia 23.05.2011r. Zespołu Szkół w Połańcu. Jednocześnie na wniosek Gminy Staszów dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zadania ,, Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu ,,Na Stoku"-kanalizacja deszczowa- II etap na realizację zadania ,,Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie -przebudowa ulic: Hanki Sawickiej, Legionów Polskich, PKWN, Łącznik, Sikorskiego, Krasickiego, Traugutta, Mickiewicza - przebudowa kanalizacji deszczowej". Na wniosek SPZZOZ w Staszowie przesuwa się środki w kwocie 200.000 zł z zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły " celem dofinansowania ,,Wymiany kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28MW na kocioł o mocy do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie w dziale 851 Ochrona zdrowia oraz w dziale tym wprowadza się do dofinansowania nowe zadanie pod nazwą wykonanie zamówienia dodatkowego dotyczącego zadania pn."Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę Bloku Operacyjnego" -115.842 zł pomniejszając jednocześnie środki na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego celem dostosowania do obowiązującej grupy układy paragrafów wydatków budżetowych 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »