| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/59/11 Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a nastęnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Staszowskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat z tytułu kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Naliczenie opłaty, o której mowa w ust. 1 następuje w przypadku dojazdu do miejsce zdarzenia lub dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności załadunku pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/31/03 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 21 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Damian Sierant

Załącznik do Uchwały Nr XII/59/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik.doc


Uzasadnienie

Przepis art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do corocznego określania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz określania kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ustawodawca w art. 130a ust.6 ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz. 1018 z późn. zm.) określił maksymalną wysokość stawek kwotowych za usuwanie i przechowywanie pojazdów. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 130a w/w ustawy należy przyjąć stawki określone w ustawie. Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu. Przy określaniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności załadunkowe. Uchwalone stawki opłat będą ulegały zmianie zgodnie z art.130a ust.6c w/w ustawy corocznie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie art.130a ust.6a wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »