| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r

Uchwała Nr VII/56/2011
Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011  r. 

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.z późn. zm.) 

§ 1. 

Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2011 , jak w załączniku Nr 1a i 1b do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia zmniejszyć przychody budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie o kwotę : 105 871 zł.. , w tym : 

§ 952. o kwotę: 72 208 , 00 zł. 

§ 950. o kwotę:: 33 663 , 00 zł. 

2. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia zmniejszyć rozchody budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie w § 963. o kwotę : 105 871 zł.. 

§ 3. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w Uchwale Nr IV /20 / 2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok , jak niżej : 

1. § 3 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie : 

„ 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 800 000zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) kredytów w kwocie - 1 272 895 zł, 

2) pożyczek w kwocie - 454 897 zł, 

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł, 

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 072 208 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 2 949 376 zł , rozchody w wysokości: 149 376 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.” 

2. § 10 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie : „ Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 733 794 zł , w tym: 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 200 000 zł , w tym kredyty: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 500 000 zł. , 

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 1 533 794 zł ; w tym pożyczki: 

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie - 1 533 794 zł. 

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 727 792 zł, w tym: 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 272 895 zł, w tym kredyty: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 500 000 zł, 

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 300 000 zł. 

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 454 897 zł; w tym pożyczki: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 454 897 zł , 

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 149 376 zł , w tym: 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 100 000 zł , 

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 49 376 zł; w tym pożyczki: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 49 376 zł; 

3. § 8 ust.1 przyjmuje brzmienie : 

”1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 915 004 zł , wydatki - 3 812 384 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9 .” 

4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 

6. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 

7. Załącznik Nr 6do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”, przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.”, przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

10. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej : „Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

11. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej : „Dotacje celowe w 2011 roku” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marianna Gierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »