| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. oraz art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy Moskorzew uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moskorzew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew


Stanisław Paluch


Uzasadnienie

Rada Gminy uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z.o.o oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy o sporcie – które nie działają dla osiągnięcia zysku lecz całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych) roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Szczegółowy sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyżej wyszczególnionymi został uchwalony uchwałą Nr V/20/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 96, poz. 1030. Na podstawie tejże uchwały wysłano projekt rocznego programu współpracy do wspomnianych podmiotów i organizacji celem konsultacji. W zakreślonym terminie żaden podmiot i organizacja nie przedstawiła uwag bądź wniosków co do przedstawionego programu. Brak odpowiedzi traktowany jest jako jego akceptacja.


Załącznik do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Roczny program współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Program współpracy określa ogólne cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionym i w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Program określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Gmina Moskorzew będzie wspierać w 2011r. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań, w specyfikacjach do poszczególnych zadań.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

2) organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne pomioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.

3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Moskorzew.

4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Moskorzew.

5) jednostkach – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Moskorzew.

6) programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

§ 2. Cele współpracy.

1. Celem głównym przyjęcia rocznego programu współpracy jest: budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Moskorzew a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. W 2011 roku ten cel będzie realizowany w dziedzinach określonych w § 6.

2. Cele szczegółowe współpracy:

1) tworzenie warunków do zwiększania lokalnej aktywności społecznej;

2) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3) wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego.

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

5) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Moskorzew.

§ 3. Zasady współpracy.

1. Współpraca Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na następujących zasadach:

1) zasada pomocniczości – Gmina Moskorzew respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych, i w takim zakresie, na zasadach określonych w stosowanych aktach prawnych, wspiera ich działalność;

2) zasada niezależności – stosunki pomiędzy Gminą Moskorzew a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego kształtowane będą z poszanowaniem własnej autonomii i niezależności statutowej; władze samorządowe i organizacje pozarządowe szanują swoją autonomię, zgłaszają wzajemne propozycje i deklarują gotowość wysłuchania propozycji stron;

3) zasada partnerstwa – organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na zasadach i wg trybu wynikającego z odrębnych przepisów i w formach określonych w ustawach uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot działań publicznych, w wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywania zadań publicznych;

4) zasada efektywności – Gmina Moskorzew przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystywania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz wymogów określonych w stosownych ustawach;

5) zasada uczciwej konkurencji i jawności – Gmina Moskorzew udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.

§ 4. Przedmiot współpracy.

1. Przedmiotem współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań gminy określonych ustawami;

2) podwyższanie skuteczności i efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

5) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej gminy.

§ 5. Formy współpracy.

1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczą m.in.

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

4) udzielania przez Wójta Gminy Moskorzew honorowego patronatu działaniom lub programom prowadzonym przez organizacje pozarządowe;

5) udzielania rekomendacji stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;

6) utrzymaniu przez gminę poddomeny „organizacje pozarządowe” na gminnej stronie internetowej gdzie zamieszczane są informacje związane z tym sektorem, m.in. o bieżących konkursach na dotacje, formularze, wzory wniosków, informacje na temat działań sektora.

7) udostępnianie przez gminę posiadanych zasobów takich jak lokale na spotkania, szkolenia, konferencje organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

3) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom pożytku publicznego jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

§ 6. Priorytety w realizacji zadań publicznych

1. Do priorytetowych zadań Gminy Moskorzew w 2011r. we współpracy z podmiotami Programu należą:

1) promocji gminy

2) pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych,

3) kultury fizycznej, turystyki i organizacji rozrywek sportowych dla dzieci i dorosłych,

4) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

5) profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

2. Wójt Gminy Moskorzew na podstawie potrzeb lokalnych może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 6 ust. 1 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

3. W ramach zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt. 5 istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminy Moskorzew wkładu własnego przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany.

4. Aplikowanie o środki, o których mowa w ust. 1 następuje w wyniku następującej procedury:

1) złożenie przez podmiot określony w § 1 ust. 3 pkt. 2 do Wójta Gminy Moskorzew wniosku o uzupełnienie w całości lub części wkładu własnego wraz z ofertą zgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25); dodatkowo określenie przez organizację roli, zadań i rodzaj kosztów proponowanych do pokrycia przez Gminę Moskorzew, kopię wniosku złożonego do instytucji grantodawczej oraz harmonogram płatności;

2) kierownik merytorycznego referatu lub samodzielne stanowisko pracy po zapoznaniu się z treścią oferty przedstawia ją wraz z własną opinią zawierającą uzasadnienie Wójtowi Gminy Moskorzew;

3) po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Moskorzew ogłaszany jest konkurs na zadanie określone we wniosku w trybie konkursowym którym mowa w art. 13 ustawy.

5. Wójt Gminy Moskorzew decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania promesy, będącej zapewnieniem o zabezpieczeniu środków z budżetu Gminy Moskorzew na dotację przeznaczoną na sfinansowanie w całości lub w części wkładu własnego do projektu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie art. 13 ustawy.

6. Umowa o przyznaniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu zostanie podpisana z podmiotem, któremu przyznano promesę, po zaakceptowaniu wniosku grantowego przez zewnętrzną instytucję grantodawczą oraz dostarczeniu do Urzędu Gminy Moskorzew dowodu uzyskania dotacji (np. umowa, lista rankingowa). Umowa ta zawierać będzie również warunki realizacji zadania obowiązujące w otwartym konkursie ofert.

7. Przyznana dotacja może pokrywać nawet do 100% wymaganego wkładu własnego przez instytucję grantodawczą z uwzględnieniem jednakże wysokości środków przyznanych na ten cel w budżecie Gminy Moskorzew.

8. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć jeden wniosek na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczący jednego projektu.

§ 7. Okres realizacji programu.

Program obowiązuje od wejścia w życie do 31.12.2011r.

§ 8. Sposób realizacji programu.

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

1) Rada Gminy Moskorzew – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej;

2) Wójt Gminy Moskorzew – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy;

3) Urząd Gminy Moskorzew oraz jednostki organizacyjne Gminy Moskorzew – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:

a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Gminy Moskorzew;

b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

d) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami.

2. Podmiotami programu współpracy ze strony organizacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Moskorzew lub których terenem działania jest Gmina Moskorzew.

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w zmianach do budżetu Gminy na 2011r. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na 2011r.

§ 10. Sposób oceny realizacji programu.

1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;

3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazywanych organizacjom przez samorząd gminy;

4) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych w podziale na odbiorców bezpośrednich i pośrednich;

5) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników;

6) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje;

7) wysokość kwot udzielonych dotacji;

8) wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmą się właściwe merytorycznie referaty urzędu i samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne.

3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne sporządzi samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych i funduszy europejskich.

4. Wójt, nie później niż do 30 kwietnia 2012r. przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.

6. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r. można zgłaszać w trakcie roku Radzie Gminy w Moskorzewie za pośrednictwem Wójta Gminy Moskorzew.

§ 11. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

Sposób tworzenia programu oraz jego konsultowanie odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr V/20/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Moskorzew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 12. Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1) Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Wójta Gminy Moskorzew w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne organizacje pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert.

2) Komisja działa w składzie od trzech do pięciu osób.

3) Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy komisji składają oświadczenie, że nie są członkami organizacji, która złożyła ofertę konkursową.

4) Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy merytoryczni Urzędu lub jednostek organizacyjnych, których konkurs dotyczy.

5) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

6) Dla ważności obrad komisji niezbędny jest udział co najmniej trzech osób z jej składu, w tym obligatoryjnie przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

7) Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.

8) Protokół zostaje przedłożony Wójtowi Gminy Moskorzew.

9) Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Moskorzew.

10) Komisja konkursowa działa na podstawie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz regulaminu jej pracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »