| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1)ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2)organie prowadzącym - rozumie się przez to Gminę Jędrzejów,

3)burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Jędrzejowa,

4)uczniu - rozumie się przez to ucznia, który uczęszcza do:

- szkół - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne oraz szkoły o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

- kolegiów, należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

- ośrodków - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego.

5)wnioskodawcy - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektorów placówek o których mowa w pkt. 4,

6)kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem,

7)kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§ 3. Regulamin określa w szczególności:

1)sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;

2)formy, w jakich może być udzielone stypendium szkolne;

3)tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 4. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1)stypendium szkolne,

2)zasiłek szkolny.

2. W budżecie gminy, zabezpiecza się środki finansowe na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym z ogólnej puli:

1)stypendia szkolne - 95%

2)zasiłki szkolne - 5%

§ 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Uprawnieni do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4)słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 8. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie kryteria:

1)zamieszkuje na terenie gminy Jędrzejów,

2)znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. dochód w rodzinie ucznia na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego i w rodzinie występuje:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f) alkoholizm lub narkomania,

g) rodzina jest niepełna,

h) wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 9. 1. stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

2. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają:

1)wysokość dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2)warunki i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 8 pkt.2 .

3. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przedstawia się następująco:

1)dochód do wysokości 30% kryterium dochodowego - 180% kwoty zasiłku rodzinnego,

2)dochód od 30% do 60% kryterium dochodowego - 140% kwoty zasiłku rodzinnego,

3)dochód od 60% do 90% kryterium dochodowego - 110% kwoty zasiłku rodzinnego,

4)dochód od 90% do 100% kryterium dochodowego - 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 10. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 4.
Formy udzielania stypendium

§ 11. Formami stypendium szkolnego są:

1. refundacja całkowita lub częściowa poniesionych kosztów/wydatków,

2. rzeczowa,

3. pieniężna.

§ 12. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w przypadku:

1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

3)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy służących procesowi edukacyjnemu.

2. Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach , o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

5. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności tej kwoty.

§ 13. Zastosowanie formy stypendium w indywidualnej decyzji następuje poprzez ocenę wskazania formy podanej we wniosku i możliwości organu przyznającego.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania stypendium

§ 14. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

§ 15. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1)imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2)miejsce zamieszkania ucznia;

3)dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej,

4)pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami wg załączonej instrukcji do wniosku.

4. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 16. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na:

1)wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii, odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy,

2)wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.

§ 17. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej wnioskodawca powinien złożyć:

1)do dyrektora szkoły dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,

2)w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie dla pozostałych uprawnionych.

§ 18. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadninych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.1.

§ 19. 1. W celu wstępnej oceny wniosków i załączonej dokumentacji, burmistrz powołuje Gminną Komisję Socjalną, w składzie 5 osobowym z grona:

- przedstawiciel Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie,

- przedstawiciel organu prowadzącego,

- przedstawiciel opieki społecznej,

- pedagodzy szkolni.

2. Do zadań Gminnej Komisji Socjalnej należy:

1)ocena formalna wniosku,

2)analiza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i słuchaczy, których wnioski spełniają wymagania formalne,

3)ustalenie wysokości stypendium wynikającej z dochodów oraz sytuacji rodzinnej wnioskujących,

4)ustalenie formy i zasad otrzymywania przez uczniów i słuchaczy stypendiów.

3. Ustala się następujące zasady działania Gminnej Komisji Socjalnej:

1)posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi jej przewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego wyznaczony członek komisji,

2)ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków jej składu,

3)komisja sprawdza złożone wnioski czy są kompletne i prawidłowe pod względem formalnym,

4)z prac komisji jest sporządzany protokół i przedstawiony burmistrzowi do akceptacji.

4. Wnioski niekompletne oraz nie spełniające wymogów zawartych w ustawie i regulaminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję.

5. Ustalenia Komisji mają charakter opiniodawczo-doradczy, a ostateczą decyzję podejmuje burmistrz.

6. W sprawach rozpatrzenia wniosku oraz wydania decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1961 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

§ 20. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Stypendium przyznane w formie pieniężnej, realizowane jest w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

3. Stypendium przyznane w innej formie niż pieniężna, realizowane jest w sposób ściśle ustalony przez Gminną Komisję Socjalną.

Rozdział 6.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 21. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Przesłanką przyznania zasiłku szkolnego mogą być niżej wymienione zdarzenia losowe, jeżeli miały one istotny wpływ na sytuację materialną ucznia. Są to:

- pożar,

- wypadki różnego rodzaju, które spowodowały straty materialne lub inne (choroba, kalectwo...),

- powódź lub inne klęski żywiołowe,

- śmierć w rodzinie (we wspólnym gospodarstwie domowym),

- kradzież,

- i inne.

3. Zdarzenia losowe o których mowa w ust. 2 udokumentowane winny być przez instytucję do tego upoważnioną (np. pożary czy inne działania przyrody - przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej, kradzieże przez Policję, poważne i nagłe zachorowania - przez lekarza lub szpital).

4. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

5. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może być przyznany drugi raz w tym samym roku szkolnym.

6. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 22. 1. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu w terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wnioskodawca winien złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

§ 23. W sprawach rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji mają zastosowanie przepisy § 19 regulaminu.

§ 24. 1. Zasiłek szkolny przyznany w formie pieniężnej, realizowany jest w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

2. Zasiłek szkolny przyznany w innej formie niż pieniężna, realizowany jest w sposób ściśle ustalony przez Gminną Komisję Socjalną.

Rozdział 7.
Tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 25. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy dyrektor poweżmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Realizację stypendium szkolnego wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 26. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 27. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów.

§ 28. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane w trybie i na zasadach jego ustanowienia.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 30. Traci moc uchwała Nr XXXI/280/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz uchwała Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/280/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie


Paweł Błaszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

1)Wnioskodawca:

Nazwisko i imię (rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły)

...........................................................................................

Adres do korespondencji (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy

...........................................................................................

2)Dane o uczniu:

Nazwisko i imię ucznia

.........................................................................................................................

Nazwisko i imię ojca

.........................................................................................................................

Nazwisko i imię matki

........................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ucznia

.........................................................................................................................

Adres stałego zameldowania ucznia (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy)

.........................................................................................................................

Adres zamieszkania ucznia (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy)

.........................................................................................................................

klasa , w której uczeń pobiera naukę

.........................................................................................................................

3)Dane o szkole:

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w zespole również nazwa zespołu)

..........................................................................................................

Typ szkoły

..........................................................................................................

Adres szkoły (miejscowość, ulica, kod pocztowy)

..........................................................................................................

4)Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego.

a) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie:

Lp.

Imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Miejsce pracy - nauki

Miesięczna wysokość dochodu w złotych (potwierdzona zaświadczeniem lub oświadczeniem

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

Łączny miesięczny dochód w rodzinie

................................

Ilość osób w rodzinie

................................

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę

................................

b) przesłanki inne niż kryterium dochodowe uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego (należy zaznaczyć właściwą pozycję) :

- Czy występuje bezrobocie (jedno lub oboje rodziców)? TAK / NIE

- Czy w rodzinie występuje niepełnosprawność? TAK / NIE

- Czy w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba? TAK / NIE

- Czy rodzina jest wielodzietna (minimum 3 dzieci w rodzinie)? TAK / NIE

- Czy występuje brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych? TAK / NIE

- Czy rodzina jest dotknięta alkoholizmem lub narkomanią? TAK / NIE

- Czy rodzina jest pełna (niepełna tzn. brak jednego z rodziców)? TAK / NIE

- Czy w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe? TAK / NIE

c) czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Jeśli tak to w jakiej wysokości ? .................................... .

5)Pożądana forma stypendium szkolnego:

Lp.

Pożądana forma stypendium szkolnego

X - należy zaznaczyć właściwą pozycję

1.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

2.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:

a)

zakup podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego

b)

zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych

c)

zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów

d)

zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego

e)

zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia

f)

pokrycie kosztów transportu

3.

Całkowite lub częściowe pokrycie uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

4.

Świadczenie pieniężne, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1-3 nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe

- Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.

- miejscowość,data.......................................... podpis wnioskodawcy..........................................

6)Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka:

-

-

-

- (pieczęć firmowa szkoły) (podpis dyrektora szkoły)

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

- Miejsce zamieszkania:

- W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców).

- Kryteria dochodowe:

1)Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota , o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

2)Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

- Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2)składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

- Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

- W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

2)opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

- W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

- Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

- Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS.

- W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

- W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

- W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

- Dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego oblicza się na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Dochody z pozarolniczej działalności i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

- Wysokość dochodu osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdzoona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów)

- Osoby bezrobotne przedłożyć powinny zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego.

- W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- Uwaga: Od dnia 1 lipca 2011 roku:

a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o nastepującej treści :"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia";

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do dnia 30 czerwca 2011 r. zawsze wymagane było odpowiednie zaświadczenie) , przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

- Wysokość i realizacja stypendium

- Stypendium szkolne może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

- Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

- Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

- W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego - rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Burmistrza Jędrzejowa. Taki obowiązek spada również na dyrektora szkoły ucznia - gdy poweźmie informację o ustaniu przyczyn.

- Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

- Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi.

- Świadczenie w formie pieniężnej może być udzielone tylko w przypadku jeżeli udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe. W przypadku ubiegania się o formę pieniężną należy załączyć do wniosku opis z wyjaśnieniem na jaki cel świadczenie pieniężne wnioskodawca chce przeznaczyć i dlaczego nie może być zrealizowane w formie pomocy rzeczowej.

- Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka

- Wniosek powinien zostać zweryfikowany i sprawdzony przez dyrektora szkoły również pod względem spełniania kryteriów formalnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały rady Miejskiej w Jędrzejowie.

- W przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły nie należy wypełniać tej części.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

1)Wnioskodawca:

Nazwisko i imię (rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły)

...........................................................................................

Adres do korespondencji (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy

...........................................................................................

2)Dane o uczniu:

Nazwisko i imię ucznia

.........................................................................................................................

Nazwisko i imię ojca

.........................................................................................................................

Nazwisko i imię matki

.........................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ucznia

.........................................................................................................................

Adres stałego zameldowania ucznia (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy)

.........................................................................................................................

Adres zamieszkania ucznia (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy)

.........................................................................................................................

klasa , w której uczeń pobiera naukę

.........................................................................................................................

3)Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie:

Lp.

Imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Miejsce pracy - nauki

Miesięczna wysokość dochodu w złotych (potwierdzona zaświadczeniem lub oświadczeniem

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

...................................................................

..........................

..............................

.............................

................................

Łączny miesięczny dochód w rodzinie

................................

Ilość osób w rodzinie

................................

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę

................................

4)Opis zdarzenia losowego uzasadniający przyznanie zasiłku szkolnego:

-

-

-

5)Pożądana forma zasiłku szkolnego:

Lp.

Pożądana forma zasiłku szkolnego

X - należy zaznaczyć właściwą pozycję

1.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:

a)

zakup podręczników

b)

zakup innych pomocy dydaktycznych

c)

zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego

d)

zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mający wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia.

e)

Inna forma pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

2.

Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

6)Opis pożądanej formy zasiłku szkolnego (zgodny z tabelą w pkt.5)

-

-

-

- Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.

- miejscowość,data.......................................... podpis wnioskodawcy..........................................

7)Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka:

-

-

-

- (pieczęć firmowa szkoły) (podpis dyrektora szkoły)

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

- Miejsce zamieszkania:

- W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców).

- Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego:

- Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożar; wypadki różnego rodzaju, które spowodowały straty materialne lub inne(choroba, kalectwo...); powódź lub inne klęski żywiołowe; śmierć w rodzinie (we wspólnym gospodarstwie domowym); kradzież).

- O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

- Zdarzenia losowe, udokumentowane winny być przez instytucję do tego upoważnioną (np. pożary czy inne działania przyrody - przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej, kradzieże przez Policję Państwową, poważne i nagłe zachorowania - przez lekarza lub szpital).

- Uwaga: Od dnia 1 lipca 2011 r.:

- dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o nastepującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

- Wysokość zasiłku szkolnego:

- Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

- Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka

- Wniosek powinien zostać zweryfikowany i sprawdzony przez dyrektora szkoły również pod względem spełniania kryteriów formalnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały rady Miejskiej w Jędrzejowie.

- W przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły nie należy wypełniać tej części.


Uzasadnienie

Artykuł 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje Rady Gminy do opracowania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek szkolny. Organ prowadzący jednostki samorządu terytorialnego określa w regulaminie: sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności; formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy; tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - zamieszkałych na terenie Gminy Jędrzejów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) tj. 351 zł. Stypendium szkolne może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielakich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Przesłanką przyznania zasiłku szkolnego mogą być zdarzenia losowe, jeżeli miały one istotny wpływ na sytuację materialną ucznia. Są to: pożar; wypadki różnego rodzaju, które spowodowały straty materialne lub inne takie jak np. choroba czy kalectwo; powódź lub inne klęski żywiołowe; śmierć w rodzinie (we współnym gospodarstwie domowym); kradzież. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego pod warunkiem, że wniosek o zasiłek zostanie złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W związku z tym, że przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dostosować do obecnych zmian ustawowych (ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty), a ponadto sprawy pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Jędrzejów będą załatwiane obecnie przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »