| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust.1, art. 211,art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 ,3, 4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust.1, ust 2 pkt 1,2,3, art. 231 ust .2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258, ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

- w uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy – o kwotę 40 000,00 zł, w tym;

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 40 000,00 zł,

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 40 000,00 zł,

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 40 000,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy – o kwotę 226 400,00 zł, w tym;

a) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 000,00 zł.

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 500,00 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budrzetowych o kwotę 1 500,00 zł,

- rozdział 75416 – straż gminna o kwotę 5 500,00 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budrzetowycho kwotę 5 500,00 zł,

b) dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8 000,00 zł.

rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 8 000,00 zł,

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł,

c) dział 801– oświata i wychowanie o kwotę 87 600,00 zł.

- rozdział 80101– szkoły podstawowe o kwotę 28 300,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 300,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 26 500,00zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 400,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 600,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł,

- rozdział 80104 – przedszkola o kwotę 6 000,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000,00 zł,

- rozdział 80110– szkoły podstawowe o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1 800,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 800,00 zł,

- rozdział 80195 – pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł,

d) dział 851– Ochrona zdrowia o kwotę 40 000,00. zł.

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 40 000,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 34 000,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 200,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 zł,

e) dział 852 – Pomoc społeczna - o kwotę 67 500,00 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - o kwotę 67 500,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych - o kwotę 67 500,00 zł,

f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 16 300,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - o kwotę 16 300,00 zł,

§ 3240 – stypendia dla uczniów - o kwotę 16 300,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy – o kwotę 186 400,00 zł, w tym;

a) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 8 000,00 zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 8 000,00 zł,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 000,00 zł,

b) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 000,00 zł.

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł,

- rozdział 75416 – straż gminna o kwotę 5 500,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500,00 zł,

c) dział 801– oświata i wychowanie o kwotę 100 300,00 zł.

- rozdział 80101– szkoły podstawowe o kwotę 28 300,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 300,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 34 300,00zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31 200,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 600,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł,

- rozdział 80110 – gimnazja o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł

- rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 16 300,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 16 300,00 zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność o kwotę 1 400,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 400,00 zł,

d) dział 852 – Pomoc społeczna - o kwotę 71 100,00 zł.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - o kwotę 3 600,00 zł,

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę - 3 600,00 zł,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 21 500,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 15 000,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 1 500,00 zł,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 46 000,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 41 000,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 5 000,00 zł,

4) Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś

Załącznik do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik1.xls

załączniki 25 października 2011


Uzasadnienie

W związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono wydatki (40 000,00 zł) w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Konieczność rozliczenia z gminą Proszowice (opłata za uczęszczanie jednego dziecka z Marcinkowic do niepublicznego przedszkola w Proszowicach) powoduje wzrost wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 5 000,00 zł.
Pozostałe zmiany wydatków wynikają z niezbędnych przesunięć :
•w dziale „oświata i wychowanie”- zmiany organizacyjne związane z likwidacją szkoły w Sieradzicach.
•w dziale „pomoc społeczna” - konieczność zabezpieczenia środków na Domy Pomocy Społecznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »