| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli. szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). art.l74 ust. 2 oraz art. 145, art. 146 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Tarłów uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Tarłów dla przedszkoli ,w tym oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarłów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

§ 2. 1.Przedszkola, o których mowa w §l, otrzymują, na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Tarłów

2.Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego, ucznia dotację z budżetu Gminy Tarłów, w wysokości równej wydatkom bieżącym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Tarłów. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Tarłów szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Tarłów.

3. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Tarłów, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2

§ 3. 1. Placówka, składa wniosek o udzielenie dotacji do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wymogu złożenia wniosku o dotację nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji nie stosuje się w przypadku, gdy placówka uruchamiana zostaje w trakcie roku budżetowego.

3.W przypadku o którym mowa w ust. 2 dotacji udziela się z chwilą rozpoczęcia działalności przez nową placówkę, w oparciu o złożony przez nią wniosek, z tym że wniosek winien być złożony co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem planowanej działalności.

§ 4. 1. Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia publicznego przedszkola, oraz placówki o których mowa art. 80 ust.1 o systemie oświaty określane są corocznie na podstawie uchwały budżetowej oraz metryczki subwencji oświatowej na dany rok zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w § 2.

2. Kwota dotacji obliczana jest w poszczególnych miesiącach (z zastrzeżeniem ust. 3) na podstawie liczby uczniów (wychowanków), wykazanej w informacji miesięcznej obowiązującej szkoły zgodnie z § 5 pkt.1 niniejszej uchwały,

3.W miesiącu lipcu i sierpniu kwota dotacji publicznych przedszkoli i szkół obliczana jest na podstawie liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu czerwcu.

4. Dotacje, o których mowa w §2 są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 5. Placówka dotowana zobowiązana jest do:

1)sporządzania informacji dotyczącej liczby uczniów (wychowanków) według stanu na 10 dzień każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej uchwały oraz dostarczenia, jej do Urzędu Gminy w Tarłowie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (z zastrzeżeniem §4 ust. 3).

2) sporządzenie sprawozdania półrocznego i rocznego w terminie do 10 lipca i 10 stycznia następnego noku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1.Dotacje udzielone z budżetu Gminy w części lub w całości pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

2.Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Gminy nalicza się począwszy od dnia:

1)stwierdzeni a nieprawidłowego naliczenia dotacji,

2) nienależnego pobrania dotacji

3. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w obowiązującym terminie zleceniodawca wyda decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

4. Przy zwrocie dotacji mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje prawo kontroli danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) wykazywanych przez dotowane podmioty w informacjach obowiązujących zgodnie z § 5 pkt. 1 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 1 do uchwały NrXIV 78 2011 z dnia 27 września 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV 78 2011 z dnia 27 września 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV 78 2011 z dnia 27 września 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »