| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Piekoszowie

Na podstawie 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Henryk Rzepa – Prezes Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Iwona Kudła, Monika Dębowska-Sołtyk, Joanna Marczewska, Ewa Midura - sprawozdawca, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas

postanawia

stwierdzić nieważność uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 października 2011 roku w sprawie udzielania przez Gminę Piekoszów poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. z powodu naruszenia art. 94 i art. 226 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy w Piekoszowie Nr XIII/107/2011 z dnia 18 października 2011 roku w sprawie udzielania przez Gminę Piekoszów poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. doręczona została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 20.10.2011 r. Właściwość RIO w Kielcach w zakresie objęcia nadzorem w/w uchwały wynika z art. 11 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W dniu 21 października 2011 roku w stosunku uchwały Nr XIII/107/2011 wszczęte zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności.

Zakres tego postępowania obejmował analizę treści uchwały Nr XIII/107/2011 wraz z jej odniesieniem do postanowień uchwały budżetowej Gminy Piekoszów na 2011 rok oraz uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016.

Co do uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Piekoszowie Kolegium stwierdziło, że

- w § 1 w/w uchwały Rada Gminy w Piekoszowie postanowiła o udzieleniu poręczenia finansowego pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. w wysokości 498.588 zł do maksymalnej kwoty poręczenia 498.588 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych ) na sfinansowanie zadania pn. „Kanalizacja Sanitarna w miejscowości Micigózd Gmina Piekoszów).

- w § 2 w/w uchwały Rada Gminy w Piekoszowie postanowiła o objęciu poręczeniem spłat rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki łącznie do kwoty 498.588 zł w okresie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2015 roku.

Natomiast w uchwale Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok (ze zmianami) określona została łączna kwota poręczeń udzielanych w 2011 roku w wysokości 658.300 zł. Odnosi się ona jednak do już wcześniej udzielonego Zakładowi Usług Komunalnych w Piekoszowie poręczenia wykazanego w uchwale Nr IV/23/2011 z dnia 22 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 (ze zmianami) jako przedsięwzięcie pod nazwą „Kredyty ZUK- udzielone poręczenie – spłata kredytu za ZUK z limitem wydatków na 2011 rok w kwocie 658.300 zł. Kwota ta ujęta została również w wydatkach zaplanowanych w budżecie 2011 roku jak i w wydatkach na 2011 rok ujętych w.p.f. odrębnie z tytułu udzielonych poręczeń. Należy podkreślić, że ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2011 r. wynika, iż należności Gminy Piekoszów z tytułu wcześniej udzielonego poręczenia dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piekoszowie wynoszą 1.040.569,39 zł. W I półroczu 2011 r. spłaty w/w zobowiązania finansowego jakich za ZUK sp.z o.o. w Piekoszowie dokonała Gmina Piekoszów z budżetu Gminy wyniosły 337.802,34 zł.

Wobec powyższych ustaleń Kolegium RIO w Kielcach stwierdza, że postanawiając o udzieleniu poręczenia w zakresie określonym w § 1 i 2 uchwały Nr XIII/107/2011 Rada Gminy w Piekoszowie naruszyła:

- art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie, z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń, przy czym łączna kwota poręczeń powinna być określona w uchwale budżetowej a poręczenia powinny być terminowe i udzielane do określonej kwoty.

Kolegium stwierdziło, że w związku z podjęciem uchwały Nr XIII/107/2011 Rada Gminy w Piekoszowie nie dokonała żadnych zmian obowiązującej na 2011 r. uchwały budżetowej w tym w szczególności nie zwiększyła w tej uchwale łącznej kwoty poręczeń. Ponadto nie określiła kwoty udzielanego poręczenia ani też tego do jakiego rodzaju zobowiązania finansowego poręczenie Gminy Piekoszów się odnosi.

Z treści § 1 i 2 w/w uchwały nie wynika bowiem jednoznacznie do jakiej kwoty udzielane jest poręczenie Gminy Piekoszów – zapis cyfrowy dotyczący kwoty pożyczki objętej poręczeniem odnosi się do kwoty 498.588 zł zaś słowny do kwoty o 400.000 zł mniejszej (słownie wskazano kwotę dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych). Nie jest też jednoznaczne jakie zobowiązanie Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. objęte jest poręczeniem – w tytule uchwały oraz w § 1 określono, że udzielenie poręczenia odnosi się do pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. zaś z treści § 2 uchwały wynika, że poręczenie obejmuje spłaty rat kredytowych składające się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Piekoszowie uchwały Nr IV/22/2011 wskazać należy także na to, że poręczenie o którym mowa w w/w uchwale nie ma żadnego powiązania z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piekoszów. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 3 w/w ustawy o finansach publicznych uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinna określać dla każdego roku objętego prognozą wydatki bieżące budżetu j.s.t., w tym również na poręczenia a w załączniku do w/w uchwały określone powinno zostać odrębnie dla każdego poręczenia będącego w związku z ust. 4 pkt 3 w/w ustawy przedsięwzięciem:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

Poręczenie określone w uchwale Nr XIII/107/2011 jest poręczeniem udzielonym do 28 lutego 2015 roku a więc poręczeniem wieloletnim. Takie poręczenie powinno więc być przede wszystkim uwzględnione przez organ stanowiący w obowiązującej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy zarówno w planowanych wydatkach bieżących z tytułu udzielonych poręczeń jak i w załączniku do uchwały w sprawie w.p.f. dotyczącym przedsięwzięć w całym okresie obowiązywania poręczenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Kolegium RIO w Kielcach podjęło rozstrzygniecie nadzorcze o treści jak w sentencji obejmujące całość uchwały Nr XIII/107/2011. Wobec stwierdzenia istotnego naruszenia wskazanych w sentencji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w § 1 i 2 uchwały Nr XIII/107/2011 bezprzedmiotowe stały się postanowienia Rady Gminy w Piekoszowie zawarte w § 3-5 w/w uchwały.

W tym miejscu Kolegium RIO w Kielcach dodatkowo wskazuje, że w podstawie prawnej uchwały Nr XIII/107/2011 zamieszczone zostały przepisy, które z dniem 01.01.2010 r. utraciły moc obowiązującą – co nastąpiło na podstawie art. 85 w związku z art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm./) .

Zgodnie z § 134 i § 139 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100 poz. 908) podstawą wydania uchwały stanowiącej akt normatywny o charakterze wewnętrznym ( a taki status ma uchwała Nr XIII/107/2011 ) jest przepis prawny, który:

1) upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw;

2) wyznacza zadania lub kompetencje danego organu.

a tekst uchwały rozpoczynać powinien się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego uchwała jest wydawana.

Ponadto wskazać należy, że poręczenia udzielane przez j.s.t. tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań finansowych zaciąganych przez inne osoby prawne mogą być realizowane wyłącznie poprzez zawarcie umowy poręczenia, gdyż tylko poręczenia udzielane w formie umów cywilno-prawnych są stosownie do art. 94 ust.2 ustawy o finansach publicznych terminowe (umowa poręczenia określa termin do jakiego j.s.t. udziela poręczenia). Natomiast z treści uchwały Nr XIII/107/2011 nie wynika jakiego rodzaju poręczenie ma być udzielone – w § 1 w/w uchwały mowa jest o poręczeniu finansowym.

Pouczenie

Od postanowień niniejszej uchwały Radzie Gminy w Piekoszowie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej Kielcach w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »