| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Wodzisław

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), Rada Gminy Wodzisław uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewa gatunku:

1) lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia 300cm, wieku około 200 lat, rosnące w miejscowości Lubcza na działce nr 496/1, obręb ewidencyjny 15, stanowiącej własność Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6.

2) klon pospolity (Acer platanoides), o obwodzie pnia 475cm, wieku około 200 lat, rosnące w miejscowości Lubcza na działce nr 496/1, obręb ewidencyjny 15, stanowiącej własność Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6.

3) dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 346cm, wieku około 200 lat, rosnące w miejscowości Lubcza na działce nr 496/1, obręb ewidencyjny 15, stanowiącej własność Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6.

§ 2. Drzewa opisane w § 1 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,

4) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WPN-II.602.1.29.2011.EL z dnia 20.06.2011r. zwrócił się z prośbą o podjęcie stosownej uchwały rady gminy dotyczącej pomnika przyrody: dąb, klon, lipa w miejscowości Lubcza, ustanowionego Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr 106 z dnia 5 marca 1958r. Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zgodnie z art. 40 ust. 1 ww. ustawy pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Proponowane do dalszego objęcia formą ochrony prawnej przedmiotowe drzewa zlokalizowane są na terenie sołectwa Lubcza Gmina Wodzisław na działce nr 496/1 stanowiące własność Gminy Wodzisław. Ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i krajobrazowe oraz z uwagi na pokaźne rozmiary przedmiotowe drzewa kwalifikują się do ustanowienia jako pomnik przyrody. Objęcie ochroną drzew ma na celu zachowanie szczególnie cennych przyrodniczo elementów przyrody. Drzewa te charakteryzuje okazały wzrost i sędziwy wiek. Drzewa o tak dużych rozmiarach stanowią cenny element naturalnej przyrody środowiska wiejskiego. Sprzyjają poznawaniu piękna i obfitości otaczającego nas świata przyrodniczego oraz kształtują wrażliwość estetyczną i świadomość ekologiczną mieszkańców. Objęcie drzew ochroną prawną pozwoli zwiększyć nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »