| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441; z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z   2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ) i   art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w   Ćmielowie uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i   gminy:  

1)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 600 zł.,  

b)   powyżej 5,5 ton do 9   ton włącznie - 800 zł.,  

c)   powyżej 9   ton do poniżej 12 ton - 1100 zł.;  

2)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej równej i   wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały;  

3)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 ton i   poniżej 12 ton - 1300 zł.,  

4)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały;  

5)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 5   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1000 zł.;  

6)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały;  

7)   od autobusów, o   których mowa w   art. 8   pkt 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   ilości miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc - 900 zł.,  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1200 zł.  

§   2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące do poprawienia bezpieczeństwa w   zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w   sferze usług komunalnych będące w   posiadaniu gminy, za wyjątkiem pojazdów określonych w   art. 8   pkt. 2, 4   i 6   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIX/287/2009 Rady Miejskiej w   Ćmielowie z   dnia 03 grudnia 2009r. w   sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Marianna   Gierczak

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XII/95/2011    
Rady Miejskiej w   Ćmielowie    
z dnia 2   grudnia 2011 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w   art.8 pkt 2   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

 

 

 

12  

13  

1200  

1250  

13  

14  

1250  

1250  

14  

15  

1300  

1300  

15  

 

1350  

1500  

Trzy osie  

 

 

 

12  

17  

1400  

1450  

17  

19  

1450  

1500  

19  

21  

1500  

1500  

21  

23  

1550  

1550  

23  

25  

1600  

1800  

25  

 

1650  

1850  

Cztery osie i   więcej  

 

 

 

12  

25  

1700  

1750  

25  

27  

1750  

1800  

27  

29  

1800  

1950  

29  

31  

2000  

2700  

31  

 

2200  

2700  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Marianna   Gierczak

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XII/95/2011    
Rady Miejskiej w   Ćmielowie    
z dnia 2   grudnia 2011 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w   art. 8   pkt 4   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa  
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik  
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy  
+ przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

 

 

 

12  

18  

1500  

1550  

18  

25  

1550  

1600  

25  

31  

1600  

1650  

31  

36,1  

1700  

2150  

36,1  

 

1800  

2200  

Trzy osie i   więcej  

 

 

 

12  

36,1  

1800  

1950  

36,1  

40  

2000  

2100  

40  

 

2000  

2750  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Marianna   Gierczak

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XII/95/2011    
Rady Miejskiej w   Ćmielowie    
z dnia 2   grudnia 2011 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I   NACZEP OKREŚLONYCH w   art.8 pkt.6 USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa  
Całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd  
silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Jedna oś  

 

 

 

12  

18  

1000  

1100  

18  

25  

1050  

1150  

25  

 

1100  

1200  

Dwie osie  

 

 

 

12  

28  

1150  

1250  

28  

33  

1200  

1300  

33  

36,1  

1250  

1450  

36,1  

38  

1500  

1700  

38  

 

1600  

1900  

Trzy osie  
i więcej  

 

 

 

12  

36,1  

1350  

1400  

36,1  

38  

1500  

1700  

38  

 

1600  

1800  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Marianna   Gierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »