| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441; z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z   2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) zarządza się co następuje:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte przez jednostki organizacyjne: działające w   formie jednostek budżetowych i   samorządowych, zakładów budżetowych, związane z   realizacją zadań określonych w   art. 7   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.),   za wyjątkiem   :  

a)   budynków lub ich części, lokali i   gruntów zajętych na cele mieszkaniowe,  

2)   budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej w   rozumieniu ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

3)                 budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w   formie świetlic, domów kultury i   bibliotek, o   których mowa w   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 13, pow. 123 z   późn. zm.), wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami.  

4)   budynki, budowle i   grunty o   charakterze ogólnodostępnym zajęte na prowadzenie zadań z   zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i   rekreację ruchową oraz wykorzystywane przez stowarzyszenia na potrzeby wyłącznie, w   zakresie prowadzonej działalności statutowej w   rozumieniu ustawy o   sporcie z   dnia 25 czerwca 2010r. (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 127, poz. 857 ), i   wykorzystywane na stadiony, boiska, hale sportowe.  

5)   budynki lub ich części i   budowle wraz z   gruntami wykorzystywane na potrzeby instytucji ochrony przeciwpożarowej zgodnie z   ustawą o   ochronie przeciwpożarowej z   dnia 24 sierpnia 1991 t.j. Dz.U. z   2009r., Nr 173, poz. 1380 z   późn. zm.), za wyjątkiem budynków lub ich części, budowli i   gruntów wynajmowanych bądź wydzierżawionych przez te instytucje osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,  

6)   budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z   ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i   porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z   dnia 6   kwietnia 1990r. o   Policji (t.j. Dz.U. z   2007r. Nr 43, poz. 277 z   późn. zm.) wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami,  

7)   budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w   wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2011r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wode i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DZ.U. z   2006r. Nr 123, poz. 858 z   póżn. zm.), wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami lub budowlami.  

8)   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki stanowiące mienie komunalne nie oddane w   posiadanie zależne osobom trzecim.  

§   2.   Zwolnienia o   których mowa w   pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nie obejmują budynków i   gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Marianna   Gierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »