| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kazimierza Wielka:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej -18,52 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,69 zł od 1m² powierzchni użytkowej z wyjątkiem: budynków inwentarskich, stodół, budynków gospodarczych dla których stawka podatku od nieruchomości wynosi 3,62 zł od 1m²,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ).

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LVIII/411/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/411/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś


Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 listopada 2011 r.

W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska posiada kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że podatek nie może przekroczyć stawek określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Proponuje się stawki maksymalne: a) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne, b) od budynków zajmowanych na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, c) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Od pozostałych gruntów proponuje się stawkę 0,10 zł za 1m2, a w pozostałych stawkach wzrost o 8 %.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »