| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa" w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego znak IG.III.4130.62.2011 z dnia 26.09.2011 r. – Rada Miejska w Starachowicach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 8 skreśla się słowo „ łączenia ” i zastępuje się słowem „ scalania ”.

2. 1) W § 8 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o brzmieniu:

2) „5) kąt położenia nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90° ”;

§ 2. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Rafalski


Uzasadnienie

Niniejsze zmiany do uchwalonego w dniu 26 sierpnia 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice uwzględniają zastrzeżenia sformułowane w Rozstrzygnięciu Nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.III.4130.62.2011 z dnia 26.09.2011r. Zmiany określone w punkcie II Rozstrzygnięcia Nadzorczego dotyczące: - omyłkowego użycia w §8 słowa „łączenia” zamiast słowa „scalenia” - uzupełnienia §8 o określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, zostały określone jako nieistotne naruszenie prawa w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały i wada ta powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały. Podjęta uchwała w tym względzie, pozwoli na wspólne ich opublikowanie i wprowadzenie w całości do obrotu prawnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »