| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/VIII/2011 Rady Gminy Smyków

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)1) (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, za każdy dzień sprzedaży we wszystkich miejscach na terenie Gminy Smyków, w których jest prowadzona sprzedaż.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Smyków w wysokości 20,00 złotych.

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów i ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % od pobranej kwoty.

§ 5. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty

§ 6. Inkasent zobowiązany jest do pobrania opłaty w wysokości, o której mowa w §2 i dokonania wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia zainkasowanej opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 16/II/06 Rady Gminy smyków z dnia 14 grudnia 2006 roku zmieniona Uchwałą Nr 68/X/08 Rady Gminy Smyków z dnia 29 stycznia 2008 roku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Pawelec

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »