| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XV / 118 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/100/11 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 241 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz 142, 146, Nr 40 poz 230, Nr 106 poz 675, z 2011 r. Nr 21 poz 113, Nr 117 poz 679, Nr 134 poz. 777), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 25 października 2011 r. Nr 95 poz. 962), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG-XIV/100/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 do uchwały Nr RG-XIV/100/11 z dnia 30 listopada 2011 r. – "Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton” zmienia się i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XV / 118 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)
(w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
(w PLN)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
(w PLN)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

802,00

916,00

18

25

812,00

926,00

25

822,00

926,00

Dwie osie

12

28

1 154,00

1 488,00

28

33

1 166,00

1 498,00

33

38

1 176,00

1 508,00

38

1 218,00

1 904,00

Trzy osie i więcej

12

38

988,00

1 154,00

38

1 362,00

1 488,00

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Uzasadnienie

W załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG-XIV/100/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, w kolumnie pierwszej, wersie 11 wystąpił oczywisty błąd pisarski, polegający na braku liczby "38" określającej dolną granicę przedziału dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (naczepa + pojazd silnikowy). Stąd też podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »