| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w   związku z   art. 27 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Mniów uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się warunki i   tryb wspierania organizacyjnego, rzeczowego oraz finansowego przez Gminę Mniów przedsięwzięć z   zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w   określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z   jego upoważnienia.  

2.   Gmina Mniów tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizować będzie cel publiczny, w   zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększenia mieszkańcom Gminy dostępu do działalności sportowej.  

3.   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów.  

4.   Ilekroć w   niniejszej uchwale użyto określenia:  

1)   Klub sportowy - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w   zakresie sportu osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, w   tym stowarzyszenia sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz podmioty określone w   ustawie o   sporcie z   dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. z   2010 roku, nr 127, poz. 857, z   późn. zm.);  

§   2.   1.   Dotacje celowe mogą uzyskać podmioty aktywnie działające w   zakresie sportu na terenie Gminy Mniów, posiadające uregulowany status prawny, niezaliczane do sektora finansów publicznych i   niedziałające w   celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z   zakresu sportu, na warunkach i   w trybie określonym w   niniejszej uchwale.  

2.   Wsparcie rozwoju sportu polega na:  

a)   udzieleniu dotacji klubom i   stowarzyszeniom sportowym na rozwój sportu,  

b)   nieodpłatnym udostępnianiu podmiotom, którym udzielono dotacji, obiektów sportowych będących własnością Gminy Mniów,  

c)   finansowaniu zadań związanych z   rozwojem sportu na terenie gminy.  

3.   Przedmiotem dotacji może być dofinansowanie projektu sportowego polegającego na:  

1)   realizacji programów szkolenia sportowego,  

2)   pokryciu kosztów organizowania zawodów sportowych w   określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w   takich zawodach  

3)   zakupie sprzętu sportowego  

4)   pokryciu kosztów korzystania z   obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego  

5)   prowadzeniu zajęć treningowych odpowiednich sekcji sportowych działających w   ramach danego klubu;  

6)   szkoleniu członków lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i   seniorskich.  

§   3.   1.   Kosztami kwalifikowanymi projektu są wydatki na:  

1)   wynagrodzenia trenerów, instruktorów i   sędziów;  

2)   bieżące utrzymanie bazy sportowej i   działalności administracyjnej, czyli koszty pośrednie związane z   realizacją zadania, w   tym:  

a)   obsługa księgowa,  

b)   obsługa biurowa jako koszty związane z   pracą biura, w   tym artykuły, sprzęt i   ludzie niezbędni do właściwego funkcjonowania stowarzyszenia,  

c)   koszty połączeń telefonicznych, energii elektrycznej, ogrzewania i   wody,  

d)   worzenie i   utrzymanie bazy sportowej poprzez utrzymanie boisk ( bieżące utrzymanie i   konserwacja płyt boisk)  

3)   wydatki bieżące z   tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,  

4)   doszkalanie i   dokształcanie członków klubu sportowego;  

5)   przeprowadzanie badań lekarskich i   ubezpieczeń sportowców;  

6)   finansowania opłat startowych i   innych kosztów regulaminowych związanych z   współzawodnictwem sportowym;  

7)   wyżywienie sportowców biorących udział w   zorganizowanych zawodach, w   trakcie ich trwania i   bezpośrednio po zawodach;  

8)   wydatki bieżące z   tytułu udziału klubu lub członka w   zawodach w   określonej dyscyplinie sportu;  

9)   wydatki bieżące z   tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;  

10)   ubezpieczania członków klubu i   zapewniania odpowiedniej opieki medycznej;  

11)   pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i   obozy sportowe;  

12)   zakup wody mineralnej;  

13)   opłaty regulaminowe;  

14)   zakup sprzętu technicznego zapewniającego odpowiednie utrzymanie bazy sportowej  

15)   pokryciu kosztów zorganizowania obozów sportowych i   przygotowawczych  

16)   wypłaty stypendiów przyznanych członkom klubu przez klub sportowy;  

17)   innych kosztów niezbędnych do rozwoju sportu.  

2.   Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się wydatki na:  

1)   wypłaty wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego;  

2)   kary i   mandaty nałożone na klub sportowy lub członka tego klubu;  

3)   spłatę pożyczek, kredytów i   obsługę kosztów zadłużenia;  

4)   wydatki poniesione przez wnioskodawcę na realizację projektu przed datą złożenia wniosku o   udzielenie dotacji;  

5)   odszkodowania;  

6)   zakup gruntów;  

7)   działalność polityczna i   religijna  

3.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu określana jest w   budżecie gminy.  

§   4.   1.   Dotacja może zostać udzielona na wniosek klubu sportowego lub w   drodze konkursu.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   winien zawierać następujące informacje:  

1)   nazwę i   siedzibę wnioskodawcy;  

2)   szczegółowy opis realizacji zadania;  

3)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z   budżetu gminy ( kosztorys);  

4)   terminy i   miejsce realizacji zadania ( harmonogram);  

3.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 2, należy dołączyć:  

1)   aktualny odpis z   rejestru lub odpowiedni wyciąg z   ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i   umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony odpis tego dokumentu  

2)   potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kopię statutu klubu sportowego;  

3)   informacje o   posiadanych zasobach kadrowych i   rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w   tym o   wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z   innych źródeł.  

4.   Wnioski należy składać w   sekretariacie Urzędu Gminy Mniów.  

5.   Wnioski, o   których mowa w   ust. 1   winny być złożone w   terminie:  

1)   do 14 dni od dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały, a   w kolejnych latach:  

2)   do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i   zakończone w   roku następnym.  

6.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Mniów wyznacza termin i   wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie będzie rozpatrywany.  

7.   Przy rozpatrywaniu wniosków o   realizację przedsięwzięcia uwzględnia się w   szczególności:  

1)   rodzaj działalności sportowej;  

2)   ilość uczestników objętych realizacją zadania;  

3)   wartość merytoryczną wniosku;  

4)   kalkulację kosztów realizacji zadania oraz oczekiwaną wysokość dotacji;  

5)   możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;  

6)   dotychczasową współpracę klubu sportowego z   Gminą Mniów.  

§   5.   1.   Wójt w   drodze zarządzenia ogłasza nabór projektów, w   którym określa:  

1)   przedmiot projektu;  

2)   wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w   ramach ogłoszonego naboru projektów oraz formy wypłaty dotacji;  

3)   terminy realizacji projektów, nie dłuższe niż do dnia 31 grudnia danego roku;  

4)   warunki merytoryczne i   finansowe, jakie powinien spełniać projekt z   zakresu rozwoju sportu;  

5)   termin składania wniosków.  

2.   Ogłoszenie, o   którym mowa w   ust. 1   zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Mniów, na co najmniej 7   dni przed terminem składania wniosków  

§   6.   1.   Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, uwzględnia się w   szczególności:  

1)   wysokość wydatków na wspieranie sportu planowanych w   budżecie Gminy,  

2)   znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy,  

3)   ocenę wniosku pod względem formalnym i   merytorycznym.  

§   7.   1.   Wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt Gminy Mniów biorąc pod uwagę w   szczególności wskazane w   §6 kryteria, z   jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.  

2.   Wnioski zaopiniowane pozytywnie stanowią podstawę do udzielenia dotacji, przy czym łączna kwota udzielonych dotacji na wsparcie sportu nie może być wyższa niż zaplanowana kwota w   uchwale budżetowej na dany rok na ten cel.  

3.   W Biuletynie Informacji Publicznej i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy umieszcza się ogłoszenie informujące wnioskodawców o   przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty wraz z   informacją o   projektach, które zostały odrzucone.  

§   8.   1.   Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Mniów zawiera umowę o   realizację projektu .  

2.   Umowa określa w   szczególności:  

1)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i   termin jego wykonania;  

2)   wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i   tryb płatności;  

3)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;  

4)   tryb kontroli wykonywania zadania  

5)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji  

6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w   niniejszym dziale.  

3.   Dotację przekazuje się po podpisaniu umowy na odrębny rachunek wskazany w   umowie  

4.   Termin przekazania dotacji określa umowa. Dopuszcza się przekazanie dotacji w   ratach w   zależności od rodzaju i   specyfiki realizowanego przedsięwzięcia.  

§   9.   1.   Klub, który otrzymał wsparcie zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy Mniów sprawozdanie z   jego wykorzystania w   terminie określonym umową.  

2.   Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i   rzeczowemu w   sprawozdaniu z   wykonania zadania, określonego w   załączniku do niniejszej uchwały.  

3.   Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania rocznego z   realizacji przedsięwzięcia w   terminie 15 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia  

4.   W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi zgodnie z   zasadami określonymi w   art. 252 ustawy o   finansach publicznych.  

5.   Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w   umowie  

6.   Niewłaściwe lub niezgodne z   umową wykorzystanie wsparcia może spowodować pozbawienie prawa do ubiegania się o   wsparcie w   latach następnych  

§   10.   1.   Wójt Gminy Mniów może zlecić kontrolę wydatkowania dotacji na realizację projektu.  

2.   Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Mniów  

3.   Zakres kontroli obejmuje:  

1)   dokumentację, w   tym faktury i   rachunki, realizowanego projektu  

2)   przeznaczenie i   wykorzystanie dotacji otrzymanej z   budżetu gminy  

4.   Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.  

5.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w   wykorzystaniu dotacji Wójt Gminy Mniów kieruje do beneficjenta stosowne wnioski i   zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości  

6.   W przypadku, gdy beneficjent nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości i   nie doprowadzi do ich usunięcia w   wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a   środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w   terminie określonym w   ustawie o   finansach publicznych.  

7.   O rozliczeniu dotacji, a   także o   kwotach przypisanych do zwrotu i   wpłatach do budżetu z   tego tytułu wraz z   wpłatą odsetek naliczanych jak od zaległości podatkowych, Wójt Gminy Mniów przedstawi Radzie Gminy w   rocznym sprawozdaniu z   wykonania budżetu.  

§   11.   1.   Formą wsparcia rzeczowego rozwoju sportu może być użyczenie klubom sportowym wykonującym przedsięwzięcia z   zakresu sportu, gminnych obiektów i   urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej na zajęcia lub imprezy sportowe, do których Gmina Mniów posiada tytuł prawny.  

2.   Wsparcie rzeczowe lub organizacyjne w   zakresie sportu może być udzielone po zapewnieniu środków w   budżecie Gminy Mniów, w   oparciu o   wniosek złożony przez podmiot wykonujący przedsięwzięcia z   zakresu sportu, opisane w   § 2   do uchwały.  

3.   Wnioski, o   których mowa w   ust. 2   winny zawierać:  

1)   dane podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z   zakresu sportu, statut i   dokument z   właściwego rejestru podmiotu;  

2)   propozycje wsparcia (charakter wsparcia, dokładny opis).  

4.   W przypadku złożenia wniosków przez kilku wnioskodawców Wójt Gminy Mniów ma prawo wyboru zakresu wsparcia na rzecz jednego bądź kilku podmiotów wykonujących przedsięwzięcie z   zakresu sportu.  

§   12.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.  

§   13.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 27 ust. 1   ustawy o   sporcie z   dnia 25 czerwca 2010r. – tworzenie warunków , w   tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego. W   myśl ust. 2   tego przepisu to organ stanowiący jednostki może określić w   drodze uchwały, warunki i   tryb finansowania tego zadania , wskazując jednocześnie cel publiczny z   zakresu sportu , który jednostka ta zamierza osiągnąć. Wsparcie finansowe w   postaci dotacji celowej z   budżetu jst mogą uzyskać kluby sportowe działające na jej terenie, niezależnie od ich formy prawnej pod warunkiem nieprowadzenia działalności w   celu osiągnięcia zysku. W   związku z   powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr 7/XVIII/12
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do uchwały  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »