| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 194/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie: nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chęcinach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   póź. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   póz. zm ) oraz w   związku z   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z   2011r. Nr 201, poz.1183) Rada Miejska w   Chęcinach uchwala co następuje:  

§   1.  

Nadaje się statut Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Chęcinach w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały tracą moc:  

1)   Uchwała nr 227/XXI/04 Rady Miejskiej w   Chęcinach z   dnia 10 grudnia 2004 roku w   sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chęcinach wraz ze zmianami jak niżej:  

a)   Uchwała nr 317/XXXIII/06 Rady Miejskiej w   Chęcinach z   dnia 13 stycznia 2006r. w   sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chęcinach;  

b)   Uchwała nr 69/XI/07 Rady Miejskiej w   Chęcinach z   dnia 15 czerwca 2007 roku w   sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chęcinach;  

c)   Uchwała nr 178/XXVI/08 Rady Miejskiej w   Chęcinach z   dnia 29 kwietnia 2008 roku w   sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chęcinach;  

d)   Uchwała nr 478/LXXIV/10 Rady Miejskiej z   dnia 8   listopada 2010 roku w   sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chęcinach  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Chęciny oraz Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chęcinach.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Cezary   Mielczarz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 194/XXVI/12    
Rady Miejskiej w   Chęcinach    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

STATUT MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   CHĘCINACH  

Część I.
Podstawa prawna  

§   1.  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Chęcinach, zwany dalej „ Ośrodkiem” został utworzony uchwałą Nr XI/69/90 Rady Narodowej Miasta i   Gminy w   Chęcinach z   dnia 27 kwietnia 1990r w   sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w   Chęcinach.  

§   2.  

Ośrodek realizuje zadania na podstawie i   w granicach obowiązujących aktów prawnych, w   tym w   szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

3)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z   2008r., Nr 223, poz. 1458 z   późn. zm.);  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 z   póź. zm.);  

5)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z   2006r., Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.);  

6)   ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z   2009r., Nr 1   poz. 7   z późn. zm.);  

7)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z   2001r. Nr 71 poz. 734 z   późn. zm.);  

8)   ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994r., o   ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z   2011r. Nr 231, poz. 1375);  

9)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. z   2005r. Nr 180, poz.1493 z   póź. zm.);  

10)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z   2008r. nr 164, poz. 1027 z   póź. zm.);  

11)   ustawy z   dnia 13 października 1998r. o   systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z   2009r. Nr. 205, poz.1585 z   póź. zm.);  

12)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149, poz. 887);  

13)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z   2011r. Nr 127, poz.721);  

14)   innych ustaw;  

15)   aktów wykonawczych do stosowanych ustaw;  

16)   niniejszego Statutu.  

Część II.
Postanowienia ogólne  

§   3.  

1)   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Chęcinach jest jednostką organizacyjną Gminy Chęciny, nieposiadającą osobowości prawnej.  

2)   Pełna nazwa Ośrodka brzmi: „Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Chęcinach”.  

3)   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Chęcinach może posługiwać się skróconą nazwą: „ MGOPS w   Chęcinach”.  

4)   Obszarem działania Ośrodka jest Miasto i   Gmina Chęciny.  

5)   Siedziba Ośrodka mieści się w   Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1  

Część III.
Cele i   zadania Ośrodka  

§   4.  

Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i   wykonywanie zadań z   zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta i   Gminy, a   w szczególności:  

-   umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w   stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości;  

-   wsparcie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienia im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka;  

-   zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych;  

-   podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

§   5.  

Działalność w   zakresie pomocy społecznej polega w   szczególności na:  

1)   przyznawaniu i   wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;  

2)   pracy socjalnej;  

3)   prowadzeniu i   rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

4)   analizie i   ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z   pomocy społecznej;  

5)   realizacja zadań wynikających z   rozeznanych potrzeb społecznych;  

6)   rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i   samopomocy w   ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

§   6.  

Ośrodek jest realizatorem zadań z   zakresu pomocy społecznej:  

1.   zadań własnych Gminy o   charakterze obowiązkowym, do których należy:  

1)   opracowanie i   realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   innych, których celem jest integracja osób i   rodzin z   grup szczególnego ryzyka;  

2)   sporządzanie, zgodnie z   art. 16a ustawy o   pomocy społecznej oceny w   zakresie pomocy społecznej;  

3)   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;  

4)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków okresowych;  

5)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych;  

6)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w   wyniku zdarzenia losowego;  

7)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i   możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o   powszechnym ubezpieczeniu w   Narodowym funduszu Zdrowia;  

8)   przyznawanie zasiłków w   formie biletu kredytowanego;  

9)   opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe za osobę, która zrezygnuje z   zatrudnienia w   związku z   koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;  

10)   praca socjalna;  

11)   organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych , w   miejscu zamieszkania, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi;  

12)   prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   mieszkaniach chronionych;  

13)   dożywianie dzieci;  

14)   sprawienie pogrzebu w   tym osobom bezdomnym;  

15)   kierowanie do domu pomocy społecznej i   ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w   tym domu;  

16)   pomoc osobom mającym trudności w   przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z   zakładu karnego;  

17)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w   formie dokumentu elektronicznego, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego;  

18)   utworzenie i   utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w   tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;  

19)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych;  

20)   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2.   zadań własnych gminy, do których należy:  

1)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;  

2)   przyznawanie i   wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w   formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w   naturze;  

3)   prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   domach pomocy społecznej i   ośrodkach wsparcia o   zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

4)   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych;  

5)   współpraca z   powiatowym urzędem pracy w   zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o   wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o   usługach poradnictwa zawodowego i   o szkoleniach.  

3.   zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, do których należy:  

1)   organizowanie i   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób z   zaburzeniami psychicznymi;  

2)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z   klęską żywiołową lub ekologiczną;  

3)   prowadzenie i   rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z   zaburzeniami psychicznymi;  

4)   realizacja zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

5)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o   których mowa w   art. 5a ustawy o   pomocy społecznej;  

6)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

7)   wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  

§   7.  

1.   W realizacji zadań z   zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

2.   W ramach współpracy Ośrodek może prowadzić działalność charytatywną.  

§   8.  

Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o   świadczeniach rodzinnych w   zakresie ustalania prawa, przyznawania i   wypłacania świadczeń rodzinnych.  

§   9.  

Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów w   zakresie:  

1)   ustalania prawa, przyznawania i   wypłacania świadczeń z   funduszu alimentacyjnego;  

2)   podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w   sprawach dłużników alimentacyjnych.  

§   10.  

Do zadań własnych z   zakresu przepisów ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Ośrodek należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w   zakresie ustalonym ustawą.  

§   11.  

Ośrodek podejmuje czynności związane z   egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z   zakresu ustawy o   pomocy społecznej, ustawy o   świadczeniach rodzinnych i   egzekucji wynikającej z   ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

§   12.  

Z zakresu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie Ośrodek prowadzi m.in.:  

1)   koordynację w   realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie oraz ochrony ofiar w   rodzinie;  

2)   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w   rodzinie miejsc w   ośrodkach wsparcia;  

3)   obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.  

§   13.  

Ośrodek przy realizacji zadań statutowych współpracuje z   innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i   samorządową, sądami i   innymi podmiotami realizującymi zadania z   zakresu działania MGOPS.  

Część IV.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   14.  

1.   Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Gminy i   Miasta Chęciny.  

2.   Kierownik działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w   granicach upoważnień i   pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy i   Miasta Chęciny.  

3.   Upoważnienie, o   którym mowa w   §14 pkt 2   może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.  

4.   Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o   roszczenia alimentacyjne. W   postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o   udziale prokuratora w   postępowaniu cywilnym.  

5.   Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i   rozwoju MGOPS. W   przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki wykonuje Zastępca Kierownika.  

6.   Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z   nimi umowy o   pracę i   dokonuje wszelkich czynności z   zakresu prawa pracy.  

7.   Przy realizacji zadań statutowych, Kierownik jest uprawniony do podejmowania decyzji w   formie zarządzeń, regulaminów i   instrukcji.  

§   15.  

Szczegółową strukturę organizacyjną MGOPS i   zakres czynności na stanowiskach pracy określa Kierownik w   Regulaminie Organizacyjnym.  

§   16.  

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z   działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

Część V.
Gospodarka finansowa  

§   17.  

1.   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy i   prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o   przepisy ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i   wydatki – zgodnie z   uchwałą budżetową Gminy Chęciny.  

3.   MGOPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy  

4.   Ośrodek wyposażony jest w   mienie gminne w   zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.  

5.   Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.  

6.   Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową.  

Część VI.
Nadzór i   kontrola  

§   18.  

1.   Bezpośredni nadzór i   kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy i   Miasta Chęciny.  

2.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w   zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.  

Część VII.
Postanowienia końcowe  

§   19.  

Zmiana Statutu następuje w   drodze uchwały Rady Miejskiej w   Chęcinach.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »