| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131. 33 .2012 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 19 kwietnia 2012r.

stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591, z   2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z   2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z   2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z   2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z   2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z   2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887/  

stwierdza się nieważność  

uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z   dnia 23 marca  2012 r. w   sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa.  

U z   a s a   d n i   e n i   e  

Na sesji w   dniu 23 marca 2012 roku Rada Miejska we Włoszczowie podjęła uchwałę Nr XVIII/148/12 w   sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa.  

Podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi przepis art. 11a ustawy z   dnia  21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.). Dokonana w   trybie nadzoru analiza prawna uchwały wskazuje, że istotnie narusza ona prawo.  

Stosownie do art. 11a ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek, o   którym mowa w   art. 11 ust. 1, określa, w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   Program, o   którym mowa w   ust. 1, obejmuje:  

1)                   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)                   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3)                   odławianie bezdomnych zwierząt;  

4)                   obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)                   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)                   usypianie ślepych miotów;  

7)                   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8)                   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

Jednocześnie zgodnie z   art.11a ust.5 ustawy o   ochronie zwierząt   program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.  

Mając na uwadze wyżej wskazane przepisy ustawy o   ochronie zwierząt stwierdzić należy, iż uchwalony przedmiotową uchwałą program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nie spełnia ustawowych przesłanek określonych w   tych przepisach. Ustawodawca w   art. 11a ust. 2   ustawy enumeratywnie wskazał zakres regulacji, które winny być unormowane w   powyższym programie. Ze sformułowania " program obejmuje " nie można wyprowadzać wniosku o   fakultatywnym zakresie jego regulacji w   odniesieniu do kwestii, które powinny być określone. Zakres swobody rady gminy w   tym przypadku nie oznacza możności odstąpienia od uregulowania spraw, które powinny być określone w   programie. Odnosząc się do regulacji zawartych w   uchwalonym przez Radę Miejską programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  stwierdzić należy, że nie został wskazany dokładny adres schroniska, do którego miałyby być odstawiane bezdomne zwierzęta. Dopiero wskazanie konkretnego schroniska jest realizacją nałożonego na gminę obowiązku w   zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt. Przyjęcie w   §4 uchwały zapisu, iż „zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schroniskach prowadzonych przez organizacje społeczne lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umów podpisanych przez gminę z   tymi jednostkami ” nie wypełnia dyspozycji wynikającej z   wyżej wskazanego art. 11a ustawy. Ponadto § 10 programu nie wskazuje konkretnego gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie jego adresu Również nie został wypełniony  obowiązek zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt poprzez wskazanie miejsca – siedziby  lecznicy, która taką pomoc będzie świadczyła. Przyjęty w   programie zapis §11 nie wypełnia powyższego obowiązku.  

Program nie określa także wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposobu wydatkowania tych środków.  

Zwrócić również należy uwagę, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  jest uchwalany każdorazowo na dany rok kalendarzowy W   związku z   tym zapisy uchwały powinny wskazywać okres obowiązywania tego programu.  

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miejska poprzez nie unormowanie wszystkich wymaganych prawem elementów programu nie wypełniła delegacji ustawowej zawartej w   art. 11a ustawy o   ochronie zwierząt.  

Mając powyższe na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności uchwały  jest uzasadnione.  

Na  niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w   terminie 30 dni od daty jego doręczenia.  

 

 

 

Wojewoda Świętokrzyski  


Bożentyna   Pałka-Koruba

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »