| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2012 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 5 kwietnia 2012r.

stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/129/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czarnocin

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887/

stwierdza się nieważność

uchwały Nr XVII/129/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czarnocin.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 6 marca 2012 roku Rada Gminy w Czarnocinie podjęła uchwałę Nr XVII/129/2012 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czarnocin. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi przepis art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.). Analiza prawna tej uchwały wskazuje że podjęta ona została z rażącym naruszeniem prawa.

Stosownie do art. 11a ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Jednocześnie zgodnie z art.11a ust.5 ustawy o ochronie zwierząt program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

Mając na uwadze wyżej wskazane przepisy ustawy o ochronie zwierząt stwierdzić należy, iż uchwalony przedmiotową uchwałą program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nie spełnia ustawowych określonych w tych przepisach. Ustawodawca w art. 11a ust. 2 ustawy enumeratywnie wskazał zakres regulacji, które winny być unormowane w powyższym programie. Ze sformułowania " program obejmuje " nie można wyprowadzać wniosku o fakultatywnym zakresie jego regulacji w odniesieniu do kwestii, które powinny być określone. Zakres swobody rady gminy w tym przypadku nie oznacza możności odstąpienia od uregulowania spraw, które powinny być określone w programie. Odnosząc się do regulacji zawartych w uchwalonym przez Radę Gminy programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stwierdzić należy, że nie został wskazany dokładny adres schroniska, do którego miałyby być odstawiane bezdomne zwierzęta. Ponadto §2 pkt.7 programu nie wskazuje konkretnego gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie jego adresu Również nie został wypełniony obowiązek zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez wskazanie miejsca - siedziby lecznicy, która taką pomoc będzie świadczyła. Program nie określa także wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposobu wydatkowania tych środków.

Zwrócić również należy uwagę, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest uchwalany każdorazowo na dany rok. W związku z tym zapisy uchwały powinny wskazywać okres obowiązywania tego programu.

Mając powyższe na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »