| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/156/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 30 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2-3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011r. Nr 149, poz. 887) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 7 marca 2012r. poz. 745) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w tabeli określającej stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć - po udzielonej zniżce, w części zatytułowanej "Dyrektor przedszkola" dodaje się słowa:

2) w załączniku nr 2 w § 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) pedagodzy szkolni: 26 godz.,

5) logopedzi: 26 godz."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia - z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Hebdowski


Uzasadnienie

Zgodnie art. 42 ust. 7 pkt 2-3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela Rada Miejska we Włoszczowie jest organem właściwym do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru m.in. dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszczowa, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony wymiar czasu pracy nauczyciela określony w art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, tj. 40 godzin tygodniowo. Wprowadzenie zmiany w tabeli dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć - po udzielonej zniżce polega na dopisaniu stanowiska wicedyrektora przedszkola i umożliwi dyrektorom przedszkoli, w przypadkach określonych w ramowym statucie przedszkola publicznego na powierzenie wybranemu nauczycielowi stanowiska wicedyrektora i udzielenie stosownej obniżki godzin etatu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »