| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 49 ust. 1   pkt 1   i ust. 2, w   związku z   art. 9d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXIV/210/2008 Rady Powiatu w   Busku - Zdroju z   dnia 31 grudnia 2008 r. w   sprawie zatwierdzenia   Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Buskiego w   dziedzinie edukacji.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Krzysztof   Gajek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/177/2012    
Rady Powiatu w   Busku-Zdroju    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej  

§   1.   Ilekroć w   dalszej części   Regulaminu   jest mowa o:  

1)   ustawie o   systemie oświaty     należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2)   Karcie Nauczyciela   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),  

3)   organie prowadzącym     należy przez to rozumieć Powiat Buski,  

4)   Zarządzie Powiatu     należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w   Busku – Zdroju,  

5)   jednostce oświatowej     należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, szkołę, zespół szkół, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, ośrodek doradztwa i   doskonalenia nauczycieli, ośrodek doskonalenia i   dokształcania zawodowego, międzyszkolny ośrodek sportowy, w   rozumieniu art. 2   pkt 1, 2, 3, 3a, 4, 5   i 9   oraz art. 62 ust. 1   ustawy   o systemie oświaty   , dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski,  

6)   dyrektorze     należy przez to rozumieć dyrektora jednostki oświatowej, o   której mowa w   pkt 5,  

7)   nauczycielu     należy przez to rozumieć osoby, o   których mowa w   art. 3   pkt 1   Karty Nauczyciela,  

8)   Nagrodzie Starosty     należy przez to rozumieć   Nagrodę Starosty Buskiego   przyznawaną przez Zarząd Powiatu nauczycielom jednostek oświatowych za ich osiągnięcia, o   których mowa w   §2,  

9)   Nagrodzie Dyrektora     należy przez to rozumieć nagrodę przyznawaną nauczycielom przez dyrektora jednostki oświatowej za ich osiągnięcia, o   których mowa w   §2,  

10)   średnim wynagrodzeniu nauczyciela mianowanego     należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o   którym mowa w   art. 30 ust. 3   pkt 3   Karty Nauczyciela.  

§   2.   Regulamin określa kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   jednostkach oświatowych za osiągnięcia w   zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej, w   tym realizacji zadań związanych z   zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w   czasie zajęć organizowanych przez jednostki oświatowe, oraz realizacji innych zadań statutowych tych jednostek.  

§   3.   1.   W budżecie organu prowadzącego wyodrębnia się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia, o   których mowa w   §2, w   wysokości 1% planowanych rocznych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

2.   Środki finansowe, o   których mowa w   ust. 1, przeznaczone są na wypłaty Nagród Dyrektora i   Nagród Starosty, z   tym że:  

1)   80 % środków funduszu przeznacza się na Nagrody Dyrektora,  

2)   20 % środków funduszu przeznacza się na Nagrody Starosty.  

3.   Nagrodę Starosty przyznaje i   ustala Zarząd Powiatu. Nagroda nie może być niższa niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.  

4.   Nagrodę Dyrektora przyznaje i   ustala Dyrektor. Nagroda nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia, o   którym mowa w   ust. 3.  

§   4.   1.   Nagrody, o   których mowa w   §3 ust. 2, są przyznawane jeden raz w   roku szkolnym, w   terminie do dnia 14 października z   okazji Dnia Edukacji Narodowej, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nagroda może być przyznana w   innym terminie niż określony w   ust. 1.  

3.   Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w   jednostce oświatowej co najmniej jednego roku.  

§   5.   1.   Nagroda Starosty i   Nagroda Dyrektora mają charakter uznaniowy.  

2.   Przyznanie Nagród, o   których mowa w   ust. 1, uzależnione jest w   szczególności od:  

1)   posiadania wyróżniającej oceny pracy,  

2)   legitymowania się osiągnięciami w   pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w   tym znaczącymi efektami w   pracy z   uczniami z   dysfunkcjami,  

3)   legitymowania się osiągnięciami w   realizacji zadań związanych z   zapewnieniem uczniom lub wychowankom bezpieczeństwa w   czasie zajęć organizowanych przez jednostkę oświatową,  

4)   zaangażowania w   realizację zadań wykraczających poza zakres obowiązków nauczyciela lub zakres obowiązków wynikający z   pełnienia funkcji kierowniczej,  

5)   efektywnego wypełniania zadań i   obowiązków, w   szczególności wynikających z   potrzeb i   zainteresowań uczniów,  

6)   zaangażowania w   organizację egzaminów zewnętrznych oraz innych ważnych przedsięwzięć,  

7)   zaangażowania w   systematyczne doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz dbałość o   wysoką jakość pracy jednostki oświatowej,  

8)   osiągnięć w   zakresie wprowadzania i   realizacji nowatorskich form i   metod pracy dydaktyczno - wychowawczej, w   tym projektów edukacyjnych,  

9)   legitymowania się osiągnięciami w   realizacji zadań w   zakresie:  

a)   poprawy warunków nauki i   estetyki jednostki oświatowej i   jej otoczenia,  

b)   działalności integrującej społeczność jednostki oświatowej i   środowiska lokalnego,  

c)   dbałości o   dobry wizerunek jednostki oświatowej oraz jej promocję w   środowisku zewnętrznym,  

d)   rozwoju współpracy z   uczelniami, szkołami krajowymi i   zagranicznymi, a   także innymi podmiotami zajmującymi się pracą z   dziećmi i   młodzieżą lub na ich rzecz,  

e)   działalności związanej z   edukacją ekologiczną,  

f)   działalności związanej z   upowszechnianiem wiedzy o   Regionie Ponidzia, lokalnym dziedzictwie kulturowym i   historycznym,  

g)   tworzenia właściwego klimatu wychowawczego jednostki oświatowej,  

h)   wspomagania rozwoju talentów dzieci i   młodzieży,  

i)   przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,  

j)   poszerzania oferty edukacyjnej Powiatu Buskiego,  

10)   legitymowania się osiągnięciami w   realizacji innych zadań statutowych jednostki oświatowej.  

§   6.   1.   Kandydatury do Nagrody Dyrektora mogą zgłaszać:  

1)   członkowie rady pedagogicznej,  

2)   rada rodziców,  

3)   zakładowe organizacje związkowe działające na terenie jednostki oświatowej, w   której zatrudniony jest nauczyciel – kandydat do Nagrody.  

2.   Nagrodę, o   której mowa w   ust. 1, dyrektor może przyznać z   własnej inicjatywy.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie nauczycielowi Nagrody Starosty występuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

4.   Przedstawiając lub opiniując kandydatury do Nagrody Starosty, dyrektor i   rada pedagogiczna mogą również uwzględniać wnioski i   opinie rady rodziców i   zakładowych organizacji związkowych działających na terenie jednostki oświatowej, w   której zatrudniony jest nauczyciel – kandydat do Nagrody.  

5.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Starosty dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora występuje Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w   Busku – Zdroju.  

6.   Wnioski o   przyznanie Nagrody Starosty, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, należy składać w   Starostwie Powiatowym w   Busku – Zdroju do dnia 20 września każdego roku, z   zastrzeżeniem §4 ust. 2.  

7.   Podmioty, o   których mowa w   §6 ust.1 składają wnioski o   przyznanie Nagrody Dyrektora, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w   sekretariacie jednostki oświatowej, w   terminie do dnia 20 września każdego roku, z   zastrzeżeniem §4 ust. 2.  

§   7.   Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  

§   8.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1   stycznia 2013 r.  

§   9.   Zapisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie także do nauczycieli zatrudnionych w   placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Buski, na zasadach określonych w   art. 237 ust. 1   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r.   o wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. nr 149, poz. 887 z   późn. zm.).  

             

W N I   O S E K  
o przyznanie  
Nagrody Starosty* / Nagrody Dyrektora* ………………………………………………………………  
za osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej  
dla  

Pani (-a) ...................................................................................................................  

I.   Dane dotyczące kandydata:  

1.   data i   miejsce urodzenia: ............................................................,  

2.   miejsce pracy: .............................................................................,  

3.   stanowisko: ……………………………………………………,  

4.   staż pracy w   obecnym miejscu pracy: ........... lat, w   tym na stanowisku dyrektora …….. lat*  

5.   ostatnia ocena pracy i   data jej dokonania ……………………………………………………  

II.   Dotychczas otrzymane nagrody:  

 

Nagroda  

rok otrzymania  

 

 

 

 

III.   Uzasadnienie wniosku   (wyszczególnienie konkretnych osiągnięć, przykładów aktywności i   inwencji – za co wnioskuje się o   przyznanie Nagrody):  

.........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

                                                                                    ..................................................................................................  

                                                                                                  (data, pieczęć i   podpis wnioskodawcy)  

IV.   Rada Pedagogiczna …………………………………………………………………………..….…… na posiedzeniu w   dniu ………………….. zaopiniowała   pozytywnie / negatywnie   * niniejszy wniosek  
o Nagrodę Starosty Buskiego dla Pana/i ……………………………...…..                              

                                          ...................................................................................................................................                                             (data i   podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub upoważnionej osoby)  

V.   Decyzja dyrektora** …………………………………………………………...................……………  

                                                                                    ........................................................................................  

                                                                                                  (data, pieczęć i   podpis dyrektora)  

_________________________  

*   niepotrzebne skreślić  

** dotyczy wniosków o   przyznanie Nagrody Dyrektora  


Uzasadnienie

Na podstawie kompetencji określonych w   art. 49 ust. 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela organy prowadzące jednostki oświatowe zobowiązane są do ustalania kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w   zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej, w   tym realizacji zadań związanych z   zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w   czasie zajęć organizowanych przez jednostkę oświatową, oraz realizacji innych zadań statutowych jednostki.  

Na podstawie w/w przepisów Karty Nauczyciela Rada Powiatu Buskiego uchwałą nr XXIV/210/2008 z   dnia 31 grudnia 2008 r. ustaliła   Regulamin przyznawania nagrody Starosty Buskiego w   dziedzinie edukacji.   Obecnie istnieje potrzeba zmiany przedmiotowego regulaminu poprzez uzupełnienie zapisów dotyczących m. in. trybu wnioskowania i   przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze przez dyrektora jednostki oświatowej.  

W związku z   powyższym istnieje uzasadniona potrzeba przyjęcia przez Radę Powiatu nowego Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »