| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX /168/2012 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, pkt.15, art.40 ust.2 pkt.2, art.41 ust.1 i art. 42 w zw. z art.7 ust.1 pkt.2ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Dz.U. z 2012r., poz 567), art. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 2 w zw. z art.14 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 kwietnia 2009r.w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa i nadania nowego statutu ( Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 239, poz. 1937 i Nr 426, poz. 3057) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:

„17) w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego” .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Hebdowski


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 września 2011r. wprowadzono zmiany w tekście Statutu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa i nadania nowego statutu, polegające na rozszerzeniu przedmiotu działalności gminnej jednostki budżetowej .

Wprowadzenie zmiany w treści Statutu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poprzez wprowadzenie do zakresu przedmiotu działalności zakładu zadań własnych gminy z zakresu dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego umożliwi świadczenie w tym zakresie usług na rzecz Gminy sprzętem budowlanym , znajdującym się na wyposażeniu Zakładu i zwiększy efektywność wykorzystania posiadanego sprzętu.

Jednocześnie dodać należy, że zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1369/10) świadczenie usług przez zakład budżetowy na rzecz gminy, która go utworzyła, w zakresie zadań własnych tej gminy nie tworzy między tymi podmiotami takiego stosunku prawnego, na podstawie którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, pozwalających na ich opodatkowanie podatkiem VAT.

Innymi słowy usługi takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wykazane powyżej okoliczności w pełni uzasadniają podjęcie przedmiotowej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »