| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 21 maja 2012r.

w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 5, art.18 ust. 2   pkt 9   lit. „h” ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Strawczynie   uchwala,   co następuje:  

§   1.  

Nadaje się nowy statut samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Strawczynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy w   Strawczynie z   dnia 12 kwietnia 2007 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Strawczynie, z   późniejszymi zmianami.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i   Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Strawczynie.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Stanisław   Zdyb

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/128/2012
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 21 maja 2012 r.

Statut samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Strawczynie  

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.  

1.   Zakład nosi nazwę Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w   Strawczynie.  

2.   Samodzielny Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w   Strawczynie zwany jest w   dalszej części Statutu „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

3.   Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu.  

§   2.  

Zakład podlega zgłoszeniu do rejestru podmiotów leczniczych, posiada osobowość prawną.  

Rozdział II.
SIEDZIBA I   OBSZAR DZIAŁANIA  

§   3.  

Zakład działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 12 poz. 654 z   późn. zm.).  

2.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z   2008 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z   późn. zm.)  

3.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.).  

4.   Ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tekst jednolity z   2009 r. - Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z   późn. zm.).  

5.   Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   służbie medycyny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z   2004 r. Nr 125 poz. 1317).  

6.   Przepisów wykonawczych do w/w ustaw.  

7.   Uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy z   dnia 12 kwietnia 2007 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Strawczynie z   późn. zm.  

8.   Postanowień niniejszego statutu.  

9.   Przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą i   samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych przepisów prawa.  

§   4.  

Siedziba Zakładu znajduje się w   Strawczynie przy ul. Ogrodowej 2.  

§   5.  

1.   Zakład prowadzi działalność leczniczą, może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza w   zakresie ustalonym postanowieniami statutu na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gmina Styrawczyn.  

2.   Zakład świadczy usługi medyczne dla pacjentów na podstawie deklaracji złożonych przez pacjentów o   przynależności do Zakładu.  

Rozdział III.
CELE I   ZADANIA ZAKŁADU  

§   6.  

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz organizacja opieki zdrowotnej na obszarze objętym zakresem działania Zakładu.  

§   7.  

1.   Samodzielny Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w   obowiązujących przepisach prawa lub umowie cywilnoprawnej.  

2.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w   rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.  

§   8.  

Zadaniem Zakładu są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające z   procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania, w   szczególności związane z:  

1.   Badaniem i   poradą lekarską.  

2.   Leczeniem.  

3.   Lehabilitacją leczniczą.  

4.   Opieką nad ciężarną i   jej płodem, porodem, połogiem oraz opieka nad noworodkiem.  

5.   Opieką nad zdrowym dzieckiem.  

6.   Badaniem diagnostycznym wraz z   analityką medyczną.  

7.   Pielęgnacją chorych.  

8.   Pielęgnacją niepełnosprawnych i   opieką nad nimi.  

9.   Opieką stomatologiczną.  

10.   Orzekaniem i   opiniowaniem o   stanie zdrowia.  

11.   Zapobieganiem powstawaniu urazów i   chorób poprzez działania profilaktyczne i   szczepienia ochronne.  

12.   Ochroną osób pracujących.  

13.   Specjalistyczną opieką zdrowotną.  

14.   Promocją zdrowia.  

§   9.  

W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:  

1.   Innymi podmiotami leczniczymi.  

2.   Placówkami naukowo — badawczymi.  

3.   Związkami i   samorządami zawodowymi.  

4.   Organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami.  

5.   Państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i   innymi osobami prawnymi i   fizycznymi w   zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych.  

§   10.  

Zakład prowadzi działalność gospodarczą w   zakresie:  

1.   Wynajmu pomieszczeń dla prywatnych praktyk.  

2.   Wykonywania badań laboratoryjnych za odpłatnością.  

§   11.  

Zakład może uczestniczyć w   realizacji celów dydaktycznych oraz w   kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, pod warunkiem zachowania dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w   niniejszym statucie.  

Rozdział IV.
ORGANY ZAKŁADU I   STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

§   12.  

Organami Zakładu są:  

1.   Kierownik  

2.   Rada Społeczna.  

§   13.  

1.   Zakładem kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.  

2.   Kierownika Zakładu zatrudnia i   zwalnia Wójt Gminy.  

3.   Kierownik zarządza Zakładem i   składa oświadczenia woli jednoosobowo.  

4.   Kierownik w   stosunku do pracowników Zakładu jest przełożonym oraz ich pracodawcą w   rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  

5.   Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Kierownik.  

6.   Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy księgowego, koordynującej pielęgniarki, a   w przypadku nieobecności upoważnia pracującego lekarza do podejmowania decyzji w   ramach udzielonego upoważnienia.  

7.   Do obowiązków Kierownika należy w   szczególności:  

1)   ustalanie regulaminu organizacyjnego i   jego zmian,  

2)   opracowanie projektu statutu Zakładu i   jego zmian,  

3)   przedstawianie projektów programu rozwoju Zakładu,  

4)   przedkładanie corocznych sprawozdań z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego Zakładu,  

5)   opracowanie planu finansowego i   inwestycyjnego,  

6)   bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,  

7)   dokonywanie ocen działalności Zakładu, w   tym dla potrzeb Rady Społecznej,  

8)   zatrudnianie, organizowanie i   ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania podległego personelu Zakładu.  

8.   Kierownik przedstawia Radzie Gminy roczny raport z   prowadzonej działalności w   terminie do dnia 01 marca każdego roku.  

§   14.  

1.   W skład Zakładu wchodzą dwie jednostki organizacyjne:  

1)   Ośrodek Zdrowia w   Strawczynie (kod jednostki – 01), z   siedzibą w   Strawczynie ul. Ogrodowa 2,  

2)   Ośrodek Zdrowia w   Oblęgorku (kod jednostki – 03), z   siedzibą w   Oblęgorku ul. Gimnazjalna 15.  

2.   Skład jednostek organizacyjnych Zakładu określa regulamin organizacyjny.  

Rozdział V.
RADA SPOŁECZNA  

§   15.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

3)   przyznawania Kierownikowi Zakładu nagród,  

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Kierownikiem Zakładu,  

5)   regulaminu organizacyjnego.  

2.   Przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)   kredytów bankowych lub dotacji,  

4)   podziału zysku.  

3.   Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu.  

4.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi merytorycznemu.  

5.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

6.   Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statutcie.  

§   16.  

Rada Społeczna składa się z   pięciu osób, w   tym:  

1.   Jako Przewodniczący - Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona.  

2.   Jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego oraz trzej przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy.  

§   17.  

1.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Zakładu.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   podmiocie leczniczym.  

3.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

4.   W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone.  

§   18.  

Od uchwał Rady Społecznej, Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy.  

§   19.  

Członkiem Rady Społecznej SZOZ nie może być pracownik Zakładu.  

§   20.  

1.   Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z   wykonywanych obowiązków w   ramach stosunku pracy na czas uczestnictwa w   posiedzeniach Rady Społecznej.  

2.   Za udział w   posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje rekompensata od Rady Gminy w   wysokości utraconych zarobków, jeżeli z   powodu uczestnictwa w   posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z   wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.  

§   21.  

Kadencja Rady Społecznej trwa trzy lata.  

§   22.  

1.   Rada Gminy odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w   przypadku:  

1)   rezygnacji z   funkcji,  

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6   miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,  

3)   nieusprawiedliwionej nieobecności na 4   kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej,  

4)   zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego,  

5)   skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  

6)   śmierci.  

2.   Przed upływem kadencji Rada Gminy może także odwołać członka Rady Społecznej z   inicjatywy:  

1)   Przewodniczącego Rady Społecznej,  

2)   Kierownika Zakładu.  

Rozdział VI.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU  

§   23.  

1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnejna zasadach określonych w   ustawie. Pokrywa z   posiadanych środków finansowych i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.  

2.   Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego i   inwestycyjnego przygotowywanego przez Kierownika zgodnie z:  

1)   ustawą z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z   późn. zm.),  

2)   ustawą z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.),  

3)   ustawą z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tekst jednolity z   2009 r. - Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z   późn. zm.),  

3.   Roczny plan finansowy, w   tym inwestycyjny podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

§   24.  

1.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w   szczególności na zlecenie:  

a)   Rady Gminy lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,  

b)   osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,  

c)   instytucji ubezpieczeniowych,  

d)   zakładów pracy, organizacji społecznych i   innych instytucji oraz innych osób prawnych,  

e)   innych zakładów opieki zdrowotnej,  

f)   osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w   ramach ubezpieczenia, w   tym świadczenia ponadstandardowe,  

2)   na realizację zadań i   programów zdrowotnych,  

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego i   innych źródeł,  

4)   z prowadzonej działalności gospodarczej przewidzianej w   statucie.  

2.   Zakład może otrzymywać dotacje z   budżetu gminy na:  

1)   realizację zadań w   zakresie zapobiegania chorobom i   urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,  

2)   pokrycie kosztów kształcenia i   podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,  

3)   inwestycje, w   tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i   sprzętu medycznego,  

4)   cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.  

§   25.  

1.   Zakład decyduje samodzielnie o   podziale zysku.  

2.   Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

Rozdział VII.
MAJATEK ZAKŁADU  

§   26.  

1.   Wartość majątku Zakładu określają:  

1)   Fundusz Założycielski Zakładu,  

2)   Fundusz Zakładu.  

2.   Fundusz Założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia komunalnego, określonej i   ustalonej przez Radę Gminy.  

3.   Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu Funduszu Założycielskiego.  

§   27.  

1.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i   zakupionym).  

2.   Majątek Zakładu lub przysługujące do niego prawa Zakład może wnieść w   formie aportu do spółek, przekazać fundacji lub stowarzyszeniu wykonującemu inną działalność niż działalność lecznicza za zgodą Rady Gminy. Przekazanie majątku spółce, fundacji lub stowarzyszeniu wykonującemu działalność leczniczą jest zabronione.  

Rozdział VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   28.  

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o   działalności leczniczej, Kodeksu pracy oraz innych obowiązujących przepisów prawa.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Gminy na wniosek Kierownika.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »