| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Masłów

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)  

– Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się plan dochodów Gminy o   kwotę 80.976zł.   zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zwiększa się plan wydatków Gminy o   kwotę 180.976zł.   zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Paragraf 3   uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w   wysokości 1.230.856,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

-   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie - 1.230.856,00zł.  

2. Przychody budżetu w   wysokości 3.067.922,00zł, rozchody w   wysokości 1.837.066,00zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6.”  

§   4.   1.   Załącznik Nr 3   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn.   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w   2012 roku   ”, otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik Nr 4   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn.   „Zadania inwestycyjne roczne w   2012r.”   otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik Nr 5   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn. „   Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok   ” otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 5   do niniejszej uchwały.  

4.   Załącznik Nr 6   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn. „   Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.”   otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 6   do niniejszej uchwały.  

5.   Załącznik Nr 7   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn. „   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012r.”   otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  


mgr   Sylwester   Wojtyna

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXI/147/12 z   30 maja 2012 roku  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXI/147/12 z   30 maja 2012 roku  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załączniki Nr 3-7 do uchwały Nr XXI/147/12 Rady Gminy Masłów z   dnia 30 maja 2012 roku  

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »