| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 42 i   art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn zm.), art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), uchwala się co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę 66.000 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę 66.000 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zbigniew   Rafalski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/14/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/14/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok  


Uzasadnienie

O kwotę 66.000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum gminnego w   sprawie odwołania Pana Wojciecha Bernatowicza z   funkcji Prezydenta Miasta Starachowice w   związku z   Uchwałą Nr V/1/2012 Rady Miejskiej w   Starachowicach z   dnia 25 maja 2012 r. w   sprawie przeprowadzenia referendum w   sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice.  

Środki na ten cel proponuje się zaplanować w   dziale 750 – Administracja publiczna, w   rozdziale 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i   prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i   wojewódzkie.  

Środki te zostaną w   szczególności przeznaczone na obsługę komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, informatyczną obsługę komisji wyborczych, pokrycie kosztów sporządzenia spisów wyborców.  

Proponuje się, aby środki na powyższy cel pochodziły ze zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Starachowice na 2012 rok w   związku z   zaawansowaniem wykonania w   porównaniu do upływu czasu, w   tym:  

-   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w   prawo własności o   20.000zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760).  

Na dzień 31.05.2012r. wykonanie dochodów z   tego tytułu wyniosło 32.722,07 zł na plan roczny 22.000 zł, co stanowi 148,74% wykonania planu rocznego.  

-   z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat (§ 0910) w   dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem o   łączną kwotę 46.000 zł (w tym w   rozdziale 75615 o   31.000 zł, natomiast w   rozdziale 75616 o   15.000 zł).  

Wykonanie dochodów w   § 0910 w   dziale 756, w   rozdziale 75615 na 31.05.2012 r. wyniosło 33.849,17zł na plan roczny 20.000zł, co stanowi 169,25% wykonania planu.  

Na plan roczny 80.000zł w   dziale 756, w   rozdziale 75616, w   § 0910 wykonanie na dzień 31.05.2012 r. wyniosło 67.410,59zł (84,26% realizacji planu rocznego).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »