| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz na podstawie art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Działoszycach uchwala co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Działoszycach, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w   Działoszycach Nr 49/VII/99 z   dnia 16 lipca 1999 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Działoszycach z   późniejszymi zmianami.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Działoszyce.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/128/2012    
Rady Miejskiej w   Działoszycach    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Działoszycach  

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne  

§   1.   1.   Gminny Ośrodek Zdrowia w   Działoszycach, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie :  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r., Nr 112, poz. 654 z   późn.  zm.),  

2)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków   publicznych ( tekst jednolity  Dz.U. z   2008 r., Nr 164 poz.1027 z   późn.  zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240 z   późn.  zm.),  

4)   uchwały Rady Miejskiej w   Działoszycach Nr 44/VI/99 z   dnia 16 czerwca 1999 r. w   sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zespołu  opieki zdrowotnej w   Działoszycach,  

5)   niniejszego statutu,  

6)   innych obowiązujących aktów prawnych regulujących działalność podmiotu leczniczego  niebędącego przedsiębiorcą, działającego w   formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Działoszyce.  

3.   Siedzibą Zakładu jest miasto Działoszyce ul. Pińczowska 18.  

4.   Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z   przepisami prawa, statutem i   regulaminem organizacyjnym sprawuje Rada Miejska w   Działoszycach.  

§   2.   1.   Zakład posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych    organizacji społecznych i   zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w   Kielcach pod numerem 0000013288.  

2.   Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014800.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Zakładu  

§   3.   Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z   procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z   zakresu promocji zdrowia.  

§   4.   1.   Do podstawowych celów i   zadań Zakładu należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w   warunkach ambulatoryjnych lub domowych w   miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.  

Świadczenie zdrowotne udzielane przez Zakład obejmuje w   szczególności:  

a)   badanie i   poradę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

b)   badanie diagnostyczne ,  

c)   kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne i   uzdrowiskowe ,  

d)   opiekę zdrowotną nad dziećmi i   młodzieżą,  

e)   działania profilaktyczne, w   tym szczepienia ochronne,  

f)   świadczenie pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

g)   świadczenie pielęgniarki w   środowisku nauczania i   wychowania,  

h)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia,  

i)   promocję zdrowia i   profilaktykę chorób,  

j)   inne świadczenia zdrowotne w   ramach możliwości zakładu.  

2.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w   zakresie wymienionym w   ust. 1   ludności z   obszaru gminy Działoszyce  oraz spoza jej terenu, którzy uprzednio zadeklarują chęć korzystania z   tych świadczeń oraz dla każdego w   sytuacji zagrożenia życia i   zdrowia.  

3.   Rada Miejska w   Działoszycach  może nałożyć na Zakład obowiązek wykonania  określonego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w   przypadku klęski żywiołowej lub w   celu wykonania innych zobowiązań.  

4.   W przypadku nałożenia obowiązku wykonania zadania, o   którym mowa w   ust. 3   zapewnia się Zakładowi środki na pokrycie wydatków związanych z   wykonaniem takiego zadania,  chyba, że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy.  

§   5.   W celu realizacji zadań Zakład współpracuje z:  

1)   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,  

2)   placówkami naukowo-badawczymi,  

3)   związkami i   samorządami zawodowymi,  

4)   organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami,  

5)   inspekcją sanitarną, inspekcją pracy, nadzorem farmaceutycznym oraz innymi  

państwowymi i   samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.  

§   6.   1.   Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych w   szczególności w   zakresie najmu i   dzierżawy gabinetów lekarskich oraz aparatury i   sprzętu   medycznego pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.  

2.   Zyski z   prowadzenia działalności gospodarczej będą w   całości stanowiły dochód Zakładu, z   przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.  

3.   Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane ze    środków pochodzących z   umowy o   udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne.  

Rozdział 3.
Organy i   struktura organizacyjna  

§   7.   1.   Organami Zakładu są:  

1)   Rada Społeczna  

2)   Dyrektor Zakładu  

§   8.   1.   Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Stosunek pracy z   Dyrektorem Zakładu nawiązuje Burmistrz Miasta i   Gminy na podstawie powołania  lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

3.   Czynności z   zakresu prawa pracy względem Dyrektora wykonuje Burmistrz Miasta i   Gminy  Działoszyce  

4.   Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

5.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i   kierownikiem zakładu pracy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,  

6.   Podczas nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go wyznaczony przez niego  lekarz – pracownik Zakładu.  

7.   Do obowiązków Dyrektora należy w   szczególności:  

1)   przygotowywanie i   przedkładanie Radzie Społecznej Zakładu:  

a)   projektu statutu Zakładu i   jego zmian,  

b)   projektu regulaminu organizacyjnego i   jego zmian,  

c)   rocznego sprawozdania z   planu rzeczowo-finansowego z   działalności Zakładu do końca II kwartału roku następnego, za który złożono sprawozdanie rzeczowo-finansowe,  

d)   opracowanie                 planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

e)   bieżący nadzór  nad   wykonywaniem  zadań  statutowych,  

f)   zatrudnianie, organizowanie i   ocena pracy, zwalnianie oraz  ustalanie zasad wynagrodzenia podległego personelu Zakładu.  

§   9.   1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Rady Miejskiej w   Działoszycach i   doradczym Dyrektora Zakładu.  

2.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w   Działoszycach .  

3.   Rada Społeczna Zakładu składa się z   6 osób, w   tym:  

1)   jak Przewodniczący - Burmistrz Miasta i   Gminy Działoszyce lub osoba przez niego  wskazana,  

2)   jako członkowie:  

a)   przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,  

b)   przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w   Działoszycach w   liczbie 4   osób.  

3.   Kadencja Rady Społecznej rozpoczyna się z   chwilą powołania, a   kończy z   upływem kadencji Rady Miejskiej w   Działoszycach.  

4.   Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Zakładzie.  

5.   Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może zostać odwołany:  

1)   na pisemny wniosek członka o   zrzeczeniu się członkostwa,  

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z   oskarżenia publicznego.  

3)   zatrudnienia w   Zakładzie.  

4)   w razie zaniedbywania obowiązków członka Rady, w   szczególności w   przypadku  

powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady.  

§   10.   1.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   uchwalanie i   przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w   Działoszycach  

Regulaminu Rady Społecznej,  

2)   wnioskowanie do Burmistrza Miasta i   Gminy Działoszyce w   sprawie przyznawania  Dyrektorowi nagrody,  

2.   Przedstawianie organom podmiotu tworzącego wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia                 aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu  

medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem  działalności,  

3)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem Zakładu,  

4)   regulaminu organizacyjnego Zakładu,  

3.   Przedstawianie Dyrektorowi wniosków opinii w   sprawach:  

1)   planu finansowego, w   tym planu  inwestycyjnego,  

2)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)   kredytów bankowych lub dotacji,  

4)   podziału zysku,  

5)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów,  

z wyłączeniem spraw  podlegających nadzorowi medycznemu,  

6)   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,  

7)   opiniowanie wniosku w   sprawie uchwalenia statutu i   zmian w   statucie,  

8)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie.  

§   11.   1.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez podmiot tworzący.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu.  

W posiedzeniach mogą uczestniczyć –z głosem doradczym przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

3.   Od podejmowanych przez Radę Społeczną uchwał Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w   Działoszycach.  

§   12.   1.   W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne oraz ich komórki:  

1)   Przychodnia Rejonowa w   Działoszycach ul. Pińczowska 18  

a)   Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  

b)   Poradnia położniczo – ginekologiczna  

c)   Poradnia dla dzieci  

d)   Punkt szczepień  

e)   Gabinet zabiegowy  

f)   Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej  

g)   Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej  

2)   Gminny Ośrodek Zdrowia w   Działoszycach  filia w   Stępocicach 51  

a)   Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  

b)   Gabinet zabiegowy  

c)   Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej  

2.   Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania komórek organizacyjnych oraz podział zadań i   kompetencji w   kierowaniu Zakładem określa Regulamin Organizacyjny Zakładu ustalony   przez Dyrektora Zakładu.  

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa Zakładu  

§   13.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm. i   przepisach wykonawczych do ustawy.  

2.   Zakład pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  

4.   Zakład prowadzi rachunkowość i   sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o   rachunkowości.  

5.   Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  

§   14.   1.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,  

2)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  

3)   z wydzielonej działalności gospodarczej, o   której mowa w   § 6   ust.1 statutu,  

4)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego określonego ustawą o   działalności leczniczej,  

5)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisam  

§   15.   1.   Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

2.   Zakład decyduje samodzielnie o   podziale zysku.  

Rozdział 5.
Majątek Zakładu  

§   16.   1.   Wartość majątku Zakładu określają:  

1)   fundusz założycielski ,  

2)   fundusz zakładu.  

2.   Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego.  

3.   Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.  

4.   Fundusz zakładu zwiększa się o:  

2.   zysk netto,  

3.   kwoty zwiększania wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,  

4.   kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa w   art. 59 ust.2 ustawy o   działalności leczniczej.  

5.   Fundusz zakładu zmniejsza się o:  

1)   stratę netto,  

2)   kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.  

§   17.   1.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym i   zakupionym).  

2.   Zakład może zbyć, wydzierżawić, wynająć majątek trwały na zasadach określonych przez Radę Miejską w   Działoszycach .  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   18.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o   działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.  


Uzasadnienie

Na podstawie  art. 204, ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej działajace na podstawie dotychczasowych przepisów staja się z   dniem wejścia w   życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi nie będącymi przedsiębiorcami.  

W terminie 12 miesięcy od dnia wejście w   życia niniejszej ustawy kierownicy tych podmiotów mają obowiązek dostosowania działalności oraz statutu i   regulaminu organizacyjnego do przepisów przedmiotowej ustawy oraz dokonują zgłoszenie do rejestru.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »