| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-9(27)/2012/1148/IX/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 lipca 2012r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku strony

z dnia 20 marca 2012 roku

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

BUMAR AMUNICJA

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000041811,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 663-000-20-96,

zatwierdzam

1) taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalam okres obowiązywania taryfy dla ciepła , o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, na jeden rok od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania .

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek strony: Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 30 grudnia 1998 r. na: wytwarzanie ciepła nr WCC//729/1148/U/OT-3/98/MG (z późn. zm.) oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/762/1148/OT-3/98/MG (z późn. zm.), w dniu 23 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziewiątej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46 tej ustawy, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfie.

Zgodnie z treścią art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisachwydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących sposobu opracowania przedstawionej taryfy, wielkości rzeczowych, przychodów i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 i 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez przedsiębiorstwo energetyczne ceny ciepła skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła dla jednostek kogeneracji przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach rozporządzeniataryfowego i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art.23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy - Prawo energetyczne. Stawki opłat za usługi przesyłowe zostały ustalone na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy, obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. Podstawę oceny tych planowanych kosztów jednostkowych stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2011 w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim spadkiem opłat dla odbiorców w wysokości 8,75 %. Ustalony okres obowiązywania taryfy, na jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania, jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego i treścią § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Tadeusz Polak

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

w dniu 20 marca 2012 r. na rachunek

nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Gębura

Pełnomocnik BUMAR AMUNICJA S.A.

26-111 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122

2. Wojewoda Świętokrzyski

3. a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »