| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami1) ) w związku z art. 211 ust. 5 , art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami2) ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 70 093 754 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 39 957 407 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19 163 490 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 11 843 882 zł,

- dotacje na zadania bieżące: 2 126 535 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 771 745 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 302 770 zł,

- wydatki na obsługę długu: 480 075 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 268 910 zł,

b) wydatki majątkowe: 30 136 347 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 27 117 947 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałow: 3 018 400 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku " do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 " Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku ." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok "do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 425 112 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 075 112 zł, rozchody w wysokości 2 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 9 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r ." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 9.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/186/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/186/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/186/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/186/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/186/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/186/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/186/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »