| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 27 lipca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: 2002 r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 ; 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457;2006r. Nr 17 poz.128;Nr 181 poz.1337;2007r. Nr 48 poz.327;Nr 138 poz.974; Nr 173 poz.1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; 2009 r. Nr 52,poz. 420;Nr 157,poz.124; 2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146; Nr 40, poz. 230;Nr 106,poz.675; 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz.679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; 2012 r. poz. 567), art. 5   ust. 1, art. 6   ust. 13 i   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; zm.: 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; 2011 r. 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232,poz. 1378), w   związku z   pkt 1   i 2   obwieszczenia Ministra Finansów z   19 października 2011 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:  

§   1.   § 1. W   uchwale Nr XI/53/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w   tym podatku wprowadza się następujące zmiany: 1. w   załączniku Nr 1   do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr XI/53/2011 zatytułowanym Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w   punkcie K skreśla się zapis o   treści: „( uprzedzony/a o   odpowiedzialności karnej z   art. 233 § 1   Kodeksu Karnego, że podane przeze mnie dane są zgodne z   prawdą)”, 2. w   załączniku Nr 2   do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr XI/53/2011 zatytułowanym Deklaracja na podatek od nieruchomości w   punkcie G skreśla się zapis o   treści: „ Uprzedzony/a o   odpowiedzialności karnej z   art. 233 § 1   Kodeksu Karnego”, 3. w   załączniku Nr 3   do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr XI/53/2011 zatytułowanym Deklaracja na podatek rolny w   punkcie H skreśla się zapis o   treści: „ Uprzedzony/a o   odpowiedzialności karnej z   art. 233 § 1   Kodeksu Karnego”, 4. w   załączniku Nr 4   do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr XI/53/2011 zatytułowanym Deklaracja na podatek leśny w   punkcie F skreśla się zapis o   treści: „ Uprzedzony/a o   odpowiedzialności karnej z   art. 233 § 1   Kodeksu Karnego”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty publikacji.  


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XI/53/2011 z   30 listopada 2011r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w   tym podatku Rada Gminy Solec-Zdrój określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, zwolnienie przedmiotowe w   tym podatku oraz ustaliła wzory formularzy dla osób prawnych i   fizycznych wg załączników: Nr 1-Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, Nr 2- Deklaracja na podatek od nieruchomości, Nr 3- Deklaracja na podatek rolny, Nr 4- Deklaracja na podatek leśny. W   formularzach tych w   części przeznaczonej na oświadczenie i   podpis składającego informację ( załącznik Nr 1) czy też deklarację (załącznik Nr 2,3,4) zamieszczone zostało pouczenie o   odpowiedzialności określonej w   art. 233 k.k. Dopuszczalność zawarcia w   w/w załącznikach takiego pouczenia zakwestionowała Prokuratura Rejonowa w   Busku- Zdroju, która za pośrednictwem Rady Gminy Solec-Zdrój złożyła w   dniu 28 czerwca 2012 roku skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Kielcach. Biorąc pod uwagę argumenty Prokuratora, Rada Gminy Solec-Zdrój uznała, iż w   świetle art. 5   ust.1, 6   ust. 13 i   7 ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych nie było umocowania prawnego do nałożenia na podatników obowiązku składania oświadczenia zawierającego pouczenie o   odpowiedzialności określonej w   art. 233 KK i   dokonała zmiany tych załączników, podejmując przedmiotową uchwałę zmieniającą.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Stępień

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »