| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/547/2012 Rady Miasta Kielce

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 288, poz.1690), w   związku z   art. 4   ust. 1   pkt 3a, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592; z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z   2003 r. Nr 162 poz. 1568; z   2004 r. Nr 102 poz. 1055; z   2007 r. Nr 173 poz. 1218; z   2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z   2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z   2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 4   ust. 1, 2, art. 5   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172, Dz. U. Nr 117, poz. 676)   Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:  

§   1.  

Uchwała określa warunki:  

1)   umorzenia w   całości lub w   części wraz z   odsetkami;  

2)   odroczenia terminu płatności;  

3)   rozłożenia na raty;  

4)   odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej, o   której mowa w   art. 193 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   2.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej   - rozumie się przez to ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zmianami),  

2)   ustawie o   pomocy społecznej   - rozumie się przez to ustawę z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami),  

3)   program „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” –   rozumie się przez to ustawę z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania”(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z   późniejszymi zmianami),  

4)   osobie zobowiązanej -   rozumie się przez to rodzica biologicznego, wobec którego, zgodnie z   art. 193 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, zostało wszczęte postępowanie o   ustalenie opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej,  

5)   dochodzie osoby zobowiązanej -   rozumie się przez to sumę miesięcznych przychodów osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym, z   miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a   w przypadku utraty lub zmiany dochodu, z   miesiąca w   którym został złożony wniosek, pomniejszoną o: podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i   społeczne, płacone alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej,której dotyczy postępowanie o   ustalenie opłaty, a   także na rzecz innych osób, niż dziecko lub osoba pełnoletnia, której dotyczy postępowanie o   ustalenie opłaty, z   zastrzeżeniem, że obliczając dochód osoby zobowiązanej nie uwzględnia się świadczeń jednorazowych bez względu na źródło ich uzyskania oraz świadczeń przyznawanych zgodnie z   programem „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania”,  

6)   dłużniku   - rozumie się przez to rodzica biologicznego, któremu, została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej, której nie uregulował w   całości w   terminie wskazanym w   decyzji administracyjnej,  

7)   wierzycielu   – rozumie sięPrezydenta Miasta Kielce, w   imieniu którego występuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Kielcach,  

8)   należności   - rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną (kwota główna wynikająca z   ustalonej opłaty, odsetki za zwłokę i   inne należności uboczne),  

9)   uldze   – rozumie się przez to umorzenie w   całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty spłaty należności, odstąpienie od ustalenia całości lub części opłaty,  

10)   decyzji administracyjnej -   rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli osoby uprawnionej do umarzania w   całości lub w   części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty należności, odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty.  

§   3.  

1.   Do umorzenia w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłat należności są uprawnieni:  

1)   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w   Kielcach - w   przypadku, gdy wartość należności nie przekracza piętnastokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w   roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

2)   Prezydent Miasta Kielce, w   przypadku, gdy należność jest wyższa od kwoty, o   której mowa w   ust. 1   pkt 1.  

§   4.  

Należności mogą być   umarzane w   całości wraz z   odsetkami   , jeżeli:  

1.   nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu,  

2.   dłużnik zmarł,  

3.   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się bezskuteczne,  

4.   pobyt dziecka dłużnika w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez niego możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie należności mogłoby prowadzić do utraty możliwości sprawowania opieki i   wychowania i   ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

5.   ściągnięcie należności, stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz osób pozostających z   nim we wspólnym gospodarstwie domowym wywołane ubóstwem, rozumianym jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych, przyznawanych na podstawie ustawy o   pomocy społecznej.  

§   5.  

Należności mogą być   umarzane w   części   , jeżeli:  

1.   dłużnik oraz osoby pozostające z   nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają uprawnień do świadczeń pieniężnych, przyznawanych na podstawie ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej, jednak występuje co najmniej jedna z   niżej wymienionych okoliczności powodująca trudną sytuację życiową: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba dłużnika lub członka jego rodziny pozostającego z   nim we wspólnym gospodarstwie domowym, klęska żywiołowa, zdarzenie losowe, inna wyjątkowo trudna sytuacja życiowa.  

2.   dłużnik wychowuje inne dzieci pozostające pod jego faktyczną opieką, a   ściągnięcie należności w   całości pogorszyłoby sytuację dzieci pozostających na jego utrzymaniu,  

3.   dłużnik ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie i   rehabilitację lub jednostkach pieczy zastępczej i   ściągnięcie należności w   całości pogorszyłoby jego sytuację materialną wpędzając go w   ubóstwo.  

§   6.  

Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w   całości lub w   takiej części, w   jakiej została umorzona należność główna.  

§   7.  

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności może nastąpić w   przypadku, gdy udzielenie ulgi rokuje zapłatę tej należności.  

§   8.  

1.   Umorzenie w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej następuje na wniosek dłużnika złożony w   Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w   Kielcach.  

2.   Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi, opis aktualnej sytuacji finansowej, w   tym oświadczenie o   stanie majątkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w   nim wymienione.  

4.   W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, wierzyciel wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, w   terminie 14 dni od otrzymania wezwania.  

5.   Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w   wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.  

§   9.  

1.   Umorzenie w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności następuje w   drodze decyzji administracyjnej.  

2.   W przypadku, gdy umorzenie dotyczy tylko części należności, w   decyzji oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności, z   zastrzeżeniem, że w   razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty, natychmiast wymagalna staje się cała należność.  

3.   Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w   przypadku gdy:  

a)   dowody, na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe,  

b)   dłużnik wprowadził wierzyciela w   błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,  

c)   dłużnik nie dokonał spłaty raty należności w   wyznaczonym terminie,  

d)   dłużnik nie spłacił należności w   odroczonym terminie.  

4.   Umorzenie należności w   sytuacjach, o   których mowa w   § 4   ust. 1   – 3   może nastąpić z   urzędu w   drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w   celu dokonania odpisu w   księgach rachunkowych.  

§   10.  

Do zobowiązań rodziców biologicznych dzieci i   osób pełnoletnich przebywających  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i   rodzinach zastępczych, wynikających z   decyzji o   ustaleniu opłat za pobyt dzieci i   osób pełnoletnich w   placówkach opiekuńczo – wychowawczych i   rodzinach zastępczych wydanych przed dniem 1   stycznia 2012 roku stosuje się przepisy niniejszej uchwały.  

§   11.  

1.   W stosunku do osób zobowiązanych, wobec których toczy się postępowanie o   ustalenie opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej, można zastosować ulgę w   postaci odstąpienia od ustalenia całości lub części tej opłaty.  

2.   Odstąpienie od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej może nastąpić:  

1)   na wniosek osób zobowiązanych, złożony w   Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w   Kielcach.  

2)   z urzędu w   sytuacji, kiedy osoba zobowiązana:  

a)   przebywa w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym,  

b)   przebywa w   domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym,  

c)   jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona,  

d)   pozostaje w   innej szczególnej sytuacji utrudniającej jej złożenie wniosku o   odstąpienie od ustalenia opłaty,  

e)   złożyła wniosek o   odstąpienie od ustalenia całości opłaty, a   spełnia przesłanki do odstąpienia od ustalenia części opłaty,  

f)   nie złożyła wniosku, a   nie jest znane jej miejsce pobytu.  

3.   Wniosek, o   którym mowa powyżej, powinien zawierać opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany wniosek, w   tym oświadczenie o   stanie majątkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do rozpoznania wniosku, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w   terminie 14 dni od otrzymania wezwania.  

5.   Nieuzupełnienie wniosku w   wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.  

6.   Odstąpienie od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej następuje w   drodze decyzji administracyjnej.  

7.   Odstąpienie od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej może nastąpić na czas nie dłuższy niż na rok, z   zastrzeżeniem ust. 9.  

8.   Odstąpienie od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka, w   sytuacji, gdy osoba zobowiązana jest nieletnia, następuje na okres do uzyskania przez nią pełnoletności.  

9.   Zmiana sytuacji materialno – bytowej osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym, może skutkować zmianą obowiązującej decyzji. Obowiązek poinformowania o   zmianie sytuacji materialno – bytowej ciąży na osobie zobowiązanej.  

§   12.  

1.   Odstąpienie od   ustalenia całości opłaty   za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej może nastąpić w   przypadku, gdy:  

1)   dochód osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kryterium uprawniającego do korzystania ze świadczeń przyznawanych na podstawie programu „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania”,  

2)   osoba zobowiązana reguluje alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w   pieczy zastępczej, której dotyczy postępowanie o   ustalenie opłaty, w   wysokości ustalonej przez sąd lub ustalonej w   drodze ugody sądowej w   okresienie dłuższym niż pięć lat przed wszczęciem postępowania o   ustalenie opłaty,  

3)   osoba zobowiązana jest niepełnoletnia i   nie posiada własnego dochodu,  

4)   osoba zobowiązana przebywa w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym i   nie posiada dochodu,  

5)   osoba zobowiązana jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona,  

6)   osoba zobowiązana przebywa w   domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym,  

7)   osoba zobowiązana realizuje ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, mające na celu powrót dziecka pod jego opiekę,  

8)   nie jest znane miejsce pobytu osoby zobowiązanej i   przy zachowaniu należytej staranności, nie jest możliwe jego ustalenie.  

§   13.  

1.   Odstąpienie   od ustalenia części opłaty   za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej może nastąpić w   przypadku, gdy dochód osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowymnie uprawnia go do odstąpienia od ustalenia całości opłaty.  

2.   Kwota, do której następuje odstąpienie od ustalenia części opłaty, nie może być wyższa, niż wysokość opłaty ustalonej zgodnie z   art. 193 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

3.   Odstąpienie od ustalenia części opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej jest uzależnione od sytuacji dochodowej osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym i   wyliczane jest procentowo od dochodu.  

4.   Sposób wyliczania odstąpienia od ustalenia części opłaty zawiera poniższa tabela.  

5.   W sytuacji, gdy po odjęciu od dochodu kwoty, do której następuje odstąpienie części opłaty, wyliczonej zgodnie z   tabelą, pozostały dochód osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym, spełniałby kryterium do korzystania ze świadczeń przyznawanych na podstawie programu „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania”, kwota ta ulega pomniejszeniu w   taki sposób, by dochód osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym, po jej odliczeniu, nie był niższy niż w/w kryterium.  

6.   W przypadku większej liczby dzieci, na które następuje odstąpienie od ustalenia części opłaty, pomniejszenie, o   którym mowa w   pkt 5, dokonuje się z   ostatniej wyliczanej kwoty, a   jeśli jest to niewystarczające z   każdej poprzednio ustalanej.  

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej  

Dochód na osobę  
w rodzinie  

Odstąpienie na 1   dziecko do kwoty dochodu  

Odstąpienie na 2   dziecko do kwoty dochodu  

Odstąpienie na 3  
i każde kolejne dziecko do kwoty dochodu  

powyżej 715,50  
do 850,00  

powyżej 526,50 do 750,00  
 


3%  


2%  


1%  

powyżej 850,00 do 1000,00  

powyżej 750,00 do 900,00  
 


5%  


3%  


1%  

powyżej 1000,00  
do 1200,00  

powyżej 900,00 do 1100,00  


7%  
 


5%  


3%  

powyżej 1200,00 do 1800,00  

powyżej1100,00 do 1700,00  
 


9%  


7%  


5%  

powyżej 1800,00 do 2100,00  

powyżej1700,00  
do 2000,00  
 


11%  


9%  


7%  

powyżej 2100,00 do 2800,00  

powyżej 2000,00  
do 2700,00  
 


13%  


11%  


9%  

powyżej 2800,00 do 3100,00  

powyżej 2700,00  
do 3000,00  
 


15%  


13%  


11%  

powyżej 3100,00 do 3500,00  

powyżej 3000,00 do 3400,00  
 


17%  


15%  


13%  

powyżej 3400,00 do 3800,00  

powyżej 3400,00 do 3700,00  
 


19%  


17%  


15%  

powyżej 3800,00 do 4200,00  

powyżej 3700,00 do 4100,00  
 


21%  


19%  


17%  

powyżej 4200,00 do 4600,00  

powyżej 4100,00 do 4500,00  
 


23%  


21%  


19%  

powyżej 4600,00  

powyżej 4500,00  

 

Pełna odpłatność  

Pełna odpłatność  

Pełna odpłatność  

§   14.  

1.   Decyzje ostateczne w   sprawie odstąpienia od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, wydane przed dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, zachowują ważność na czas wydania, z   wyjątkiem sytuacji, gdy osoby zobowiązane złożą wniosek, by ich sprawa począwszy od miesiąca złożenia wniosku wraz z   pełną dokumentacją, została rozpatrzona ponownie w   oparciu o   przepisy niniejszej uchwały.  

2.   Do spraw w   sprawie odstąpienia od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej wszczętych przed dniem 1   czerwca 2012 r. stosuje się przepisy UCHWAŁY Nr XXII/452/2012 Rady Miasta Kielce z   dnia 19 stycznia 2012 r. w   sprawie szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej.  

3.   Do spraw w   sprawie odstąpienia od ustalenia całości lub części opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej wszczętych po dniu 1   czerwca 2012 r. stosuje się przepisy niniejszej uchwały.  

4.   Do czasu ogłoszenia niniejszej uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego stosuje się druk Oświadczenia o   stanie majątkowym Nr 2, stanowiący załącznik Nr 2   do UCHWAŁY Nr XXII/452/2012 Rady Miasta Kielce z   dnia 19 stycznia 2012 r. w   sprawie szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej.  

§   15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§   16.  


Traci moc UCHWAŁA Nr XXII/452/2012 Rady Miasta Kielce z   dnia 19 stycznia 2012 r. w   sprawie szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej.  

§   17.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 7   dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z   mocą obowiązującą od 1   czerwca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Tomasz   Bogucki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/547/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 14 czerwca 2012 r.  
 

Oświadczenie o   stanie majatkowym Nr 1  

......................................................                

Imię i   nazwisko                

                           

......................................................  

adres  

......................................................  

Seria i   nr dowodu osobistego  

......................................................  

PESEL  

…………………………………………..  

              nr telefonu  

Oświadczenie o   stanie majątkowym Nr 1  

W związku ze złożonym wnioskiem z   dnia.................................. w   sprawie udzielenia ulgi polegającej na (właściwe podkreślić):  

-   umorzeniu w   całości łącznie z   odsetkami;  

-   umorzeniu w   części łącznie z   odsetkami;  

-   odroczeniu terminu płatności;  

-   rozłożeniu na raty  

należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka/i/  ..........………........…...w pieczy zastępczej.  

oświadczamco następuje:  

I Prowadzę gospodarstwo domowe:  

1.   samodzielne  

2.   wspólnie z   następującymi osobami (proszę podać imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa oraz w   przypadku dzieci uczących się rodzaj szkoły)  

a)   ……………………………………………………………………………………..……….  

……………………………………………………………………………………………...  

a)   ………………………………………………………………………………………….....  

……………………………………………………………………………………….….......  

b)   ………………………………………………………………………………………….....  

………………………………………………………………………………………….…...  

c)   …………………………………………………………………………………….…..….  

……………………………………………………………………………………….……...  

d)   ……………………………………………………………………………………...……..  

…………………………………………………………………………………………......  

II Czy u   Pana/i/ oraz osób pozostających z   Panem/ią/ we wspólnym gospodarstwie domowym występuje co najmniej jeden z   niżej wymienionych czynników (proszę właściwe podkreślić oraz przedstawić stosowne zaświadczenie lub oświadczenie):  

a)   ubóstwo, rozumiane jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych, przyznawanych  
na podstawie ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

b)   bezrobocie,  

c)   bezdomność,  

d)   niepełnosprawność,  

e)   długotrwała lub ciężka choroba osoby zobowiązanej lub członka rodziny,  

f)   klęska żywiołowa,  

g)   zdarzenie losowe,  

h)   inna, wyjątkowo trudna sytuacja życiowa, jaka? ………………………………………………....  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………......……  

III  Sytuacja materialna:  

1.   wysokość miesięcznych dochodów netto osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym, rozumianych jako dochód brutto pomniejszony o   wysokość zapłaconych składek na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i   zdrowotne (proszę właściwe podkreślić, uzupełnić oraz dołączyć zaświadczenia potwierdzające informacje)  

a)   ze stosunku pracy ……………………….………………………………………………  

..................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………  

b)   z działalności gospodarczej (proszę podać zakres)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

c)   z gospodarstwa rolnego (proszę również podać jego powierzchnię i   zakres działalności rolniczej)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………  

d)   pozostałe (proszę podkreślić właściwe i   uzupełnić):  

-   renta (inwalidzka, rodzinna, socjalna )................................................................................  

-   emerytura.............................................................................................................................  

-   prace zlecone (dorywcze, na umowę zlecenie lub umowę o   dzieło)……………...............  

……………………………………………………………………………………………  

-   zasiłek dla bezrobotnych......................................................................................................  

-   świadczenia z   pomocy społecznej……………………………………………...................  

.…………………..…………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

-   otrzymywane alimenty.........................................................................................................  

-   świadczenia z   funduszu alimentacyjnego…………………………….…………...............  

……………………………………………………………………………………….  

-   świadczenia rodzinne ………………………………………………..................................  

-   wsparcie finansowe innych osób………………………………………………………….  

-   inne źródła utrzymania……………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

2.   Czy Pan/i/ bądź osoby pozostające z   Panem/ią/ we wspólnym gospodarstwie domowym reguluje/ą/ alimenty? (proszę podać na kogo i   w jakiej wysokości)  

a. zasądzone (proszę załączyć postanowienie sądu i   dokument potwierdzający dokonywane wpłaty)…………………………………………………………………………………………...  

b. dobrowolne (proszę załączyć dokument potwierdzający dokonywane wpłaty).......................  

……………………………………………………  …………………………………………...  

3.   Czy Pan/i/ ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie i   rehabilitację lub jednostkach pieczy zastępczej?  

a. nie  

b. tak (proszę podać za kogo dokonywana jest opłata, w   jakiej wysokości i   załączyć dokument  

potwierdzający dokonywane wpłaty  ...........................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

4.   Posiadany majątek:  

a)   nieruchomości (proszę podkreślić i   uzupełnić)  

-   dom jednorodzinny                                                                         o pow. ...........................  

-   mieszkanie spółdzielcze lokatorskie                                             o pow. ...........................  

-   mieszkanie spółdzielcze własnościowe                               o pow. ...........................  

-   mieszkanie komunalne                                                           o pow. ...........................  

-   mieszkanie własnościowe                                                           o pow. ...........................  

-   działka budowlana                                                                         o pow. ...........................  

-   miesięczna wysokość opłat eksploatacyjnych (proszę dołączyć kopie rachunków):  

-   czynsz                       .......................................  

-   energia elektryczna   .......................................  

-   gaz                             .......................................  

-   inne                            .......................................  

b)   środki transportowe (proszę właściwe podkreślić, podać markę, numer rejestracyjny i   rok produkcji)  

-   samochody ciężarowe.....................................................................................  

-   samochody osobowe........................................................................................  

-   inne np. przyczepy...........................................................................................  

c)   inne składniki majątku np.: oszczędności, udziały i   akcje w   spółkach prawa handlowego........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Pouczenie  

Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań – za co, zgodnie z   art. 233 kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.  

W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia w   terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w   wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.  

......................................                                       ..........................................  

data                                                                                              podpis  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIX/547/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 14 czerwca 2012 r.  
 

Oświadczenie o   stanie majątkowym Nr 2  

......................................................  

Imię i   nazwisko  

......................................................  

Adres  

......................................................  

Seria i   nr dowodu osobistego  

......................................................  

PESEL  

…………………………………  

Numer telefonu  

Oświadczenie o   stanie majątkowym Nr 2  

W związku ze złożonym wnioskiem z   dnia.................................. w   sprawie odstąpienia od ustalenia (właściwe podkreślić)  

-   całości,  

-   części  

opłaty za pobyt dziecka/i ……………..…………………………………..………w pieczy zastępczej.  

oświadczamco następuje:  

I Prowadzę gospodarstwo domowe:  

1.   samodzielne  

2.   wspólnie z   następującymi osobami (proszę podać imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa oraz w   przypadku dzieci uczących się rodzaj szkoły)  

a)   ……………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………...  

b)   …………………………………………………………………………………….....  

……………………………………………………………………………………….......  

c)   …………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………...  

d)   ……………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………...  

e)   ……………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………...  

II Nie prowadzę gospodarstwa domowego, gdyż przebywam w   (proszę podkreślić właściwe) :  

a. areszcie śledczym  

b. zakładzie karnym  

c. domu pomocy społecznej  

d. zakładzie opiekuńczo-leczniczym  

III Sytuacja materialna:  

1.   wysokość miesięcznych dochodów netto osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z   nią we wspólnym gospodarstwie domowym, rozumianych jako dochód brutto pomniejszony o   wysokość zapłaconych składek na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i   zdrowotne (proszę właściwe podkreślić, uzupełnić oraz dołączyć zaświadczenia potwierdzające informacje)  

a)   ze stosunku pracy ……………………….……………..………………………………  

............................................................................................................................................  

b)   z działalności gospodarczej (proszę podać zakres)  

………………….…………………………………………………………………………  

………………………………….……………………………...…………………………  

c)   z gospodarstwa rolnego (proszę również podać jego powierzchnię i   zakres działalności rolniczej)  

………………………………………………………………………………..……………  

……………………………………….…………………………………..……...…………  

d)   pozostałe (proszę podkreślić właściwe i   uzupełnić):  

-   renta (inwalidzka, rodzinna, socjalna) ………………...……………………….  

-   emerytura.............................................................................................................  

-   prace zlecone (dorywcze, na umowę zlecenie lub umowę o   dzieło)…………...  

……………………………………………………………………………………  

-   zasiłek dla bezrobotnych……………………………………………………….  

-   świadczenia z   pomocy społecznej……………………………………………...  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

-   otrzymywane alimenty…………………………………………………………  

..........…………………………………………………………………………………  

-   świadczenia z   funduszu alimentacyjnego……………………………………...  

………………………………………………………………………………………  

-   świadczenia rodzinne…………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………  

-   wsparcie finansowe innych osób……………………………………………….  

………………………………………………………………………………………  

-   inne źródła utrzymania…………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

IV  Czy Pan/i/ bądź osoby pozostające z   Panem/ią/ we wspólnym gospodarstwie domowym regulują alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej, której dotyczy postępowanie o   ustalenie opłaty, bądź innych osób, niż dziecko lub osoba pełnoletnia, której dotyczy  postępowanie o   ustalenie opłaty:  

1.   regulowane na dziecko/i/ lub osobę pełnoletnią przebywające/ą/ w   pieczy zastępczej   w wysokości ustalonej przez sąd   w okresie nie dłuższym niż pięć lat   przed wszczęciem postępowania o   ustalenie opłaty (proszę w   załączeniu przedstawić postanowienie sądu i   dowody dokonywanych  wpłat)………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………………................................................................  

2.   regulowane na dziecko/i/ lub osobę pełnoletnią przebywające/ą/ w   pieczy zastępczej   w wysokości innej niż ustalona przez sąd   lub   w okresie dłuższym niż pięć lat   przed wszczęciem postępowania o   ustalenie opłaty (proszę podać na kogo i   w jakiej wysokości oraz przedstawić postanowienie sądu i   dowody dokonywanych wpłat):  

a)   zasądzone………………………………………………………………………………………  

b)   dobrowolne……………………………………………………………………………………..  

3.   regulowane   na rzecz innych osób   (proszę podać na kogo i   w jakiej wysokości oraz przedstawić postanowienie sądu i   dowody dokonywanych wpłat):  

a)   zasądzone………………………………………………………………………………………  

b)   dobrowolne……………………………………………………………………………………..  

V     Czy Pan/i/ realizuje kontrakt socjalny zawarty z   pracownikiem socjalnym lub plan pracy z   rodziną podpisany z   asystentem rodziny mający na celu powrót dziecka pod Pana/i/ opiekę? (właściwe podkreślić)  

1.   nie  

2.   tak (proszę wypełnić poniższe)  

-   nazwa i   adres ośrodka, w   którym został zawarty kontrakt socjalny bądź plan pracy z   rodziną     ………………………………………………………………...........................................................  

……………………………………………………………………………………………  

-   imię i   nazwisko pracownika, z   którym został zawarty kontrakt socjalny bądź plan pracy  
z rodziną ………………………………………………………………………..………………….  

-   na jaki okres został zawarty kontrakt socjalny bądź plan pracy z   rodziną …………………………………………………………………………………………………......  


Pouczenie  

Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – za co, zgodnie z   art. 233 kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.  

W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia w   terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w   wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.  

......................................                                       ..........................................  

data                                                                                              podpis  


Uzasadnienie

Obowiązująca od 1   stycznia 2012 roku ustawa z   dnia 9   czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887,  
Nr 288 poz. 1690) w   art. 194 ust. 2   wskazuje na konieczność uregulowania uchwałą Rady Miasta szczegółowych warunkówumorzenia w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej.  

              Warunki regulujące odstąpienie od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców biologicznych dzieci i   osób pełnoletnich przebywających w   pieczy zastępczej, określone Uchwałą Nr XXII/452/2012 Rady Miasta Kielce z   dnia  
19 stycznia 2012 r. nakładały na osoby zobowiązane zbyt wysokie obciążenia budżetu domowego, co w   konsekwencji niejednokrotnie generowało ubóstwo rozumiane jako posiadanie uprawnień do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Udzielane na podstawie powyższej uchwały ulgi nie rokowały zapłaty powstałych należności.  

Wobec powyższego zachodzi konieczność nowego uregulowania warunków umorzenia w   całości lub w   części wraz z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej, tj. według zasad określonych w   niniejszej uchwale.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »