| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenieGminy Sędziszów

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 roku Nr 236, poz. 2008, z   późn. zm.) Rada Miejska w   Sędziszowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi:  

1)   przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - wg załącznika Nr 1.  

2)   przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - wg załącznika Nr 2  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości , na których w   dniu podjęcia niniejszej uchwały:  

1)   zamieszkują mieszkańcy,  

2)   powstają odpady komunalne  

-   zobowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w   Sędziszowie deklaracje odpowiednio wg wzorów o   których mowa w   §   1 w   terminie do 15 listopada 2012 roku.  

2.   Właściciele nieruchomości, na których w   dniu podjęcia niniejszej uchwały:  

1)   nie zamieszkują mieszkańcy,  

2)   nie powstają odpady komunalne  

-   zobowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w   Sędziszowie deklarację, o   którech mowa w   § 1   w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3.   W przypadku zmiany danych zawartych w   złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w   Sędziszowie nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§   3.   W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkuje daną nieruchomość i   prowadzi na niej działalność gospodarczą jest zobowiązany złożyć deklaracje zgodnie z   §   1 niniejszej uchwały, adekwatnie do wytwarzanych odpadów  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Adam   Mysiara

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/2012
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W wyniku wejścia w   życie ustawy z   dnia 1   lipca 2011 roku o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   20011 roku Nr 152, poz. 897), gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W   dniu 21 czerwca 2012 roku uchwałą Nr XXIII/160/2012 Rada Miejska w   Sędziszowie podjęła uchwałę w   sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne co powoduje, że Gmina będzie zarządzała całością odpadów komunalnych.W   celu wywiązania się z   nowych obowiązków Rada Miejska w   Sędziszowie powinna podjąć uchwałę o   ustaleniu wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości .  

W deklaracji właściciele nieruchomości (zamieszkałych i   niezamieszkałych) podają swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości z   której mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie deklarują rodzaj odbieranych odpadów: odpady segregowane albo zmieszane odpady komunalne, liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość , liczbę i   pojemność pojemników w   przypadku nieruchomości na której powstają odpady komunalne, wysokość należnej opłaty uzależnionej od przyjętej stawki uzależnionej od rodzaju odbieranych odpadów ( segregowane albo zmieszane odpady komunalne ). Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Obie informacje zostały umieszczone na druku deklaracji.  

Pierwsze deklaracje zostaną rozesłane do właścicieli nieruchomości w   miesiącu wrześniu 2012 roku wraz z   informacją o   zmieniającym się systemie gospodarowania odpadami. Właściciele nieruchomości na których w   dniu podjęcia niniejszej uchwały zamieszkują osoby lub są wytwarzane odpady są zobowiązany złożyć deklarację w   Urzędzie Miejskim w   Sędziszowie do dnia 15 listopada 2012 roku . Ma to na celu ułatwienie właścicielom nieruchomości wywiązanie się z   nowego obowiązku. Po tym terminie, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do Urzędu Miejskiego deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciele nieruchomości są obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w   uchwale w   sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwała w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego i   jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziszów od 1   lipca 2013 roku.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »