| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/605/2012 Rady Miasta Kielce

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 17 ust 1   pkt 12 oraz art. 97 ust 5   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U   z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i   Nr 221, poz. 1738, z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125,poz. 842 i   Nr 217,poz. 1427, z   2011 r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i   Nr 149, poz. 887 oraz z   2012 r. poz. 579.) i   w związku z   Rozporządzeniem rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 r. poz. 823) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 Nr 197 poz. 1172) Rada Miasta uchwala co następuje:  

§   1.  

1.   Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób z   zaburzeniami psychicznymi.  

2.   Celem mieszkań chronionych jest maksymalne usprawnienie osób przebywających w   mieszkaniach chronionych, w   wyniku czego będą one mogły powrócić do samodzielnego funkcjonowania w   swoim środowisku poprzez różnorodne oddziaływania terapeutyczne.  

§   2.  

Do korzystania z   pobytu w   mieszkaniach chronionych upoważnione są osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:  

-   Leczą się psychiatrycznie,  

-   Są mieszkańcami gminy Kielce, posiadają własne źródło utrzymania,  

-   Mają szansę na usamodzielnienie (uzyskanie własnego mieszkania z   zasobów komunalnych)  

-   Są w   wieku od 18 do 60 lat  

§   3.  

Kandydatów na mieszkańców mieszkań chronionych kwalifikuje zespół konsultantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w   Kielcach w   składzie:  

a)   Psychiatra – II stopień specjalizacji  

b)   Psycholog kliniczny – II stopień specjalizacji  

c)   Pielęgniarka – specjalizacja – pielęgniarka psychiatryczna  

d)   Pracownik socjalny  

§   4.  

1.   Przyznanie pobytu w   mieszkaniu chronionym następuje w   formie decyzji administracyjnej.  

2.   Czas pobytu w   mieszkaniu chronionym poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami nie powinien przekraczać 18-24 miesięcy  

§   5.  

1.   Odpłatność za pobyt w   mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący w   uzgodnieniu z   osobą kierowaną według załącznika Nr 1   do uchwały, z   zastrzeżeniem ust. 2   i 3.  

2.   Odpłatność o   której mowa w   ust. 1   nie ponosi osoba, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego w   rozumieniu ustawy o   pomocy społecznej.  

3.   Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności, o   której mowa w   ust. 1   stanowi miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w   Kielcach.  

§   6.  

Odpłatność o   której mowa w   §5 ponosi osoba, której przyznano pobyt w   mieszkaniu chronionym.  

§   7.  

1.   Sprawy dotyczące praw i   obowiązków mieszkańców oraz przepisy porządkowe zawarte są w   regulaminie korzystania z   mieszkań chronionych, który stanowi załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu o   którym mowa w   ust. 1, a   w szczególności:  

a)   Uiszczania w   terminie należnych opłat,  

b)   Nieprzestrzegania przepisów porządkowych zwłaszcza:  

-   przebywania na terenie mieszkania w   stanie nietrzeźwym, wnoszenie, spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających  

-   zakłócanie spokoju innym mieszkańcom poprzez wszczynanie awantur, naruszanie ich dóbr osobistych,  

-   nie zgłaszanie bez ważnej przyczyny nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni  

-   brak współdziałania z   pracownikiem MOPR w   rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, Mogą stanowić podstawę cofnięcia uprawnienia przebywania w   mieszkaniu chronionym.  

§   8.  

1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniu chronionym, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na: Korzystanie z   co najmniej dwóch rodzajów świadczeń regulowanych ustawą o   pomocy społecznej, Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w   jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej bądź rehabilitacyjnej, Wielodzietność lub bezrobocie, Konieczność ponoszenia wydatków na cele zdrowotne (zakup leków, koszty prywatnych wizyt lekarskich)  

2.   Decyzję indywidualną w   przedmiocie całkowitego lub częściowego zwolnienia z   ponoszenia opłat za pobyt w   mieszkaniu chronionym podejmuje uprawniony podmiot, na podstawie wywiadu środowiskowego, uzupełnionego dokumentacją potwierdzającą zasadność zwolnienia z   przyczyn, o   których mowa w   ust. 1  

§   9.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce  

§   10.  

Traci moc uchwała Nr XXXI/568/2004 Rady Miejskiej w   Kielcach z   dnia 9   września 2004 r.  
w sprawie ustalenia organizacji i   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w mieszkaniach chronionych ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej  
Nr LXVIII/1292/2006 z   dnia 28 września 2006 roku.  

§   11.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od  
1 października 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Tomasz   Bogucki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXII/605/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 6   września 2012 r.  
 

Tabela odpłatności za miesięczny koszt pobytu w   mieszkaniu chronionym  

 Dochód na osobę  
w złotych  

Wysokość opłaty  
w % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu dla osób samotnie gospodarujących  Dochód na osobę  
w złotych  

Wysokość opłaty  
w % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu dla osób gospodarujących  
w rodzinie  

do 542  

0  

do 456  

0  

powyżej 542 do 649  

3  

powyżej 456 do 563  

3  

powyżej 649 do 799  

7  

powyżej 563 do 713  

7  

powyżej 799 do 949  

15  

powyżej 713 do 863  

15  

powyżej 949 do 1099  

60  

powyżej 863 do 1013  

60  

powyżej 1099 do 1249  

90  

powyżej 1013 do 1163  

90  

powyżej 1249  

100  

powyżej 1163  

100  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXII/605/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 6   września 2012 r.  
 

REGULAMIN MIESZKAŃ CHRONIONYCH  

1.   Prawo pobytu w   mieszkaniach chronionych mają jedynie osoby, którym świadczenie to zostało przyznane decyzją administracyjną.  

2.   Mieszkańcy są zobowiązani do współdziałania w   rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, którego zakres dotyczy:  

-   poszukiwania pracy przez osoby zdolne do jej podjęcia  

-   złożenia wniosku o   przydział własnego mieszkania  

-   terminowego dostarczenia stosownych zaświadczeń będących podstawą do przyznania pomocy  

-   podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione  

-   dbałości o   stan zdrowia i   aktywnego udziału w   procesie leczenia  

-   przestrzegania przepisów porządkowych określonych w   części II Regulaminu  

I.   PRZEPISY PORZĄDKOWE  

1.   Osoby skierowane do mieszkań chronionych są zobowiązane do spełnienia obowiązku meldunku w   ciągu 48 godzin od otrzymania decyzji o   przydziale mieszkania  

2.   Osoby zamieszkujące w   mieszkaniach chronionych zobowiązane są do:  

a)   przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób, poszanowania cudzej własności, respektowania praw innych mieszkańców do realizacji potrzeb i   zainteresowań  

b)   przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i   spożywania alkoholu na terenie mieszkań chronionych oraz używania innych środków odurzających  

c)   uszanowania wyposażenia i   sprzętów znajdujących się w   lokalu  

d)   przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i   p/pożarowych  

e)   wcześniejszego zgłoszenia nieobecności w   mieszkaniu przekraczającej 24 godziny  

f)   utrzymywania czystości w   pokojach i   innych użytkowych pomieszczeniach  

g)   respektowania zaleceń porządkowych pracownika MOPR wydawanych w   ramach swoich uprawnień i   obowiązków służbowych  

h)   zgłaszania do pracownika socjalnego ewentualnych trudności, problemów, nieporozumień wynikających ze wspólnego przebywania.  

3.   Mieszkańcy odpowiadają za zniszczenia wynikające z   niewłaściwego użytkowania mieszkań zgodnie z   przepisami Kodeksu Cywilnego  

4.   W mieszkaniach chronionych obowiązuje zakaz posiadania zwierząt  

5.   Mieszkania chronione nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym  

6.   Odwiedziny w   mieszkaniach chronionych mogą odbywać się do godziny 21 00

II.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.   Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, a   w szczególności:  

a)   uiszczania w   terminie należnych opłat  

b)   nieprzestrzeganie przepisów porządkowych zwłaszcza:  

-   przebywania na terenie mieszkania w   stanie nietrzeźwym, wnoszenie, spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających  

-   zakłócanie spokoju innym mieszkańcom poprzez wszczynanie awantur, naruszanie ich dóbr osobistych  

-   nie zgłoszenie bez ważnej przyczyny nieobecności trwającej dłużej niż 3   dni  

c)   brak współdziałania z   pracownikiem MOPR w   rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej  

MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWĘ DO UCHYLENIA DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ŚWIADCZENIE I   WYDALENIA Z   MIESZKANIA   .  


Uzasadnienie

Zgodnie z   przepisami ustawy o   pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych (art. 17 ust. 1   pkt 12 ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004 r.)  

Mieszkania chronione dla osób z   zaburzeniami psychicznymi zapewniają warunki samodzielnego funkcjonowania w   środowisku w   intergracji ze społecznością lokalną.  

Art.97.   ust 1   i ust 6   cytowanej ustawy o   pomocy społecznej obliguje gminę do określenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w   mieszkaniach chronionych. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z   bezpłatnego pobytu zostały określone w   Rozporządzeniu Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej.  

Ze względu na powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały Rady Miasta w   sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniach chronionych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »