| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/606/2012 Rady Miasta Kielce

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - interwencyjnych

Na podstawie art. 17 ust 1   pkt 12 oraz art. 97 ust 5   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U.   z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i   Nr 221, poz. 1738, z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125,poz. 842 i   Nr 217,poz. 1427, z   2011 r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i   Nr 149, poz. 887 oraz z   2012 r. poz. 579.) i   w związku  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 r.  poz. 823) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 Nr 197 poz. 1172) Rada Miasta uchwala co następuje:  

§   1.  

1.   Mieszkania chronione - interwencyjne przeznaczone są dla osób, które w   przejściowej sytuacji nie mają gdzie mieszkać.  

2.   Celem mieszkań chronionych - interwencyjnych jest zabezpieczenie miejsca pobytu osobom, rodzinom w   sytuacjach, gdy ich dotychczasowy dom, mieszkanie uległo spaleniu, zniszczeniu, zalaniu bądź innej sytuacji kryzysowej, w   jakiej znalazła się rodzina lub osoba.  

3.   Pobyt w   mieszkaniach chronionych – interwencyjnych ma charakter przejściowy i   krótkotrwały tzn. do czasu uzyskania mieszkania zastępczego, odbudowy dotychczasowego lub umieszczenia w   innej placówce pomocy społecznej (w schronisku, hostelu w   domu pomocy społecznej itp.).  

4.   W mieszkaniach chronionych – interwencyjnych nie można się zameldować na pobyt stały bądź czasowy.  

§   2.  

Pobyt w   mieszkaniach chronionych – interwencyjnych jest odpłatny.  

§   3.  

1.   Odpłatność za pobyt w   mieszkaniach ustala podmiot kierujący w   uzgodnieniu z   osobą kierowaną według załącznika Nr 1   do uchwały.  

2.   Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o   którym mowa w   art. 8   ustawy o   pomocy społecznej.  

3.   Różnice między ustaloną opłatą ponoszoną przez osobę za pobyt w   mieszkaniu, a   miesięcznym kosztem utrzymania mieszkania ponosi gmina.  

4.   Podstawę do ustalania wysokości odpłatności, o   której mowa w   ust. 1   stanowi miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w   Kielcach.  

§   4.  

1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniach chronionych - interwencyjnych, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na:  

-   Korzystanie z   co najmniej dwóch rodzajów świadczeń regulowanych ustawą  
o pomocy społecznej,  

-   Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w   jednostce organizacyjnej pomocy  
społecznej, placówce wychowawczej bądź rehabilitacyjnej,  

-   Wielodzietność lub bezrobocie,  

-   Konieczność ponoszenia wydatków na cele zdrowotne (zakup leków, koszty prywatnych wizyt lekarskich)  

2.   Decyzję indywidualną w   przedmiocie całkowitego lub częściowego zwolnienia  
z ponoszenia opłat za pobyt w   mieszkaniach chronionych - interwencyjnych podejmuje uprawniony podmiot, na podstawie wywiadu środowiskowego, uzupełnionego dokumentacją potwierdzającą zasadność zwolnienia z   przyczyn, o   których mowa w   ust. 1  

§   5.  

Odpłatność o   której mowa w   §3 ponosi osoba, której przyznano pobyt w   mieszkaniach chronionych - interwencyjnych.  

§   6.  

1.   Sprawy dotyczące praw i   obowiązków mieszkańców oraz przepisy porządkowe zawarte są w   regulaminie korzystania z   mieszkań chronionych - interwencyjnych, który stanowi załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu o   którym mowa w   ust. 1,a w   szczególności:  

a)   Uiszczania w   terminie należnych opłat,  

b)   Nieprzestrzegania przepisów porządkowych zwłaszcza:  

-   przebywania na terenie mieszkania w   stanie nietrzeźwym, wnoszenie, spożywanie  
napojów alkoholowych lub innych środków odurzających  

-   zakłócanie spokoju innym mieszkańcom poprzez wszczynanie awantur, naruszanie ich  
dóbr osobistych,  

-   nie zgłaszanie bez ważnej przyczyny nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni  

-   brak współdziałania z   pracownikiem MOPR w   rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, Mogą stanowić podstawę cofnięcia uprawnienia przebywania w   mieszkaniu chronionym.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce  

§   8.  

Traci moc uchwała Nr LIV/1022/2005 Rady Miejskiej w   Kielcach z   dnia 1   grudnia 2005r.w sprawie ustalenia organizacji i   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniach chronionych - interwencyjnych ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVIII/1294/2006 z   dnia 28 września 2006 roku.  

§   9.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   października 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Tomasz   Bogucki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXII/606/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 6   września 2012 r.  
 

Tabela odpłatności za miesięczny koszt pobytu w   mieszkaniach chronionych - interwencyjnych  

 Dochód na osobę  
w złotych  

Wysokość opłaty  
w % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu dla osób samotnie gospodarujących  Dochód na osobę  
w złotych  

Wysokość opłaty  
w % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu dla osób gospodarujących  
w rodzinie  

do 542  

0  

do 456  

0  

powyżej 542 do 649  

3  

powyżej 456 do 563  

3  

powyżej 649 do 799  

7  

powyżej 563 do 713  

7  

powyżej 799 do 949  

15  

powyżej 713 do 863  

15  

powyżej 949 do 1099  

60  

powyżej 863 do 1013  

60  

powyżej 1099 do 1249  

90  

powyżej 1013 do 1163  

90  

powyżej 1249  

100  

powyżej 1163  

100  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXII/606/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 6   września 2012 r.  
 

REGULAMIN MIESZKAŃ CHRONIONYCH - INTERWENCYJNYCH  
W KIELCACH  

§   1.  

1.   Osoby przebywające w   mieszkaniu chronionym – interwencyjnym winny posiadać decyzję o   przyznaniu pobytu i   odpłatności wydane przez Dyrektora MOPR na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

§   2.  

1.   Osoby zamieszkujące w   mieszkaniu chronionym-interwencyjnym zobowiązane są do:  

a)   przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób, poszanowania cudzej własności, respektowania praw innych mieszkańców do realizacji potrzeb i   zainteresowań.,  

b)   przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia, przechowywania i   spożywania alkoholu lub innych środków chemicznych i   odurzających oraz przebywania w   stanie nietrzeźwym na terenie mieszkania chronionego interwencyjnego,  

c)   poszanowania wyposażenia i   sprzętów znajdujących się w   lokalu,  

d)   bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i   p/pożarowych,  

e)   utrzymania czystości w   pokojach i   innych użytkowych pomieszczeniach,  

f)   respektowania zaleceń porządkowych pracownika MOPR wydawanych w   ramach swoich uprawnień i   obowiązków służbowych,  

g)   pozostawienia mieszkania w   stanie nie gorszym aniżeli przed wprowadzeniem,  

h)   rozliczenia się z   powierzonego mienia przed opuszczeniem mieszkania.  

2.   Mieszkańcy w   mieszkaniu chronionym – interwencyjnym za zniszczenia wynikające  
z niewłaściwego użytkowania mieszkania odpowiadają zgodnie z   przepisami Kodeksu Cywilnego.  

3.   W mieszkaniu obowiązuje zakaz przebywania osób, które nie posiadają decyzji administracyjnej o   przyznaniu pobytu.  

4.   W mieszkaniu obowiązuje zakaz posiadania zwierząt.  

5.   Mieszkanie chronione-interwencyjne nie może być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.  

§   3.  

1.   Mieszkańcy mieszkania chronionego-interwencyjnego mają prawo do:  

a)   pełnego poszanowania sfery prywatności,  

b)   możliwości pełnego korzystania z   wyposażenia mieszkania,  

c)   zgłaszania do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ewentualnych trudności, problemów, nieporozumień, wynikających ze wspólnego przebywania.  

§   4.  

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu i   przepisów oraz ogólnie przyjętych norm i   zasad współżycia społecznego będzie skutkować koniecznością natychmiastowego opuszczenia mieszkania, przy użyciu wszelkich dostępnych środków i   metod w   granicach prawa.  

§   5.  

Załączniki do regulaminu:  

a)   zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminu,  

b)   pouczenie  

c)   zobowiązanie do odpowiedzialności materialnej za mienie stanowiące wyposażenie mieszkania chronionego – interwencyjnego.  


Uzasadnienie

Zgodnie z   przepisami ustawy o   pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych (art. 17 ust. 1   pkt 12 ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004 r.)  

Mieszkania chronione - interwencyjne przeznaczone są dla osób, które w   przejściowej sytuacji nie maja gdzie mieszkać. Celem mieszkań chronionych - interwencyjnych jest zabezpieczenie miejsca pobytu osobom, rodzinom w   sytuacjach, gdy ich dotychczasowy dom, mieszkanie uległo spaleniu, zniszczeniu, zalaniu bądź innej sytuacji kryzysowej, w   jakiej znalazła się rodzina lub osoba.  

Art.97.   ust 1   i ust 6   cytowanej ustawy o   pomocy społecznej obliguje gminę do określenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w   mieszkaniach chronionych. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z   bezpłatnego pobytu zostały określone w   Rozporządzeniu Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej.  

Ze względu na powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały Rady Miasta w   sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w mieszkaniach chronionych – interwencyjnych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »