| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i   art. 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z   późn. zm.)Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   niniejszej uchwały.  

2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 2   niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik Nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w   Baćkowicach z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Załącznik Nr 4„Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w   Baćkowicach z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Załącznik Nr 8   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanychna podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w   Baćkowicach z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały.  

6.   Załącznik Nr 9   „Dotacje podmiotowe w   2012 r.” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w   Baćkowicach z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

7.   Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w   2012 roku” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w   Baćkowicach z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/139/12    
Rady Gminy w   Baćkowicach    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

Plan dochodów na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Kwota  

600  

 

 

Transport i   łączność  

20 000,00  

 

60017  

 

Drogi wewnetrzne  

20 000,00  

 

 

2460  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

20 000,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

50 092,00  

 

80195  

 

Pozostała działalność  

50 092,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

92,00  

 

 

2460  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

50 000,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

5 100,00  

 

85202  

 

Domy pomocy społecznej  

5 100,00  

 

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

5 100,00  

926  

 

 

Kultura fizyczna  

118 506,00  

 

92601  

 

Obiekty sportowe  

118 506,00  

 

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

118 506,00  

 

Razem:  

193 698,00  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/139/12    
Rady Gminy w   Baćkowicach    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

Plan wydatków na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Wartość  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

12 000,00  

 

01095  

 

Pozostała działalność  

12 000,00  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

12 000,00  

600  

 

 

Transport i   łączność  

20 000,00  

 

60017  

 

Drogi wewnetrzne  

20 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

20 000,00  

710  

 

 

Działalność usługowa  

12 600,00  

 

71035  

 

Cmentarze  

12 600,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

26 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

- 9   500,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

- 3   900,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

- 29 400,00  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

- 29 400,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

- 22 400,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

- 7   000,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

160 092,00  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

- 11 000,00  

 

 

2590  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  

- 11 000,00  

 

80103  

 

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych  

5 000,00  

 

 

2590  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  

8 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

- 3   000,00  

 

80104  

 

Przedszkola  

- 1   000,00  

 

 

2310  

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

3 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

- 4   000,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

- 25 000,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

- 20 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

20 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

- 25 000,00  

 

80195  

 

Pozostała działalność  

192 092,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

92,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

192 000,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

0,00  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

- 800,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

- 800,00  

 

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

800,00  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

800,00  

853  

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

6,00  

 

85395  

 

Pozostała działalność  

6,00  

 

 

2917  

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

5,00  

 

 

2919  

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

1,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

- 4   000,00  

 

85401  

 

Świetlice szkolne  

- 4   000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

- 4   000,00  

926  

 

 

Kultura fizyczna  

22 400,00  

 

92601  

 

Obiekty sportowe  

22 400,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

15 000,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

- 2   000,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

7 800,00  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

1 600,00  

Razem:  

193 698,00  

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe w   2012 r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe w   2012 roku.  


Uzasadnienie

1)   Zmiany w   budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem:  

-   środki z   budżetu Województwa Świętokrzyskiego na ochronę gruntów rolnych – 20.000 zł,  

-   dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych d/s awansu zawodowego nauczycieli – 92 zł  

-   środki z   budżetu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej – 50.000 zł,  

-   dochody OPS (zwrot za DPS) - 5.100 zł.  

-   zwiększenie dochodów ze zwrotu podatku VAT – 118.506 zł.  

2)   Zmiany w   budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem:  

bieżące  

-   zwiększenie wydatków na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 20.000 zł,  

-   zwiększenie wydatków na remont cmentarzy (pomnik bohaterowi walk o   niepodległość Polski - Antoniemu Jabłońskiemu) – 12.600 zł,  

-   zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w   administracji – 29.400 zł,  

-   zwiększenie wydatków oraz przeniesienia w   dziale oświata oraz świetlice szkolne na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w   Baćkowicach – 192.000 zł,  

-   przeniesienia wydatków na dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia prowadzącego szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne, dotacje celowe na przedszkola – 11.000 zł,  

-   przeniesienia wydatków w   OPS – 800 zł,  

-   zwiększenie wydatków na krytej pływalni – 22.400 zł.  

Majątkowe  

-   zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji do wniosku "Odnowa wsi Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej" - 12.000 zł.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »