| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XVIII/ 159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XIX/ 176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XX/ 184/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXI/ 203/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXII/ 215/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXIII/ 217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 003 434,00 zł,

a) wydatki bieżące 99 240,00 zł

b) wydatki majątkowe 5 904 194,00 zł”

2) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 637 111,00 zł,

a) dział 600 transport i łączność o kwotę 450 342,00 zł,

- rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 450 342,00zł,

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 450 342,00 zł.

b) dział 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13 000,00 zł

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 13 000,00 zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 13 000,00zł,

c) dział 750 administracja publiczna o kwotę 54 100,00 zł,

- rozdział 75011 urzędy wojewódzkie o kwotę 600,00 zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 600,00 zł

- rozdział 75023 urzędy gmin o kwotę 40 000,00 zł

§ 2370 wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę 40 000,00 zł.

- rozdział 75075 promocja jst o kwotę 13 500,00 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 13 500,00 zł.

d) dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 300,00 zł,

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 300,00 zł,

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 300,00 zł.

e) dział 758 różne rozliczenia o kwotę 90 749,00 zł

- rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę 90 749,00 zł

§ 0740 wpływy z dywidend o kwotę 390,00 zł,

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 80 125,00 zł.

§ 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 10 234,00 zł.

f) dział 801 oświata i wychowanie o kwotę 3 040,00 zł,

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 740,00 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 1 740,00 zł.

- rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 1 300,00 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 1 300,00 zł.

g) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 400,00 zł,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 400,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 400,00 zł.

h) dział 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24 180,00 zł,

- rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 24 180,00 zł,

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 20 553,00 zł.

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 627,00 zł.

3) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 390 495,00 zł,

a) dział 600 Transport i łączność o kwotę 4 495,00 zł,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4 495,00 zł,

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 4 495,00 zł,

b) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 386 000,00 zł,

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 386 000,00 zł,

§ 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 386 000,00 zł.

4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 711 453,00 zł,

a) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14 000,00 zł,

- rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 14 000,00 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 000,00 zł.

b) dział 600 Transport i łączność o kwotę 510 490,00 zł,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 60 148,00 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20 148,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł,

- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 450 342,00 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 450 342,00 zł,

c) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 234,00 zł,

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 234,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 234,00 zł,

d) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32 549,00 zł,

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 32 549,00 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 32 549,00 zł,

e) dział 801 – Oświata i wychowanie kwotę 110 000,00 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 110 000,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 110 000,00 zł,

f) dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24 180,00 zł,

- rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 24 180,00 zł,

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 612,00 zł,

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 108,00 zł,

§ 4127 składki na Fundusz Pracy o kwotę 91,00 zł,

§ 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 16,00 zł,

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 180,00 zł,

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 443,00 zł,

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 85,00 zł,

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15,00 zł,

§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 11 586,00 zł,

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 2 044,00 zł,

g) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000,00 zł,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5 000,00 zł,

5) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 464 837,00 zł,

a) dział 600 Transport i łączność o kwotę 454 837,00 zł,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4 495,00 zł,

§ 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 495,00 zł,

- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 450 342,00 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 450 342,00 zł,

b) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000,00 zł,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł,

6) Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/225/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/225/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/225/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na


Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 637 111 zł wynika przede wszystkim z decyzji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyznającej dotację celową w kwocie 450 342 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz refundację wydatków funduszu sołeckiego za 2011 rok w kwocie 90 359,81 zł w tym wydatki bieżące 80 125,11 zł i wydatki majątkowe 10 234,70 zł. Pozostałe dochody uzyskano z większych od planowanych wpływów dochodów bieżących. Kwotę 13 500 zł ( paragraf 2007) przeznaczono na wydatki bieżące, ponieważ refundacja dotyczy wydatków zadania realizowanego przez gminę Kazimierza Wielka w 2010 roku. Zwiększone dochody przeznaczono na :
1. Kwota 14 000 zł przeznaczona została na wykup gruntów na przepompownię ścieków (zadanie realizowane przez związek międzygminny „Nidzica” dotyczy aglomeracji Kazimierza Wielka),
2. Kwotę 20 148 zł wydatkowano na remont drogi dojazdowej do byłej szkoły w Dalechowicach,
3. Kwota 40 000 zł przeznaczona została na akcję „zima” w 2012 roku.
4. Kwota 10 234 zł dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne „Infrastruktura techniczna działek budowlanych w Odonowie”,
5. Kwotę 32 549 zł wydatkowano na remont placu przy remizie OSP Gunów Wilków,
6. Kwotę 110 000 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego do szkół,
7. Kwota 24 180 zł przeznaczona została na projekt „ Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności”- zadanie realizowane bez udziału środków własnych gminy,
Zachodzi również konieczność uaktualnienia załączników do uchwały budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »