| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/405/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

Na podstawie art.18, pkt 6   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie województwa (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1590, z   późn.zm.), art.212, ust.1 pkt 1   i 2, art. 214, pkt 1,  art.231, ust.2, art.237, ust.2, pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z   późn.zm.) - uchwala się, co następuje:    

§   1.   W załączniku Nr 1   do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o   kwoty wynikające z   załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały, w   związku z:  

1)   wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z   budżetu państwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,  

2)   otrzymaniem dotacji celowych z   Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminy Bodzechów z   tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,  

3)   otrzymaniem środków z   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej,  

4)   uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w   Kielcach,  

5)   uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w   Kielcach,  

6)   wprowadzeniem odsetek,  

7)   zwiększeniem dotacji celowej na realizację Działań w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

§   2.     W załączniku Nr 1   do uchwały budżetowej zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o   kwotę wynikającą z   załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały, w   związku z   wprowadzeniem korekty w   planie podziału środków z   rezerwy celowej budżetu państwa.  

§   3.     W załączniku Nr 2   do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o   kwoty wynikające z   załącznika Nr 2, z   przeznaczeniem na:  

1)   realizację zadań inwestycyjnych, głównie w   ramach Programu Ochrony przed Powodzią w   Dorzeczu Górnej Wisły, przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i   Urządzeń Wodnych w   Kielcach,  

2)   dofinansowanie zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami”,  

3)   zakupy inwestycyjne w   Świętokrzyskim Biurze Geodezji w   Kielcach,  

4)   organizację szkoleń przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w   Kielcach, w   związku z   umową z   Kuratorium Oświaty w   Kielcach,  

5)   zwrot odsetek,  

6)   realizację Działań w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

§   4.   W załączniku Nr 2   do uchwały budżetowej zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o   kwotę wynikającą z   załącznika Nr 2, w   związku z   korektą w   planie podziału środków z   rezerwy celowej budżetu państwa na zakup i   modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.  

§   5.     W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej   dokonuje się zmian w   planie zadań inwestycyjnych rocznych w   2012 roku, o   kwoty wynikające z   załącznika Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   6.   W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej   dokonuje się zmian w   planie limitów wydatków  
na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w   roku budżetowym 2012, o   kwoty wynikające z   załącznika Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   7.   W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej   dokonuje się zmian w   planie wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej w   2012 roku, o   kwoty wynikające z   załącznika Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   8.   W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej   dokonuje się zmian w   planie wydatków związanych z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 roku, o   kwoty wynikające z   załącznika Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   9.   W załączniku Nr 6a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w   planie wydatków na programy realizowane z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok, o   kwoty wynikające z   załącznika Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   10.     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.  

§   11.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku  


Marcin   Ożóg

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »