| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm) [1] )   , art. 419 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) [2] )   w związku z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) [3] )   Rada Miejska w   Staszowie na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy Staszów uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Staszów na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Staszów.  

§   4.  

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Kielcach II.  

§   5.  

Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w   Staszowie i   kadencji Burmistrza Miasta i   Gminy Staszów następujących po kadencji, w   trakcie której uchwała weszła w   życie.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty w   Gminie Staszów.  

§   7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   8.  

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Kielcach II, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 419 § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu ustala na wniosek burmistrza, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych w   danej gminie. Liczba radnych określona została z   kolei w   art. 17 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   wynosi 21 w   gminach do 50 000 mieszkańców. Zgodnie z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) podział na okręgi wyborcze w   wyborach do rady gminy powinien nastąpić w   terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w   życie niniejszej ustawy, tj. do 1   listopada 2012 r.  


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/281/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik - Podział Miasta i   Gminy Staszów na okręgi wyborcze  


[1] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U   z 2002 roku: Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z   2003 roku: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z   2004 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z   2005 roku: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z   2006 roku: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z   2007 roku: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z   2008 roku: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z   2009 roku: Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z   2010 roku: Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675; z   2011 roku: Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, z   2012 roku: Dz. U. poz. 567.

 

[2] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej powyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2011 roku: Nr 26, poz. 134, Dz. U. Nr 94, poz. 550, Dz. U. Nr 102, poz. 588, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 149, poz. 889, Dz. U. Nr 147, poz. 881, Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, z   2012 roku: Dz. U. poz. 849.

 

[3] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2011 roku: Nr 102, poz. 588, Dz. U. Nr 147, poz. 881, Dz. U. Nr 149, poz. 889.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wiktor Sarota

InFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »