| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bogoria, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Bogoria Nr XXIV/231/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bogoria.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Tutak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/2012
Rady Gminy Bogoria
z dnia 26 października 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Bogoria,

3) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Bogoria,

4) uczniu – rozumie się przez to ucznia, który uczęszcza do:

- szkół – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne oraz szkoły o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

- kolegiów, należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

- ośrodków – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego.

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, ucznia pełnoletniego, dyrektor placówek o którym mowa w pkt. 4,

6) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem,

7) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt ustawy z dnia 28 listopad 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Rozdział 2.
Uprawnieni do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 4. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Bogoria uczniom, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizm,

7) narkomania,

8) rodzina jest niepełna,

9) wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3 ust. 6 – kryterium dochodowe

3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 7 – kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.

4. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie

Lp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia odpowiadająca procentowo kwocie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Miesięczna wysokość stypendium odpowiadająca procentowo kwocie w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U.z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

1.

Do 20%

do 200 %

2.

Powyżej 20% do 50%

do 150 %

3.

Powyżej 50% do 80%

do 110 %

4.

Powyżej 80% do 100%

nie mniej niż 80%

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

6. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 6. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Rozdział 4.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1) Formami stypendium szkolnego są:

1. refundacja całkowita lub częściowa poniesionych kosztów/wydatków,

2. rzeczowa,

3. pieniężna.

2) Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (pokrycia kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników programów komputerowych, pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju gimnastycznego) w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych służących procesowi edukacyjnego (lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania, fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę),

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem .

5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 – 4 nie jest celowe.

3) Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 8. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 7 może być realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur VAT, biletów imiennych pieniężnych, kwitariuszy, dowodów wpłaty KP potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

2. Jednostką organizacyjną gminy prowadzącą bieżącą obsługę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii.

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku. Wniosek składa się do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły,

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym może również zostać przyznane z urzędu przez Wójta Gminy.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Z powodów istotnych i nie zawinionych uchybień terminów ustawowych można uwzględnić uchybienia czasowe i przyjąć wniosek po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Wnioski w sprawie przyznania stypendium opiniuje Komisja Powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy.

§ 11. 1. Rodzice ucznia, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o zmianie sytuacji, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Jeżeli ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego stypendium wstrzymuje się lub cofa.

3. Nienależnie pobrane stypendium szkolnego podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Rozdział 6.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. 1. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

2) dyrektora szkoły.

4. Zasiłek szkolny może również zostać przyznany z urzędu.

5. Wniosek kieruje się do Wójta Gminy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria

wypełnia pracownik przyjmujący wniosek, dokonujący analizy formalnej

miejsce i data złożenia wniosku

oznaczenie wniosku (znak sprawy)

podpis pracownika

..................................................................                                                         ............................................

wnioskodawca (imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia,                                                                      (miejscowość, data)

opiekuna prawnego lub dyrektora szkoły)

.................................................................

              (adres)

.................................................................

Wójt Gminy Bogoria
Wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) dla ucznia:

1. Dane ucznia:

Nazwisko i imię ucznia ................................................................................................................

Imiona i nazwisko rodziców ........................................................................................................

Data urodzenia .............................................................................................................................

Miejsce zamieszkania ucznia .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W roku szkolnym 20..../20.... jest uczniem ...........................klasy Szkoły: ……………………

…...................................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

2. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia:(należy wskazać np. takie przesłanki jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe * # *):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Źródło
dochodu

Wysokość dochodu
w zł (netto)

Łączny dochód rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Dochód na osobę w rodzinie

Źródło dochodu netto w rodzinie za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

Lp.

Rodzaj dochodu

Kwota

1.

Wynagrodzenie za pracę

2.

Świadczenia rodzinne


3.

Stałe zasiłki z pomocy społecznej

4.

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne

5.

Alimenty i świadczenia alimentacyjne

6.

Zasiłek dla bezrobotnych

7.

Dochody z gospodarstwa rolnego ( 1 ha przeliczeniowy x …….. zł )

Powierzchnia gospodarstwa

ha przelicz. x ……… zł

8.

Dochody z działalności gospodarczej

9.

Pobrane stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

10.

Inne dochody stałe (nie dotyczy dodatków celowych i okresowych) .................................................................................................................

Łączny dochód

Dochód na osobę w rodzinie

3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (inna niż pieniężna):

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (pokrycia kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników programów komputerowych, pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju gimnastycznego) w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych służących procesowi edukacyjnego (lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania, fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę),

Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem .

Świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 – 4 nie jest celowe

1. Oświadczenia

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Bogoria o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar gminy ............................... .

.............................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na wypłatę świadczenia (pomoc materialna dla uczniów) przelewem na konto:


Imię i Nazwisko oraz adres właściciela konta:……………………………………………………………………………………………………….


Bank: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.. nr konta:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


………………………………………………….
Data i podpis

Opinia komisji w sprawie przyznawania stypendium:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »