| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXi/182/12 Rady Gminy w Klimontowie

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1])[2]) (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. 2012, poz. 587) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Klimontów na 2013 r. :

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie aptek - 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2) .Od budowli - 2 % ich wartości ustalonej na 1 stycznia roku podatkowego.

3) .Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem sezonowych punktów skupu owoców i warzyw oraz zajętych na wymianę butli z gazem płynnym - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,50 zł od 1 ha powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr XI/83/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Rębacz


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1 dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 386 z 17.12.1992),

2 dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »