| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr142, poz. 1591 z   późn. zmianami) , art. 6   ust. 3   ustawy z   dnia 15 listopada z   1984 r. o   podatku rolnym # (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.) w   związku z   Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 19 października 2012r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 ( M.P. z   2012 r. poz. 787 z   19 października 2012r.) na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy - Rada Miejska uchwala , co następuje;  

§   1.   1.   Średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego określonego w   Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                 z dnia 19 października 2012 r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z   2012r. 787 z   dnia 19 października 2012r.) obniża się z   kwoty 75,86 zł do kwoty  50 zł za 1   q .  

2.   Stawka podatku rolnego dla 1   ha fizycznych użytków rolnych o   powierzchni nie przekraczającej 1   ha wynosi równowartość 5   q żyta.  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r. 1)  

 

 

1)   Niniejsza  ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 1)dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego  towarów między państwami członkowskimi (Dz.U. WE L 368 z   17.12.1992r) 2)dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)              Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa  Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie z   dniem uzyskania przez  Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w   Unii Europejskiej –dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej-wydanie specjalne.  

 


Uzasadnienie

Do kompetencji Rady Miejskiej jako organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego .  

Opublikowana średnia cena skupu żyta (Komunikat Prezesa GUS z   dnia 19 października 2012r.) z   trzech pierwszych kwartałów 2012 roku będąca podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013 wynosi 75,86 zł. Jest ona wyższa o   1,68 zł w   stosunku do ceny żyta z   roku 2011, która to stanowiła podstawę obliczenia wysokości podatku na rok 2012.  

Uchwałą Rady Miejskiej cenę żyta do obliczenia podatku na rok 2012 obniżono do 50 zł za 1   q. Ze względu na nienajlepszą sytuację finansową większości gospodarstw rolnych Rada Miejska proponuje utrzymanie ceny żyta do obliczenia podatku rolnego w   2013 roku w   niezmienionej wysokości tj.50 zł za 1   q .  

Podjęcie uchwały stało się niezbędne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »