| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i   Nr 217 poz. 1281, z   2012 r. poz. 567) w   związku z   art. 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, 3, 4, 5   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w   0sieku uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   W uchwale Nr XV/115/11 Rady Miejskiej w   0sieku z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy 0siek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :  

1)   § 3   otrzymuje brzmienie :  

„§ 3.1.Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 1.369.320,00 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów”;  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 87.680,00 zł , rozchody w   wysokości 1.457.000,00 zł.  

2)   § 10 otrzymuje brzmienie :  

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 1.340.000,00 zł”.  

3)   Załącznik Nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały;  

4)   Załącznik Nr 4”Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały;  

5)   Załącznik Nr 5   „Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały;  

6)   Załącznik Nr 6   „Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku Nr 6   do niniejszej uchwały;  

7)   Załącznik Nr 7”Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku Nr 7   do niniejszej uchwały;  

8)   Załącznik Nr 9”Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i   wydatki nimi finansowane w   2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy 0siek .  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  


Uzasadnienie

Dochody na 2012 rok zwiększono o   kwotę 18.348,00 zł , w   tym : -dotacja na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej – 413,00; -dotacja na zadania własne z   zakresu opieki społecznej – 17.935,00 Dochody na 2012 rok zmniejszono o   kwotę 1.127.728,37 zł , w   tym : - dotacja na drogi powodziowe – 1,00 zł; -środki na zdanie inwestycyjne „e” świętokrzyskie -65.084,97 ( zadanie przeniesiono na 2013 rok ); -dotacje na zadania własne z   zakresu opieki społecznej – 43.474,00 zł; -środki na zadanie inwestycyjne pn” Rewitalizacja miasta 0sieka etap II”( zakończenie inwestycji w   2013 roku ) – 1.019.168,40 zł. Wydatki na 2012 rok zwiększono o   kwotę 39.173,00 zł , w   tym : -drogi powodziowe – 8.334,00 zł; -zadania z   zakresu opieki społecznej – 17.935,00 zł; -stypendia ( wkład własny ) – 12.904,00 zł. Wydatki na 2012 rok zmniejszono o   kwotę 2.948.553,37 zł , w   tym : -energia (przepompownia w   Sworoniu ) -20.000,00 zł; -wydatki związane z   dostarczaniem wody – 36.000,00 zł; -wydatki na drogi gminne- 130.000,00 zł; -zadanie inwestycyjne „e” świętokrzyskie ( przeniesione na 2013 rok ) -84.967,57 zł; -wydatki na administrację – 145.400,00 zł; -wydatki na strażnicę -24.000,00 zł; -obsługa długu publicznego -8.000,00 zł; -wydatki na oświatę – 507.500,00 zł; -wydatki na opiekę społeczną – 43.474,00 zł; -edukacyjna opieka wychowawcza – 11.000,00 zł; -gospodarka komunalna i   ochrona środowiska – 1.938.211,80 zł.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »